De plannen gaan door!

Op de ledenvergadering van afgelopen donderdag 13 juli 2017 hebben de aanwezige en/of vertegenwoordigde leden in overgrote meerderheid vóór de projectplannen in Natuurschoonbos gestemd. Nu is er dus écht werk aan de winkel. De verschillende betrokken partijen; de leden, gemeente, bosgroep & omwonenden moeten geïnformeerd worden, er moeten afspraken met de gemeente gemaakt worden over de voorwaarden en andere details van de subsidieverstrekking en de uit te voeren werkzaamheden moeten in meer detail uitgewerkt en afgesproken worden met de aannemers vóór er met het werk begonnen kan worden. Een belangrijk onderdeel van de voorbereiding is het vormen van een groep van leden en/of ter zake deskundigen die het bestuur zal adviseren op de details van de wel of niet te kappen en/of te vervangen bomen. Uit de vergadering hebben zich meteen al een aantal leden voor die belangrijke taak gemeld, maar de oproep daartoe zal ook onder de rest van de leden gedaan worden.

Het verslag van deze en de vorige vergadering zal op korte termijn onder de leden verspreid worden. 

Vervolg Buitengewone Ledenvergadering

Het bestuur nodigt alle leden hierbij uit voor de Extra Buitengewone Algemene Ledenvergadering op donderdag 13 juli 2017 in café De Waag te Nietap, aanvang 20.00 uur.

Woensdag 5 juli 2017 was er een Buitengewone Algemene Ledenvergadering die geheel in het teken stond van de projectplannen die in het kader van landgoed Terheijl die de afgelopen 2 jaar voor “Natuurschoon” zijn gemaakt. In de vergadering zijn de plannen op vrij uitgebreid toegelicht. Tot stemming over het belangrijkste agendapunt; het wel of niet ten uitvoer brengen van de plannen is het bij gebrek aan voldoende aanwezigen niet gekomen. Op donderdag 13 juli wordt er daarom een vervolg aan de vergadering gegeven zodat met de dan aanwezige leden wél een besluit genomen kan worden.

Naar aanleiding van de reactie van de leden op de ALV van 5 juli heeft het bestuur besloten om de volgende aanpassingen te doen in de projectplannen:

  1. Het samenstellen van een Adviesgroepje van 3 tot 5 leden, die vanuit kennis, inzicht of mening het bestuur willen adviseren, naast de Bosgroep;
  2. Het paadje langs Zwarte Ryth een struinpaadje laten en alleen op de natte plekken de waterafvoer verbeteren en woud zand aanbrengen;
  3. Laan 4, het pad naar de bank (en camping) en de aangrenzende sloten verbeteren. De bomen zoveel als mogelijk handhaven, slechts de zieke bomen (zoals de kastanjes) er tussen uit halen;
  4. Met SBB nogmaals in gesprek om een oplossing te vinden voor een pad door het weiland naar hun bosje.

Het bestuur vraagt op 13 juli, bij stemming, de goedkeuring van de ALV voor het indienen van de subsidieaanvraag, de uitvoering van het totale projectplan en de financiële afwikkeling in een tijdspanne van 2 jaar. Er wordt gestemd conform de statuten van de vereniging, waarbij het mogelijk is om uw stem door een ander lid uit te laten brengen middels een schriftelijke machtiging (maximaal één machtiging per lid).

AGENDA:
1. Opening door de voorzitter, de heer T. Korevaar.
2. Notulen van 5 juli 2017, ingekomen stukken en mededelingen.
3. Stemming over goedkeuring van de uit te voeren Projectplannen.
4. Toelichting proces subsidieaanvraag en uitvoering plannen.
5. Rondvraag.
6. Sluiting.

Het bestuur stelt uw aanwezigheid buitengewoon op prijs.

Buitengewone Algemene Ledenvergadering

Het bestuur heeft alle leden per e-mail of per brief uitgenodigd voor een Buitengewone Algemene Ledenvergadering op woensdag 5 juli 2017 in café De Waag te Nietap, aanvang 20.00 uur. 

Deze Buitengewone ALV staat geheel in het teken van de projectplannen die in het kader van landgoed Terheijl, de afgelopen 2 jaar voor “Natuurschoon” zijn gemaakt.

Alle leden en belangstellenden hebben kennis kunnen nemen van de ontwikkeling van de projectplannen, in de afgelopen ALV’s en via onze website. Samen met de geraadpleegde deskundigen, heeft u suggesties aangedragen en meegepraat tijdens veldbezoeken. Het resultaat van al deze inspanningen is één totaal projectplan voor ons gebied, dat door het bestuur op 5 juli a.s. wordt gepresenteerd. Dit plan met een financiële onderbouwing is als pdf meegestuurd in de e-mail met de uitnodiging voor de vergadering zodat u dit alvast kunt lezen. Wanneer u de uitnodiging voor de ALV niet per e-mail ontvangen heeft kunt u een papieren versie van het projectplan opvragen bij de secretaris.

Het bestuur licht de plannen op de ALV graag verder toe en beantwoordt de vragen die er leven. Ook zal worden toegelicht hoe het proces er verder uit zal zien als besloten wordt om tot uitvoering over te gaan.

Het bestuur vraagt na de toelichting, bij stemming, de goedkeuring van de ALV voor het indienen van de subsidieaanvraag, de uitvoering van het totale projectplan en de financiële afwikkeling in een tijdspanne van 2 jaar. Er wordt gestemd conform de statuten van de vereniging, waarbij het mogelijk is om uw stem door een ander lid uit te laten brengen middels een schriftelijke machtiging (maximaal één machtiging per lid).

AGENDA:
1. Opening door de voorzitter, de heer T. Korevaar.
2. Ingekomen stukken en mededelingen.
3. Presentatie projectplannen:

4. Stemming over goedkeuring van de uit te voeren Projectplannen
5. Toelichting proces subsidieaanvraag en uitvoering plannen.
6. Rondvraag
7. Sluiting.

Het bestuur stelt uw aanwezigheid buitengewoon op prijs.

Roeg Natuurschoon

TV programma 'Roeg' was eerder deze maand in onze omgeving te gast. Ze vertelden dat Staatsbosbeheer en de Vereniging Natuurschoon hier een aantal natuurgebieden beheren. Boswachter Albert Broekman leidde de kijkers rond door de verschillende stukjes bos, heide en de graslanden. Hij vertelde over de bijzondere ondergrond die bestaat uit potklei en de daar op groeiende planten die je verder bijna niet tegenkomt. Voorzitter Teus Korevaar kwam ook aan het woord en vertelde over de Vereniging Natuurschoon. Bekijk het hele filmpje op de website van RTV Drenthe!