Jaarverslag 2012 Vereniging tot Behoud van Natuurschoon “Nietap, Leek en Omgeving”

Bestuur

De samenstelling van het bestuur is in 2012 gewijzigd. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 28 maart 2012 is Mathijs Oudega door de leden aangenomen als bestuurslid. Nel Piet treedt af als secretaris van de Vereniging. Ron ter Burg is tijdens de Algemene Ledenvergadering benoemd als nieuwe secretaris.

De samenstelling van het bestuur ziet nu als volgt uit:

  Teus Korevaar - Voorzitter

  Jerrit Veenstra - Vice-voorzitter

  Fetske Zwaga - Penningmeester

  Ron ter Burg - Secretaris

  Roelof Oostinga - Bestuurslid

  Mathijs Oudega - Bestuurslid

Het bestuur kwam in 2012 10 keer in vergadering bijeen. De vergaderingen werden afwisselend bij de leden thuis gehouden. Vanwege de grote hoeveelheid werk wat verzet moet worden is er in de tweede helft van 2012 besloten om voortaan maandelijks als bestuur in vergadering bijeen te komen met uitzondering van de vakantieperiode.

Het bestuur heeft ook dit jaar weer een aantal rondgangen door het bos gehouden om te inspecteren en om te inventariseren waar werkzaamheden verricht moesten worden.

Er zijn dit jaar 2 ledenvergaderingen gehouden te weten op 28 maart en op 11 april. Tijdens de eerste ledenvergadering is het aangepaste huishoudelijk reglement gepresenteerd. Aangezien de benodigde opkomst van tweederde van de leden voor directe goedkeuring van het huishoudelijk reglement niet aanwezig was, is er een tweede algemene ledenvergadering gehouden op 11 april. In deze vergadering is het huishoudelijk reglement goedgekeurd.

Archief Natuurschoon

In 2012 is er begonnen met het opschonen van het archief van onze vereniging.

Tijdens twee wekelijkse sessies hebben Teus, Jerrit en Ron het grootste deel van de verzamelde archiefstukken doorgenomen en doublures uit het archief verwijderd.

Visie Natuurschoon/Staatsbosbeheer

Er is een start gemaakt met het opzetten van een gezamenlijke beheersvisie met Staatsbosbeheer. Tijdens bijeenkomsten gehouden op 1 en 15 februari 2012 is er aan de leden en overige geïnteresseerden om input gevraagd voor de te ontwikkelen visie. Door Staatsbosbeheer en Natuurschoon zijn diverse presentaties gehouden over de natuurlijke- en cultuurhistorische waarden van ons gebied.

Tijdens de tweede bijeenkomst is een commissie opgericht die de conceptvisie gaan ontwikkelen. Jerrit Veenstra, Roos Veeneklaas George Fransz hebben namens onze vereniging zitting genomen in deze commissie.

Op 16 mei is in het Hotel Langewold de uitkomst van deze vergaderingen aan het publiek gepresenteerd en de mening van de gebruikers gevraagd. 

Beheer Natuurschoon

Na de grote dunning van vorig jaar zijn in week 11 een aantal paden door de aannemer hersteld waar deze contractueel toe verplicht was. Vervolgens zijn in april een groot deel van de paden gesleept. Een deel van de paden moet nog gesleept worden, omdat als gevolg van de natte situatie dit niet mogelijk was.

Het vrijwilligerswerk is in 2012 door Tjerk Vonck, Roelof Oostinga en Ron ter Burg opnieuw vormgegeven. Iedere tweede zaterdag van de maand is de standaard klusochtend geworden. Daarnaast is er een klussenlijst voor het hele jaar samengesteld. Onder leiding van Tjerk Vonck zijn deze ochtenden prima verlopen. Zo zijn er tijdens deze ochtenden onder andere snoeiwerkzaamheden verricht, sloten geschoond en is er takhout opgeruimd.

10 maart is de tijdens de Nationale Opschoondag een extra schoonmaak sessie geweest met alle vrijwilligers.

De school De Esborg heeft, in het kader van het uitvoeren van maatschappelijke stages, voor onze vereniging het hertenhok schoongemaakt en geschilderd.

Jan van de Berg en Karel Lugtmeijer hebben, naast het opknappen van afsluitbomen, ook de Meester Posthumabank compleet gerenoveerd. De bank is opnieuw ingevoegd, voorzien van nieuwe betonnen liggers en voorzien van nieuw houtwerk.

Als dank voor het opknappen van de Meester Posthumabank hebben Jan en Karel een bodywarmer met het logo van onze vereniging gekregen.

Tevens is en een aanvang gemaakt met het opknappen van de banken rond de Natuurschoonweide.

Ook is er een begin gemaakt met de ontwikkeling van een compleet nieuw bordenplan voor in het bos. Mogelijk dat dit samen met SBB tot stand kan komen. 

Natuurschoonweide

In maart 2012 is er een begin gemaakt het de aanleg van de Natuurschoonweide. In eerste instantie is de weide geëgaliseerd en klaargemaakt voor de aanleg van het pad en het labyrint. In mei is er begonnen met het uitzetten van het labyrint en de aanleg van het pad over de Natuurschoonweide. Helaas was 2012 een zeer nat jaar, wat de aanleg van de Natuurschoonweide aanzienlijk heeft vertraagd en daardoor kon de aanleg in 2012 niet afgemaakt worden.

Gehandicapten platform

In samenwerking met het gehandicapten platform zijn er paden aangevuld, zodat ze geschikt zijn voor mensen in een rolstoel of scootmobiel. Het pad op de Natuurschoonweide is hiervoor geschikt gemaakt, daarnaast zijn de paden vanaf de Meester Posthumabank naar de oprijlaan naar huize Vegevuiren vanaf het fietspad naar het Vagevuur aangevuld zodat deze voor gehandicapten toegankelijk zijn. Onze vereniging heeft van het gehandicapten platform Euro 1000,- ontvangen als bijdrage voor de aanleg van de paden.

Marketingplan Landgoederen

De Gemeenten Noordenveld en Leek zijn bezig met de opzet van een marketingplan voor de Landgoederenzone Nienoord – Terheijl - Mensinghe. In het kader van dit marketingplan is er in november 2012 een Toeristisch OpstapPunt (TOP) geplaatst bij de ingang van het Natuurschoonbos gelegen aan het fietspad. Op deze TOP komt informatie te staan over de cultuurhistorie van het gebied en over het Natuurschoonbos.

Verder is in de werkgroep gesproken over de ontwikkeling van op de natuur gerichte, educatieve routes. IVN, SBB en Natuurschoon zijn o.a hierbij vertegenwoordigd. 

Aan het eind van het jaar werden alle leden en begunstigers een goede kerst en een gelukkig 2013 toegewenst door middel van een kerstkaart. Ook is er aan de vrijwilligers een kerststol aangeboden als voor hun hulp.