Het beheer van het Natuurschoon bos is vastgelegd in een Beheersplan of Maatregelenplan. Omdat we het belangrijk vinden dat het beheer en de werkzaamheden in het bos op een goede manier plaats vinden hebben we deze plannen én de feitelijke uitvoering van de werkzaamheden laten certificeren op basis van de FSC-standaard voor goed bosbeheer. Onafhankelijke instanties controleren daarbij niet alleen of het papieren beheerplan in orde is, maar trekken ook het bos in om te beoordelen of een boseigenaar zich aan het plan houdt. Daarbij wordt uitvoerig gesproken met zoveel mogelijk betrokkenen.

Op basis van de beheers- en maatregelenplannen heeft de Vereniging al sinds februari 2005 een FSC-certificering verkregen. Deze certificering stelt hoge eisen aan het verantwoord beheer, zowel qua natuur als qua arbeid.

Het FSC-keurmerk 

Het FSC-keurmerk van de Forest Stewardship Council® (Raad voor Goed Bosbeheer) staat garant voor hout uit goed beheerde bossen. De Unie van Bosgroepen is houder van een FSC-certificaat (CU-FM/COC-011833). De Unie heeft een groepcertificeringssysteem ontwikkeld. Boseigenaren kunnen lid worden van deze FSC-groep. De vereniging Natuurschoon is lid van deze groep.

Meer informatie over het FSC keurmerk en certificering is te vinden op de website van de bosgroep en op de FSC website.  

Goed bosbeheer

Goed bosbeheer bestaat volgens FSC uit een balans tussen het natuurbelang, sociale aspecten en economische belangen. Voorbeelden zijn:

Natuur

 • Bossen met grote natuurwaarden worden gespaard
 • Na de houtkap krijgt het bos de kans zich te herstellen
 • De houtkap is minder dan de bijgroei in de herstelperiode
 • Houtkap langs waterlopen en op steile hellingen is niet toegestaan

Mensen

 • De rechten van inheemse volken worden gerespecteerd en vastgelegd
 • Bosarbeiders genieten goede arbeidsomstandigheden voor wat betreft werktijden, loon, veiligheid en training
 • Bosbeheer levert veel directe en indirecte werkgelegenheid op in regio's die tot de armste ter wereld behoren

Economie

 • Een FSC-gecertificeerd bedrijf biedt werkgelegenheid en levert inkomsten op. Het versterkt daarmee de lokale economie
 • Een gezonde bedrijfsvoering, gericht op continuïteit, stimuleert de lokale bevolking tot het behouden van het bos

Certificering van het bosbeheer

FSC stelde 10 principes en 56 criteria op voor goed bosbeheer. Deze principes en criteria zijn wereldwijd geldig en uitgangspunt voor de FSC-standaard voor goed bosbeheer. Dit zijn de 10 FSC-principes van goed bosbeheer:

 1. Het bosbeheer voldoet aan de geldende nationale en internationale wetgeving, aan internationale verdragen en afspraken en aan de principes en criteria van FSC.
 2. Eigendoms- en gebruiksrechten ten aanzien van land en bosproducten zijn duidelijk gedefinieerd, vastgelegd en rechtsgeldig.
 3. De formele en traditionele rechten van de lokale bevolking op land en hulpbronnen worden erkend en gerespecteerd.
 4. Het sociale en economische welzijn van de bosarbeiders en lokale gemeenschappen wordt door goed bosbeheer ook op de lange termijn in stand gehouden of verbeterd.
 5. De producten en voorzieningen die het bos biedt worden zodanig efficiënt benut, dat de economische, sociale en ecologische functies van het bos ook op de lange termijn worden veiliggesteld.
 6. De biodiversiteit, unieke ecosystemen en andere ecologische en landschappelijke waarden van het bosgebied worden in stand gehouden en beschermd.
 7. Er wordt een beheerplan opgesteld en toegepast. In het beheerplan, dat steeds wordt geactualiseerd, staan langetermijn doelen en middelen duidelijk omschreven.
 8. De toestand van het bos, de oogst, de handelsketen en managementactiviteiten worden regelmatig getoetst, evenals de sociale en ecologische effecten hiervan.
 9. Bosbeheer in bossen met een hoge natuur- of cultuurwaarde wordt met extra zorg uitgevoerd, waarbij kenmerkende eigenschappen worden behouden en versterkt. 
 10. Bosplantages moeten eveneens volgens de principes 1 tot en met 9 worden beheerd. Bosplantages kunnen dienen als aanvulling op de houtoogst uit natuurlijke bossen, waarmee bovendien de (exploitatie) druk op natuurlijke bossen afneemt. Het behoud en herstel van natuurlijke bossen dienen tegelijkertijd te worden bevorderd.

De FSC-regels voor goed bosbeheer zijn per land of regio vastgelegd in een zogenaamde nationale (of regionale) standaard. De nationale standaard heeft de tien FSC-principes als basis, uitgewerkt in landenspecifieke indicatoren. De standaard komt tot stand na overleg met alle belanghebbenden in een land, waaronder milieuorganisaties, boseigenaren en vakbonden en wordt vervolgens gecontroleerd op consistentie en goedgekeurd door FSC International.