Het Natuurschoon is een opengesteld gebied. Het wordt gebruikt door bewoners uit de omgeving om te wandelen, de hond uit te laten, te joggen, een rit te paard te maken of om zomaar, alleen of met de (klein)kinderen, te genieten van de natuur of de omgeving. Ook passanten als wandelaars en fietsers bezoeken en benutten het gebied. Natuurlijk maakt ook de jeugd, om allerlei verschillende redenen, gebruik van het gebied. Naast de mens maken de flora en fauna belangrijke onderdelen uit van het gebied. Er is dus een breed scala aan gebruiksmogelijkheden en ‘belangen’ op een vrij klein gebied.

Een samenvatting van de regels in het bos staat bij alle ingangen!Een samenvatting van de regels in het bos staat bij alle ingangen!

Met zo veel verschillende gebruikers en belangen kan het niet anders dan dat er afspraken over het over het gebruik van Natuurschoon worden gemaakt. Deze afspraken zijn in de ledenvergaderingen van 16 november 2011 en 16 april 2014 vastgesteld. Op basis van de in de ledenvergaderingen gemaakte afspraken zijn in samenwerking met Staatsbosbeheer bordjes bij de verschillende entrees van het gebied geplaatst. Op de bordjes worden de belangrijkste regels weergegeven. Uitgangspunt is het gezamenlijk kunnen gebruiken van het Natuurschoon, met respect, aandacht en begrip voor elkaar en voor de natuur. Iedereen is welkom, maar wel onder een aantal voorwaarden.

Regels voor het gebruik van het gebied

In ons gebied is algemene wet- en regelgeving gewoon van toepassing. Daaronder valt bijvoorbeeld de Wet Natuurbescherming (de nieuwe Flora- en Faunawet), met regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten.

Wandelen en fietsen in het bos
 • Wandelen is op de (bestaande) paden toestaan. Geen nieuwe paadjes creëren.
 • Rustig fietsen is op de paden toestaan, mits niet hinderlijk voor voetgangers en niet in groepsverband.
Paarden
 • Ruiters te paard mogen in stap, de rustigste gang, de bospaden (de grote onverharde hoofdpaden) in het bos gebruiken zolang dat geen schade aan de paden veroorzaakt. 
Honden uitlaten

Wandelaars met honden zijn welkom in Natuurschoon. Wij verzoeken u om de hond bij u te houden, onder appèl of aangelijnd. Onder appèl betekent dat u een hond onder alle omstandigheden onder controle heeft en bij u terug moet kunnen laten komen. Een hond die niet onder appèl staat, die niet zó goed luistert, mag u dus niet los laten lopen.

 • Hondenuitwerpselen op paden en grasveld worden door de begeleider van de hond verwijderd en naast de paden of in het bos gedeponeerd.
 • Natuurlijk zorgt u er als baas of begeleider voor dat de hond niet gaat struinen of jagen en ook dat andere gebruikers van het Natuurschoon geen hinder ondervinden van de hond. Daarbij verwijzen we voor de volledigheid naar artikel 16 van de Flora- en faunawet.1
  Artikel 16 van de Flora- en faunawet zegt onder andere: "een ieder is verplicht te verhinderen dat een dier dat hem toebehoort of onder zijn toezicht staat, in het veld dieren opspoort, doodt, verwondt, vangt of bemachtigt".
 • U bent aansprakelijk voor schade of letsel die de hond veroorzaakt. 
Afval
 • Afval achterlaten in het bos mag alleen in de afvalbakken. Deze worden regelmatig geleegd.
Gemotoriseerd verkeer in het bos
 • Alle vormen van gemotoriseerd verkeer met een verbrandingsmotor is verboden.
  Voor werkzaamheden kan een ontheffing verleend worden.
Elektrisch aangedreven verkeer
 • Elektrisch verkeer met een Scootmobiel of fiets is op de paden toegestaan.
Algemeen
 • Kamperen en open vuur zijn verboden.
 • Verder is Artikel 461 WvS van toepassing. Het Natuurschoon is een opengesteld gebied, maar wel onder voorwaarden. Iedereen die zicht niet aan de voorwaarden houdt is niet gerechtigd zich in het gebied te bevinden en kan een boete krijgen.
Evenement of activiteiten

Wil je een evenement of activiteit organiseren in ons bos? Meld je activiteit dan ruim van tevoren aan. Afhankelijk van het soort evenement of activiteit zullen we afspraken met je maken over de voorwaarden waaronder je in ons gebied terecht kan. Ook kan het zijn dat we een alternatieve locatie of route voorstellen.

1. Tegenwoordig is dit de 'Wet natuurbescherming', artikel 3.24 lid 5. "Het is een ieder verboden zich in een veld te bevinden met een dier dat hem toebehoort of onder zijn toezicht staat en dat in het veld dieren opspoort, doodt, verwondt, vangt of bemachtigt."