Beheer

Het beheer van het Natuurschoon is natuurlijk de belangrijkste taak van de Vereniging tot Behoud Natuurschoon “Nietap, Leek en omgeving”. Voor het uitwerken en uitvoeren van het beheer van het Natuurschoon werkt de vereniging samen met onder andere Staatsbosbeheer en de Bosgroep Noord-Oost Nederland. Op basis van eigen en gezamenlijke plannen worden aannemers en ander partijen in het bos aan het werk gezet. Niet in de laatste plaats worden onderdelen van het beheer uitgevoerd door vrijwilligers en de pachter.

Visie

Tussen Roden en Leek zijn twee grote partijen die natuur beheren; de vereniging Natuurschoon en Staatsbosbeheer. De eigendommen van beide organisaties liggen door elkaar. Daarnaast is er in het gebied nog particulier eigendom. Het ligt voor de hand om voor een gebied dat landschappelijk, ecologisch en hydrologisch zo’n eenheid vormt, een maatregelenplan op te stellen aan de hand van een gezamenlijke visie.

Er is daarom een werkgroep ingesteld met als opdracht om een gezamenlijke beheervisie te schrijven. Er zijn drie avonden gehouden in Nietap en Roden waar iedereen welkom was. Hier werd niet alleen informatie gegeven door de beschikbare kennis te delen of te presenteren, maar werd vooral ook informatie ingewonnen door ruimte te geven voor inbreng. De gezamenlijke kennis en belangen zijn samengevloeid in een visie en beheerplan, zodat de prachtige waarden die dit gebied herbergt beter tot hun recht komen!

De gezamenlijke beheervisie Terheijl is hier te downloaden.

Beheer- of Maatregelenplan 

Ondertekening en overdracht van het planOndertekening en overdracht van het plan

Al sinds 2004 legt de Vereniging de plannen voor het beheer van het Natuurschoon vast in beheer- en/of maatregelenplannen. In 2009 heeft de vereniging in samenwerking met de Bosgroep het lopende Beheer- of Maatregelenplan opgesteld voor een periode van ongeveer 5 jaar (2010-2015). In dit plan worden keuzes gemaakt ten aanzien van exploitatie, onderhoud, toegankelijkheid, handhaving van bestaande waarden enzovoort. De afgelopen jaren is dit plan de leidraad geweest voor veel van de in het bos uitgevoerde werkzaamheden. Op basis van dit en dergelijke plannen heeft de Vereniging een FSC-certificering verkregen. Dat is van belang omdat deze certificering eisen stelt die ons dwingen tot verantwoord beheer, zowel qua natuur als qua arbeid.

Het plan omvat o.a.:

  1. Bosverjonging (aanplant van nieuwe bomen)
  2. Onderhoud bos en overige beplantingen (o.a. prunusbestrijding)
  3. Houtoogst (Bleswerkzaamheden en houtoogst
  4. Natuurterrein- en faunabeheer
  5. Landschapselementen (singels, knotbomen, houtwallen)
  6. Wegen en waterlopen (bospaden, sloten en bermen)
  7. Recreatie, ontsluiting en surveillance
  8. Materiaal
  9. Beheer en werkplanning
  10. Algemeen beheer, aanvragen subsidie en FSC-certificering

In 2015/2016 zal er een nieuw plan voor de volgende periode van ongeveer 5 jaar opgesteld worden. Er is al een concept op basis waarvan de actuele werkzaamheden gepland worden.