Jaarverslag 2015 Vereniging tot Behoud van Natuurschoon “Nietap, Leek en Omgeving”

Bestuur

De samenstelling van het bestuur is in 2015 ongewijzigd.

De samenstelling van het bestuur ziet nu als volgt uit:

  • Teus Korevaar - Voorzitter
  • Mathijs Oudega - Vice-voorzitter
  • Fetske Zwaga - Penningmeester
  • Ron ter Burg - Secretaris
  • Alex van der Kloet - Bestuurslid

Het bestuur kwam in 2015 10 keer in vergadering bijeen. De vergaderingen werden afwisselend bij de leden thuis gehouden. Het bestuur is maandelijks in vergadering bijeen gekomen met uitzondering van de vakantieperiode. 

Het bestuur heeft ook dit jaar weer een aantal rondgangen door het bos gehouden om te inspecteren en om te inventariseren waar werkzaamheden verricht moesten worden.

Er zijn in 2015 3 ledenvergadering gehouden, te weten op 25 maart,  23 september in verband met de aankoop van het weiland en 29 september voor het definitieve besluit over de aankoop van het weiland van de erven Dijk.

 In 2015 telt onze vereniging 128 leden en 77 begunstigers.

 Archief Natuurschoon

Alle Veenstra heeft een groot deel van het oudste deel van het archief gedigitaliseerd. Alle heeft tevens samen met Henk Doedens een begin gemaakt met het in kaart brengen van de geschiedenis van onze vereniging. Daarnaast heeft Alle een aantal verhalen over de historie van onze vereniging voor op onze website geschreven. De eerste verhalen zijn inmiddels online gezet door Tjerk.

 Beheer Natuurschoon

In 2015 zijn door Jan van den Berg en Karel Lugtmeijer weer diverse reparaties en onderhoud werkzaamheden uitgevoerd. Het voegwerk van de Duiventoren is gerepareerd en er is een dakgoot rond de duiventoren geplaatst, zodat het water niet meer langs de muren stroomt.

 In mei is het dak van het hertenhok vervangen. Het oude dak bestond uit asbest platen welke door een gespecialiseerd zijn verwijderd. Daarna zijn er nieuwe dakplaten aangebracht.

 Vrijwilligerswerk

Iedere tweede zaterdag van de maand is door de vrijwilligers geklust in het bos. Aan de hand van een klussenlijst is zijn er diverse snoeiwerkzaamheden, opruimwerkzaamheden, sloten geschoond en andere herstelklussen uitgevoerd. Onder leiding van Tjerk Vonck zijn deze ochtenden prima verlopen.

Wekelijks is door een groep vrijwilligers vanuit Roden en Nietap zwerfvuil geruimd.

Op 11 april is er door een groot aantal van onze vrijwilligers in ons bos een grote opschoonactie gehouden om het bos weer toonbaar te maken voor het naderende lente- en zomerseizoen.

 Vorig jaar is de betonplaat waar het hertenhok op staat verzakt en gescheurd, hierdoor was de voorgevel naar voren is gekomen.

Jan en Karel hebben voorzieningen getroffen om verdere schade te voorkomen

 Onderhoud

Door de firma Zoutman zijn de diverse onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd t.b.v. lanen en paden, bermen maaien, sloten schonen en het maaien van de natuurschoonweide.

Gebruik Natuurschoonweide

In 2015 is er door diverse organisaties gebruik gemaakt van de Natuurschoonweide.

Op Hemelvaartsdag is er op het Labyrint een open lucht dienst gehouden door de gezamenlijke protestantse kerken uit Roden en Leek.

Op 20 juni is er een midzomerfeest, georganiseerd door de buurtschap Nietap-Terheijl. Hier heeft onze vereniging ook met een stand gestaan.

Op 27 september is er vanuit de protestantse kerk Roden een bijeenkomst gehouden waarin over de spirituele en historische achtergronden van het labyrint uitleg is gegeven.

Aankoop weiland erven Dijk

Op 17 november is de leveringsakte voor de aankoop van het weiland van 7 hectare, 10 are en 75 centiare officieel getekend. Vanaf dit moment is onze vereniging eigenaar van dit perceel land. De feitelijke levering van dit perceel heeft per 1 januari 2016 plaatsgevonden.

Ook is direct na het tekenen een aanvraag gedaan voor de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL), onderdeel subsidie functieverandering. Deze subsidie is op 26 november officieel toegekend en even later aan ons uitbetaald.

Projectplannen Natuurschoon

Het hele jaar heeft bij het bestuur ook in het teken gestaan van de projectplannen Natuurschoon.

Aan de hand van enkele co-creatie bijeenkomsten met de gemeente, BBL/Prolander, de Bosgroep en Natuurschoon zijn ideeën en mogelijke uitwerkingen besproken om tot projectplannen te komen.

Samen met de Bosgroep is er een document samengesteld waarin de projectplannen zijn uitgewerkt.

Het betreft projectplannen voor de lanen in het voorste bos, de paden in de Maatlanden, het Vagevuur en de Swarte Ryth.

Begin dit jaar heeft het bestuur het definitieve document ontvangen en in deze ledenvergadering worden de plannen gepresenteerd.

In een eindejaar nieuwsbrief werden alle leden en begunstigers op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen van onze vereniging. Daarnaast werden alle leden via deze nieuwsbrief een goede kerst en een gelukkig 2016 toegewenst. Ook is er aan de vrijwilligers een kerststol aangeboden als dank voor hun hulp.

Als dank voor de plezierig verlopen onderhandelingen zijn bij de familie Dijk kerstkransen bezorgd.