Notulen van de oprichtingsvergadering op 24 december 1921Notulen van de oprichtingsvergadering op 24 december 1921Naar aanleiding van de aanvraag van een kapverbod vindt al op 11 februari 1921 een onderhoud plaats van houtvester A. Salverda van Staatsbosbeheer met een aantal bestuursleden van de dan nog niet bestaande vereniging, waarschijnlijk met bestuursleden van de Buurtschap. Medio februari 1921 ontvangt dhr. H.P. Heersema een schrijven van de Inspecteur van het Staatsbosbeheer, waarin deze mededeelt, dat hij, indien dat nodig blijkt, op de lanen en opgaande boschgedeelten van het “WANDELBOSCH” en het “VAGEVUUR” aan ZExc. den Minister van Landbouw krachtens de Nood-Boschwet een kapverbod in overweging zal geven. Op 4 maart 1921 ontvangt vice-voorzitter Heersema opnieuw een brief van De Inspecteur, waarin deze mededeelt, dat de Minister zijn voorstel, om, indien er gevaar dreigt voor de lanen in het opgaande hout in het Pelbosch bij Terheijl, daarop een kapverbod te leggen, heeft goedgekeurd. Een snelle actie van de “notabelen” van Nietap en Staatsbosbeheer dus. 

In de ledenvergadering ten huize van Wiebe Pestman te Nietap op 24 december 1921 van de “Vereeniging Buurtschap Nietap” wordt besloten de kosten van het aanvragen van den Koninklijken goedkeuring voor de ‘Vereeniging tot Behoud van Natuurschoon Nietap en Omstreken’ uit de kas van de Buurtschap te betalen. Omdat de rente van het legaat van Santee niet meer nodig is voor de verlichting is aan dhr. Mr. J. Pel in Biggekerke toestemming gevraagd en verkregen om dit geld ook voor andere doeleinden in het belang van de Buurtschap te gebruiken. Bij de vergadering zijn 12 leden aanwezig.

Op 22 Augustus 1922 wordt van de Minister van Justitie bericht ontvangen, dat bij Koninklijk Besluit no.32, d.d. 8 Juli 1922, de vereeniging officieel als ‘vereeniging tot Behoud van Natuurschoon Nietap en Omstreken’ gevestigd te Roden wordt erkend. In Artikel 2 wordt vermeld: Zij is aangegaan voor een tijdvak van 29 jaar aanvangende op 24 December 1921. Men kan aan het werk!

In de eerste Statuten wordt het aantal leden van het bestuur vastgesteld op zeven. Vanaf 1925 is dit minstens vijf. Andere belangstellenden konden na aanmelding en betaling van f 1,- lid worden. Later was dit f 2,50 en kon men voor f 1,- begunstiger worden. In 1923 waren er 65 leden en in 1924 75.

Uit de gecursiveerde regel kan de conclusie worden getrokken, dat de oprichtingsdatum van de Vereniging Natuurschoon 24 december 1921 is!

Wie waren er op de vergadering van 24 december 1921 aanwezig? In ieder geval: Wieger Posthuma, Willem Johannes Bernardus Nonkes, Haatje Coenraad Hillebrands, Lukas Hillebrands, Klaas Jacob Venema, Heerco Pieter Heersema, Riender van Til, Anne Huizinga, Harm Oosterhof, Fokke Eringa, Wiebe Pestman en misschien de heren Derk Bos en Roelf Cazemier. Allemaal woonachtig in wat nu de J.P. Santeeweg is. De laatste twee waren in de volgende vergadering controleurs van de kas. Aanwezig waren 12 leden, dus er is nog onzekerheid over Bos en/of Cazemier.