Jaarverslag 2016 Vereniging tot Behoud van Natuurschoon “Nietap, Leek en Omgeving”

Bestuur

De samenstelling van het bestuur is in 2016 gewijzigd. We hebben afscheid genomen van Ron ter Burg (secretaris) en hebben Ineke Veenstra mogen verwelkomen in het bestuur. Alex van der Kloet heeft de rol van secretaris op zich genomen. Ineke zal als algemeen lid onder andere de secretaris ondersteunen in zijn taken. Teus Korevaar is verhuisd van Nietap naar Beilen.

De samenstelling van het bestuur ziet als volgt uit:

  • Teus Korevaar - Voorzitter
  • Fetske Zwaga - Penningmeester
  • Alex van der Kloet – Secretaris
  • Mathijs Oudega – Vicevoorzitter
  • Ineke Veenstra - Bestuurslid

Het bestuur kwam in 2016 11 keer in vergadering bijeen. De vergaderingen werden afwisselend bij de leden thuis gehouden. Het bestuur is maandelijks in vergadering bijeen gekomen met uitzondering van de vakantieperiode.

Het bestuur heeft ook dit jaar weer een aantal rondgangen door het bos gehouden om te inspecteren en om te inventariseren waar werkzaamheden verricht moesten worden.

Er is in 2016 één algemene ledenvergadering (ALV) gehouden, te weten op 28 februari 2016.

In 2016 telt onze vereniging 130 leden en 75 begunstigers. Dat is 2 leden meer en 2 begunstigers minder ten opzichte van 2015.

Archief Natuurschoon

Het bestuur heeft in juni 2016 zijn archief over gedragen aan het bestuur van de Historische Kring Gemeente Leek e.o. Het bewaren gebeurt in een speciale voor dat doel ingerichte ruimte van het archief der gemeente Leek. Er is hiervoor een overeenkomst van opneming opgesteld en ondertekend door beide partijen.

Beheer Natuurschoon

In 2016 zijn door Jan van den Berg en Karel Lugtmeijer weer diverse reparaties en onderhoud werkzaamheden uitgevoerd. Naast reperatie aan prullenbakken en banken hebben zij ook het afdak bij het toiletgebouw op de camping vervangen.

Vrijwilligers(werk):

Iedere tweede zaterdag van de maand is door de vrijwilligers geklust in het bos. Aan de hand van een klussenlijst zijn er diverse snoeiwerkzaamheden, opruimwerkzaamheden, sloten geschoond en andere herstelklussen uitgevoerd. Wekelijks is door een groep vrijwilligers vanuit Roden en Nietap zwerfvuil geruimd.

Bestuursleden en vrijwilligers hebben als dank voor de aangeboden hulp aan het eind van het jaar weer een kerststol aangeboden gekregen.

Onderhoud

Door de firma Zoutman zijn er weer diverse onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd t.b.v. lanen en paden, bermen maaien, sloten schonen en het maaien van de natuurschoonweide. Een boom nabij het hertenhok is verwijderd als mede enkele overhangende takken.

Camping

Het dak van de caravan van mw. Dol is gerepareerd. De lekkage van het platte dak is, met inzet van Kalfsbeek en Snip, verholpen. Er is nieuwe dakbedekking en een nieuw boeiboord aangebracht.

Landelijke vrijwilligers dag

Op 5 november heeft de landelijke vrijwilligers dag plaatsgevonden. In samenwerking met

Landschapsbeheer Drenthe en de vereniging is er een slag gemaakt met het onderhoud van de pingo het Vagevuur. Landschapsbeheer Drenthe heeft daarbij de vereniging een aantal gereedschappen in bruikleen gegeven voor het vrijwilligerswerk de komende jaren.

Projectplannen Natuurschoon

Tijdens de ALV van 28 februari zijn naast het algemene gedeelte ook de Projectplannen besproken. Er is voor het project Lanen toestemming gegeven door de ALV om dit verder uit te werken. Ook de overige plannen dienen (verder) uitgewerkt te worden.

De projectplannen zijn dit jaar door het bestuur verder uitgewerkt. In samenspraak met de Bosgroep en gemeente zijn vorderingen gemaakt om in 2017 met definitieve voorstellen te komen. De gemeente heeft opdracht gegeven aan een groep kunstenaars om ontwerpen te maken voor de vier entrees van het Landgoed Terheijl, waaronder de entree Toutenburgsingel.

Nieuwsbrief

Er is in 2016 eenmaal een nieuwsbrief uitgegaan, te weten in april.

Pacht / huurovereenkomsten en overige contracten

Einde pachtovereenkomst

De heer Y. van der Velde heeft in augustus 2016 het bestuur laten weten om persoonlijke redenen de pachtovereenkomst te willen laten ontbinden. De pachtovereenkomst is aangegaan voor de periode 1 mei 2014 tot en met 30 april 2020 (6 jaren). Het bestuur is akkoord gegaan met een ontbinding van de overeenkomst per 1 mei 2017.

Huurovereenkomst Jacob Dijk

In afwachting van een nieuw beheerplan is het nieuw aangekochte weiland verhuurd aan de heer Jacob Dijk. De huurovereenkomst is aangegaan voor 1 jaar, te weten over 2016.

Jachthuurovereenkomst

Er is een nieuwe jachthuurovereenkomst met een looptijd van 1 mei 2016 t/m 30 april 2022. Afspraak is dat er ook tijdens de nieuwe looptijd niet gejaagd zal worden (rustgebied).

Bosgroep

De beheerovereenkomst  met de Bosgroep is van rechtswege (stilzwijgend) verlengd op 1 januari 2016 met een looptijd van 6 jaren.  

Overig

Financiële bijdrage

De vereniging heeft aan Jan Dijk een eenmalige financiële bijdrage betaald voor de aanleg van drainage op een aangrenzend perceel.

IVN Leek-Nietap

IVN Leek-Nietap is toegetreden tot de ‘ klankbordgroep natuur’. Tevens is IVN-Leek Nietap lid geworden van onze vereniging en is de vereniging donateur van IVN-Leek Nietap geworden.

Test-audit FSC

De Vereniging is deelnemer aan de groep certificering van de Bosgroepen en is in dit kader FSC- gecertificeerd (Forest Stewardship Council, staat voor verantwoord bosbeheer). Dinsdag 12 april heeft er een (test)audit plaats gevonden bij de Vereniging. Hoewel het een testaudit was, kon de auditor melden dat we voldoen aan de FSC-standaard.

Overleg Staatsbosbeheer.

Er heeft overleg plaats gevonden voor afstemming, maar vooral om elkaar op de hoogte te houden van ontwikkelingen in het Landgoed Terheijl.

Sponsoring Rabobank

De Rabobank heeft ons opnieuw in 2016 ondersteund met een bijdrage van € 300.