"Wordt besloten de kosten welke vallen op het aanvragen der Koninklijke goedkeuring voor de Vereeniging tot Behoud van Natuurschoon uit de kas van de Buurtschap te betalen." Dit schrijft secretaris-penningmeester van de Buurtschap Nietap, de heer H.C. Hillebrands in zijn notulen van de vergadering van de Buurtschap op Zaterdag 24 December 1921 ten huize van W. Pestman te Nietap. De goedkeuring wordt aangevraagd en bij Koninklijk besluit dd. 8 Juli 1922 no. 32 wordt de Vereeniging tot behoud van Natuurschoon “Nietap en Omstreken”, gevestigd te Roden erkend. Zij is aangegaan voor een tijdvak van 29 jaar, aanvangende op 24 December 1921.

Koningklijke goedkeuringKoningklijke goedkeuringArt. 3. De vereeniging stelt zich ten doel het behoud van het natuurschoon voor Nietap en omstreken.
Art. 4. Zij tracht haar doel te bereiken door aankoop en aanplanting van bosschen, door het aanleggen van nieuwe wandelwegen en fietspaden en het verfraaien van bestaande wegen en lanen.

Blijkbaar voorzien de Statuten niet in alle gevallen, vooral niet als er bezit komt. Daarom komen er gewijzigde statuten, goedgekeurd bij Koninklijk besluit dd. 10 Aug. 1925 no. 24. De naam van de vereniging wordt: Vereeniging tot behoud van Natuurschoon “Nietap, Leek en omgeving”. Er wordt onderscheid gemaakt tussen leden en begunstigers. Leden hebben ook een zekere financiële verantwoordelijkheid voor de vereniging. 

Aan Art. 4 wordt toegevoegd
"…., en alles wat in den ruimsten zin daarmede in verband staat."

Bij Koninklijk besluit dd. 23 December 1950 no. 62 wordt de vereniging opnieuw aangegaan voor de tijd van 29 jaren, derhalve eindigend 23 December 1979. In 1979 wordt de vereniging ten overstaan van notaris Geert Jan Wilts aangegaan voor onbepaalde tijd. In 2001 komt er ten overstaan van Notaris Willem Jan Velema een statutenwijziging. Opvallend is nu artikel 2:

Lid 1. De vereniging heeft ten doel het behoud van het in bezit van de vereniging zijnde natuurschoon voor Nietap, Leek en omstreken, in de ruimste zin van het woord.
Lid 2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door de aankoop van grond en door de aanleg , aanplant en onderhoud van bossen. De toegankelijkheid wordt mogelijk gemaakt door aanleg en onderhoud van wandel- en fietspaden, voor zover de natuurwaarde daardoor niet wordt benadeeld of bedreigd.