Agenda voor de algemene ledenvergadering van woensdag 27 oktober 2021 in de zaal achter Cafetaria de Schans te Nietap, aanvang 20.00 uur.

Covid-19
Omdat we te gast zijn in een horecagelegenheid is het waarschijnlijk verplicht om een coronatoegangsbewijs te kunnen tonen. Het tonen van een ID-bewijs is daarbij ook verplicht. We rekenen er verder op dat iedereen zich maximaal aan de basisregels houdt die nodig zijn om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. 

Machtigingen
We kunnen ons voorstellen dat er leden zijn die de vergaderingen niet kunnen bijwonen, maar wel hun stem willen doen gelden. Dat kan met een machtiging. Ieder lid kan een ander lid schriftelijk machtigen om zijn stem uit te brengen. Een lid kan door maximaal één ander lid worden gemachtigd. Bij de stukken voor de vergaderingen is een machtigingsformulier bijgevoegd dat daarvoor gebruikt kan worden. 

AGENDA
 
1. Opening door de voorzitter, de heer Tjerk Vonck.

2. Mededelingen & ingekomen stukken.
Eventuele stukken of ingezonden brieven dienen uiterlijk op dinsdag 20 oktober aangeleverd te worden bij het bestuur.

3. Notulen ALV 5 maart 2020.
Bijlage 1: Notulen ALV 5 maart 2020

4. Toelichting op het jaarverslag 2020.
Bijlage 2: Jaarverslag 2020

5. Financieel jaarverslag 2020.
Toelichting door de penningmeester (a.i.), mevr. Fetske Zwaga.
Bijlage 3: Resultaat 2020
Bijlage 4: Balans 2020

6. Verslag van de kascommissie 2020.
Toelichting door de heer Peter Horlings en de heer Albert Vleems.
Aftredend is R. Tellinga.

7. Benoeming kascommissie 2021.
- Benoeming kascommissie 2021: Albert Vleems en Eelko van der Velde.
- Benoeming nieuw (reserve) lid kascommissie. (aftredend is de heer Peter Horlings)

8. Vaststellen begroting 2021.
Bijlage 5: Begroting 2021

9. Betaling contributie.
Bekrachtiging van de manier waarop we om gaan met leden en begunstigers die niet, of na herhaaldelijke herinneringen steeds te laat betalen.

10. Bestuursverkiezing

 • Fetske Zwaga is op dit moment waarnemend penningmeester. Er is nog geen vervanging gevonden. Voorstel is om Fetske voor weer 1 jaar te benoemen.
 • Het beoogde bestuur 2021 ziet er dan als volgt uit:
  Tjerk Vonck (voorzitter)
  Alex van der Kloet (secretaris)
  -vacature- (penningmeester)
  Fetske Zwaga (algemeen bestuurslid)
  Reina Rentema (algemeen bestuurslid)
  -vacature- (algemeen bestuurslid)
 • David Brouwer is voornemens om in 2022 toe te treden tot het bestuur. Hij loopt sinds kort mee in het bestuur om de vereniging en het bestuurswerk beter te leren kennen.
 • We hopen dat nog twee leden zich aanmelden voor het bestuur.

PAUZE

11. Besluit tot aankoop en ruil twee percelen land.
Toelichting en besluitvorming tav het voorstel om tot aankoop over te gaan van twee percelen weiland gelegen tussen de Toutenburgsingel en de Maatlanden (rondweg) voor een bedrag van ongeveer € 25.000,-, en deze in te brengen in een landruil met Staatsbosbeheer.

12. Besluit tot aangaan nieuw huurcontract camping.
Toelichting en besluitvorming tav het voorstel om een nieuw huurcontract af te sluiten met vereniging De Ommelanden waarin de verantwoordelijkheden van beide partijen veel beter beschreven zijn en verantwoordelijkheden voor voorzieningen die strikt ten dienst staan voor het kamperen overgedragen worden naar vereniging Ommelanden.

13. Besluit tot gift en lening voor vervanging sanitair.
Toelichting en besluitvorming tav het voorstel om voor een bedrag ter grootte van € 9.000,- bij te dragen aan de nieuwe sanitaire voorziening voor vereniging De Ommelanden en om een bedrag ter grootte van € 5.000,- te lenen aan vereniging De Ommelanden om de nieuwe voorziening te kunnen realiseren.

14. Rondvraag.

15. Sluiting.