Jaarverslag 2014 Vereniging tot Behoud van Natuurschoon “Nietap, Leek en Omgeving”

Bestuur

De samenstelling van het bestuur is in 2014 gewijzigd. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 16 april 2014 is Alex van der Kloet toegetreden als bestuurslid.

Eind augustus werden we overvallen door het bericht dat Roelof Oostinga plotseling was overleden. Roelof was vele jaren lid en vanaf 2002 was hij bestuurslid. Als vrijwilliger heeft hij op de zaterdagochtend gewerkt in het bos en was ook op andere momenten beschikbaar. Afgelopen jaren vroeg de verzorging van zijn moeder veel van hem en was hij minder aanwezig in het Natuurschoon. Bij het afscheid nemen in Assen vertelde ook de familie dat hij zeer betrokken was bij “zijn” Natuurschoon.

De samenstelling van het bestuur ziet nu als volgt uit:

  • Teus Korevaar - Voorzitter
  • Mathijs Oudega - Vice-voorzitter
  • Fetske Zwaga - Penningmeester
  • Ron ter Burg - Secretaris
  • Alex van der Kloet - Bestuurslid

Het bestuur kwam in 2014 10 keer in vergadering bijeen. De vergaderingen werden afwisselend bij de leden thuis gehouden. Het bestuur is maandelijks in vergadering bijeen gekomen met uitzondering van de vakantieperiode.

Het bestuur heeft ook dit jaar weer een aantal rondgangen door het bos gehouden om te inspecteren en om te inventariseren waar werkzaamheden verricht moesten worden.

Er is in 2014 1 ledenvergadering gehouden, te weten op 16 april.

Er zijn afgelopen jaar 8 opzeggingen geweest van leden of begunstigers. Er is 1 lid bijgekomen.

In totaal telt onze vereniging 133 leden en 83 begunstigers.

Archief Natuurschoon

Alle Veenstra heeft van de historische kring Leek ons deel van het archief wat in hun bezit was gekregen. Alle gaat hiermee aan de slag om e.e.a. uit te zoeken.

Alle is inmiddels begonnen om het archief te digitaliseren.

Beheer Natuurschoon

In mei 2014 zijn de borden zoals gepresenteerd tijdens de vorige ALV bij alle toegangswegen van ons bos geplaatst.

In maart 2014 is door de Bosgroep de bosrand langs het voormalig Populierenbos geblest. In augustus 2014 is begonnen met de houtkap van de bosrand langs het voormalig Populierenbos. In december 2014 was al het hout gekapt en opgeruimd.

Onze vereniging heeft uitstel gekregen voor de herplant in het gebied van het voormalig populierenbos.

Vrijwilligerswerk

Iedere tweede zaterdag van de maand is door de vrijwilligers geklust in het bos. Aan de hand van een klussenlijst is zijn er diverse snoeiwerkzaamheden, opruimwerkzaamheden, sloten geschoond en andere herstelklussen uitgevoerd. Onder leiding van Tjerk Vonck zijn deze ochtenden prima verlopen.

Op 28 maart is er door een vrijwilliger van Staatsbosbeheer met een grote groep scholieren in ons bos een grote opschoonactie gehouden in het kader van de Nationale Opschoondag die officieel op 29 maart 2014 gepland stond. Wij hebben in overleg besloten om daarom niet met de vrijwilligers op de Nationale Opschoondag door het bos te gaan.

Jan van de Berg en Karel Lugtmeijer hebben dit jaar, met name de beton bankjes herstelt.

Daarnaast is de betonplaat waar het hertenhok op staat verzakt en gescheurd, waardoor de voorgevel naar voren is gekomen. Als gevolg hiervan konden de zijdeuren niet meer open.

Jan en Karel hebben de zijdeuren opnieuw opgehangen, waardoor deze inmiddels weer te gebruiken zijn.

Om erger te voorkomen zijn er extra sleuven in het beton gemaakt. Hierdoor hopen we dat de verzakking niet erger gaat worden. In de loop van 2015 zullen we bekijken hoe we de schade kunnen herstellen.

Bosgroep

De Bosgroep heeft in 2014 weer de reguliere onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Dit werk is vanuit de Bosgroep begeleid door Hein Alkema.

Het reguliere onderhoud bevat het schonen van sloten, onderhouden van paden, het maaien van grasstroken en bermen. Het onderhoud is door de firma Zoutman uitgevoerd.

Voor 2014 was het aantal te besteden uren voor beheer uitgevoerd door de Bosgroep begroot op 50 uren. In totaal is er door de Bosgroep 29 uur aan beheer besteed.

In het kader van de Landgoederenzone heeft onze vereniging aan de Bosgroep opdracht gegeven voor het uitwerken en opstellen van drie projectplannen, namelijk de lanenstructuur, het Vagevuur en het Zwarte Ryth. De projectplannen zijn praktisch van aard en bestaan uit een gebiedsanalyse, herstelmaatregelen en een begroting. Dit concept is onlangs aan het bestuur uitgereikt en besproken met een deel van het bestuur.

In een eindejaar nieuwsbrief werden alle leden en begunstigers op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen van onze vereniging. Daarnaast werden alle leden via deze nieuwsbrief een goede kerst en een gelukkig 2015 toegewenst. Ook is er aan de vrijwilligers een kerststol aangeboden als dank voor hun hulp.