Agenda voor de algemene ledenvergadering van woensdag 3 november 2021 in de zaal achter Cafetaria de Schans te Nietap, aanvang 20.00 uur. 

Covid-19
Omdat we te gast zijn in een horecagelegenheid is het waarschijnlijk verplicht om een coronatoegangsbewijs te kunnen tonen. Het tonen van een ID-bewijs is daarbij ook verplicht. We rekenen er verder op dat iedereen zich maximaal aan de basisregels houdt die nodig zijn om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. 

Machtigingen
We kunnen ons voorstellen dat er leden zijn die de vergaderingen niet kunnen bijwonen, maar wel hun stem willen doen gelden. Dat kan met een machtiging. Ieder lid kan een ander lid schriftelijk machtigen om zijn stem uit te brengen. Een lid kan door maximaal één ander lid worden gemachtigd. Bij de stukken voor de vergaderingen is een machtigingsformulier bijgevoegd dat daarvoor gebruikt kan worden.

AGENDA

In de algemene ledenvergadering van 27 oktober 2021 staat (stond) een aantal onderwerpen op de agenda waarvoor in eerste instantie pas een besluit kan worden genomen indien twee derde van de leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Omdat het hoogst onwaarschijnlijk is dat op de eerste vergadering twee derde van het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd zal zijn wordt een tweede vergadering gehouden op woensdag 3 november 2021 waar dan, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, een besluit genomen kan worden over onderstaande agendapunten 3, 4 en 5.


1. Opening door de voorzitter, de heer Tjerk Vonck.

2. Mededelingen & ingekomen stukken.
Eventuele stukken of ingezonden brieven dienen uiterlijk op dinsdag 27 oktober aangeleverd te worden bij het bestuur.

3. Besluit tot aankoop en ruil twee percelen land.
Besluitvorming tav het voorstel om tot aankoop over te gaan van twee percelen weiland gelegen tussen de Toutenburgsingel en de Maatlanden (rondweg) voor een bedrag van ongeveer € 25.000,-, en deze in te brengen in een landruil met Staatsbosbeheer.

4. Besluit tot aangaan nieuw huurcontract camping.
Besluitvorming tav het voorstel om een nieuw huurcontract af te sluiten met vereniging De Ommelanden waarin de verantwoordelijkheden van beide partijen veel beter beschreven zijn en verantwoordelijkheden voor voorzieningen die strikt ten dienst staan voor het kamperen overgedragen worden naar vereniging Ommelanden.

5. Besluit tot gift en lening voor vervanging sanitair.
Besluitvorming tav het voorstel om voor een bedrag ter grootte van € 9000,- bij te dragen aan de nieuwe sanitaire voorziening voor vereniging De Ommelanden en om een bedrag ter grootte van € 5000,- te lenen aan vereniging De Ommelanden om de nieuwe voorziening te kunnen realiseren.

6. Rondvraag.

7. Sluiting.


Het bestuur stelt uw aanwezigheid in deze vergaderingen buitengewoon op prijs.