Jaarverslag 2013 Vereniging tot Behoud van Natuurschoon “Nietap, Leek en Omgeving”

Bestuur

De samenstelling van het bestuur is in 2013 gewijzigd. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 3 april 2013 is Jerrit Veenstra afgetreden als bestuurslid vanwege persoonlijke omstandigheden. Er is nog geen vervangend bestuurslid voor Jerrit gevonden. Statutair bestaat het bestuur uit voldoende leden om met één bestuurslid minder door te gaan.

De samenstelling van het bestuur ziet nu als volgt uit:

  Teus Korevaar - Voorzitter

  Mathijs Oudega - Vice-voorzitter

  Fetske Zwaga - Penningmeester

  Ron ter Burg - Secretaris

  Roelof Oostinga - Bestuurslid

Het bestuur kwam in 2013 10 keer in vergadering bijeen. De vergaderingen werden afwisselend bij de leden thuis gehouden. Het bestuur is maandelijks in vergadering bijeen gekomen met uitzondering van de vakantieperiode.

Op 10 april is er een extra bestuursvergadering gehouden. Tijdens deze vergadering is gesproken over het toekomstig te vormen bestuur en de taakverdeling aangezien Jerrit Veenstra het bestuur heeft verlaten en Teus over twee jaar als voorzitter af zal treden.

Het bestuur heeft ook dit jaar weer een aantal rondgangen door het bos gehouden om te inspecteren en om te inventariseren waar werkzaamheden verricht moesten worden.

Er is in 2013 1 ledenvergadering gehouden te weten op 3 april.

Archief Natuurschoon

In 2013 is het opschonen van het archief van onze vereniging grotendeels afgerond.

De volgende stap is het eventueel digitaliseren van de documenten en het maken van afspraken voor een goede opslag van het archief.

Visie Natuurschoon/Staatsbosbeheer

In de eerste helft van 2013 is de Beheervisie Terheijl, samengesteld door Natuurschoon en Staatsbosbeheer, afgerond. De visie is op 20 juni 2013 aangeboden aan Wethouder Dam van de Gemeente Noordenveld. Voor de leden van de vereniging en andere geïnteresseerden is een kopie van de visie te downloaden vanaf de website van onze vereniging.

 Beheer Natuurschoon

Tijdens de zware storm in oktober en met de latere harde wind ruim 30 bomen omgewaaid. De bomen waarbij het in stukken zagen gevaarlijk was zijn door een professioneel bedrijf gezaagd. De overige bomen zijn door geïnteresseerden gezaagd. Men heeft kunnen intekenen op een perceel waarbij de hoogste bieder het hout mocht zagen en mee mocht nemen.

Vrijwilligerswerk:

Iedere tweede zaterdag van de maand is door de vrijwilligers geklust in het bos. Aan de hand van een klussenlijst is zijn er diverse snoeiwerkzaamheden, opruimwerkzaamheden, sloten geschoond en andere herstelklussen uitgevoerd. Onder leiding van Tjerk Vonck zijn deze ochtenden prima verlopen.

In april is er voor de vrijwilligers een presentatie gehouden over het veilig werken in het bos. Tijdens deze avond zijn thema's als veiligheid tijdens het werk, voorlichting vanuit de vereniging en de algemene wet en regelgeving over de veiligheid aan bod gekomen.

Op 9 maart is de tijdens de Nationale Opschoondag een extra schoonmaak sessie geweest met alle vrijwilligers. Ondanks het slechte weer zijn er twee kruiwagens met zwerfvuil uit het bos gehaald en was het een succesvolle ochtend.

Jan van de Berg en Karel Lugtmeijer hebben, naast de jaarlijks terugkerende klussen zoals het repareren van afsluitbomen, een aantal banken rond de Natuurschoonweide en elders in het Natuurschoon hersteld en geschilderd.

Ook hebben zij een aantal nieuwe banken en afvalemmers geplaatst rond de Natuurschoonweide.

Ook is in 2013 het bordenplan samen met Staatsbosbeheer verder uitgewerkt.  

Bosgroep

Novatec is begin 2013 gestopt met de groen werkzaamheden. Samen met de Bosgroep hebben we een goede partner gevonden in Zoutman uit Zevenhuizen. Zoutman voert nu veel werkzaamheden, waaronder het maaien van de weide, het klepelen van de berm langs het schelpenpad en het schonen van de sloten, voor ons uit.

In 2013 is er geen actie ondernomen in het Populierenbosje. Er zou in in dit jaar bekeken worden of er voldoende natuurlijke verjonging zou optreden. Dit is in onvoldoende gebeurd. Inmiddels zijn wij in overleg met de Bosgroep om dit deel van het bos op te ruimen en opnieuw in te planten.

Voor 2013 was het aantal uren van de Bosgroep te besteden aan het beheer begroot op 44,5. Uiteindelijk zijn er in werkelijkheid door verschillende Bosgroepmedewerkers 38,75 uren besteed.

Houtoogst is in 2013 beperkt gebleven tot het ruimen van stormhout. De kosten hiervan bedroegen €2.900,-. De opbrengsten zijn tweeledig. De aannemer heeft het stamhout gekocht voor €2.423,-. Het resterende hout is als brandhout verkocht aan particulieren voor € 500-.

Bij de gemeente Noordenveld is op dit moment geld beschikbaar voor het herstel van cultuurhistorische elementen in het gebied tussen Leek en Nietap (Landgoed Terheijl). Aan het eind van 2013 heeft Hein Alkema van de Bosgroep een globale kostenraming gemaakt voor het herstel van het lanenstructuur op Natuurschoon Nietap. Dit document is aan de gemeente gegeven voor eventuele subsidiemogelijkheden. In 2014 wordt dit verder uitgewerkt.

Natuurschoonweide

In januari vorig jaar is er een picknicktafel geplaatst op de Natuurschoonweide. Deze robuuste tafel is gemaakt door Sikko Polling en is geplaatst toen de weide nog bevroren was om te voorkomen dat de tractor zware sporen in de weide zou rijden.

Op de bank is een bord te vinden waar de partijen staan die, naast onze vereniging, de Natuurschoonweide mede mogelijk hebben gemaakt, zoals de Europese Unie en de Gemeente Noordenveld.

Langs de binnenzijde van het pad op de Natuurschoonweide en bij het labyrint is vorig jaar drainage aangebracht omdat de weide en het labyrint erg nat waren. In juni is het labyrint ingezaaid.

Op 23 mei heeft de opening van de paden voor rolstoelen en scootmobielen door het Gehandicapten Platform plaatsgevonden. De paden op de Natuurschoonweide, vanaf de Meester Posthumabank tot aan de laan naar Smeding en het pad vanaf het fietspad naar het Vagevuur zijn daarmee officieel geopend door wethouder Alsema van de gemeente Noordenveld.

Marketingplan Landgoederen

Naar aanleiding van het marketingplan Landgoederenzone is het Toeristisch Opstappunt (oftewel TOP) welke bij de ingang van het bos bij het fietspad in Nietap te vinden is, voorzien van foto's en informatie over het gebied. De TOP is hiermee helemaal af.

Aan het eind van het jaar werden alle leden en begunstigers een goede kerst en een gelukkig 2013 toegewenst door middel van een kerstkaart. Ook is er aan de vrijwilligers een kerststol aangeboden als voor hun hulp.