Op 1 april 2002 is de Nederlandse Flora- en Faunawet in werking getreden. Sinds 2017 is deze samen met de Natuurbeschermingswet en de Boswet vervangen door de 'Wet Natuurbescherming'. Deze wet regelt net als de Flora- en Faunawet de bescherming van dier- en plantensoorten.

Op grond van de verbodsbepaling in deze wet is het verboden om planten, behorende tot een beschermde inheemse plantensoort, te vernielen of te beschadigen. Verder is het verboden om dieren, behorende tot een beschermde inheemse soort te doden, te verwonden of opzettelijk te verontrusten, om hun nesten, holen of andere voortplantings- of vast rust- of verblijfplaatsen te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren en om hun eieren te beschadigen of te vernielen. Natuurlijk houden we ons aan deze wet bij alle werkzaamheden in het bos, en ook alle bezoekers van Natuurschoon moeten zich aan de wet houden. 

Bij het beheer van Natuurschoon en bij het uitvoeren van werkzaamheden werken we volgens de gedragscode zorgvuldig bosbeheer. Daarmee hebben we een leidraad die ons helpt om met alle wettelijke aspecten rekening te houden, maar ook om beheerswerkzaamheden mogelijk te maken.

Gedragscode zorgvuldig bosbeheer

Op de algemene verbodsbepalingen van de Flora- en Faunawet bestaan uitzonderingen, die zijn vastgelegd in het Besluit Vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten. Dit besluit maakt de uitvoering van regulier bosbeheer mogelijk via een vrijstelling, onder voorwaarde dat gewerkt wordt volgens een door de minister van LNV goedgekeurde gedragscode. Degene die boswerkzaamheden laat uitvoeren moet ten genoegen van de handhaver kunnen aantonen dat hij handelt conform deze gedragscode.

Deze Gedragscode zorgvuldig bosbeheer is opgesteld door o.a. Vogelbescherming Nederland en het Bosschap met medewerking van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de Unie van Bosgroepen.

Inventarisatie Natuurschoon tbv dunning

Als voorbereiding voor de grootschalige dunnings werkzaamheden in het bos en de Toutenburgsingel is in 2010 een inventarisatie in het bos uitgevoerd conform de gedragscode zorgvuldig bosbeheer. Deze inventarisatie bracht allerlei zaken in kaart waar bij de dunning rekening mee gehouden moest worden.

Terreinkenmerken en resultaten inventarisatie

Natuurschoon Nietap is onderverdeeld in een noordelijk en een zuidelijk bosgebied, doorsneden door de Toutenburgsingel. De meest voorkomende boomsoorten in de verschillende vakken zijn Inlandse eik, Beuk, Es en Populier. Verder zijn er enkele vakken met grove den en lariks.

Zoogdieren

In de meeste vakken zijn sporen van ree waargenomen. Er werden tijdens de inventarisatie in december 2010 in totaal 7 reeën waargenomen. Verder zijn er 2 hazen gezien tijdens de inventarisatie.

Vogels

Er is één horstboom waargenomen. Deze is in het bos gemarkeerd en op bijgevoegd kaartje weergegeven. Tijdens de inventarisatie zijn er 3 buizerds waargenomen. Er zijn verspreid over de verschillende percelen ook een aantal bomen met holtes waargenomen. Ook deze zijn in het bos gemarkeerd en op bijgevoegd kaartje aangemerkt.

Het gehele inventarisatiedocument is ook hier na te lezen.