Na de eerste bestuursvergadering van de vereniging op maandag 9 oktober 1922 ’s avonds half 8, t/h van H. Kuipers te Nietap wordt het eerste notulenboek in gebruik genomen. Secretaris meester Nonkes heeft een prachtig geschreven voorblad gemaakt. Natuurlijk zijn er al allerlei activiteiten voor deze datum geweest, maar nu, na de Koninklijke goedkeuring van de statuten dd. 8 juli 1922, is alles officieel.

Voorkant notulenboekVoorkant notulenboek Etiket voorkantEtiket voorkant VoorbladVoorblad

Hieronder de notulen van de eerste vergadering in de oude spelling.

Bestuursvergadering op Maandag 9 October 1922 ’s avonds half 8,
t/h van H.Kuiper te Nietap.

Afwezig de heer R. van Til.
De voorzitter, de heer Posthuma, opent deze eerste bestuursvergadering onzer nieuwe vereeniging, daarbij de wensch uitsprekende, dat het doel, ’t welk men zich bij de oprichting voor oogen heeft gesteld, in alle opzichten verwezenlijkt moge worden. De statuten der vereeniging zijn bij Koninklijk besluit, d.d. 8 Juli 1922, no 32 goedgekeurd. – De voorzitter geeft daarna het woord aan den heer H.C. Hillebrands om een en ander mede te deelen omtrent de plannen zooals hij die zich denkt.

Zooals bekend, aldus de heer H. is het eerste doel te trachten de bosschen in de omgeving van Nietap en Terheijl voor de plaats onzer inwoning te behouden. Verkoop van deze bosschen door de eigenaars zal niet mogelijk zijn, omdat vanwege het staatsboschbeheer de toezegging is verkregen, dat bij eventueelen verkoop een kapverbod zal gelegd worden. Hillebrands stelt voor om een bespreking te houden met notaris Vellinga en dezen te vragen of de mogelijkheid bestaat den ondergrond der bosschen te koopen en dan aan de eigenaar het recht te verleenen de boomen te verkoopen. De andere bestuursleden lijkt dit idee zeer goed en daarom worden Hillebrands en Nonkes aangewezen deze zaak met notaris Vellinga te bespreken.

Hillebrands (H.C.) zou ook gaarne in de toekomst een korter schoolpad zien aangelegd voor de kinderen van Terheijl. Dit zal mogelijk zijn, wanneer een overeenkomst gesloten kan worden met Stoffers, H. de Vries en de gemeente Roden. Ook dit plan zal later nader onder de ogen worden gezien.
Thans wordt de vraag gedaan hoe aan geld te komen opdat bovengenoemde plannen verwezenlijkt kunnen worden. –
4 wegen worden aangegeven:

  1. door finantieelen steun te vragen aan de Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer te Leek.
  2. door het plaatsen van rentelooze aandeelen.
  3. door het sluiten van een geldleening.
  4. door het organiseeren van een verloting.

Besloten wordt direct een verloting aan te vragen, omvattende 2000 loten à f 0.50. en aan de V.v.V. “Leek en Omstreken” te vragen om steun, wanneer eventueel de bosschen publiek of onderhands gekocht kunnen worden.

Hierna wordt door den heer H.C. Hillebrands er op gewezen, dat de sintelweg naar Terheijl tegenwoordig in zeer slechten toestand verkeert. Om te komen tot verharding van dezen weg, wil spreker een wegschap oprichten. Door hem en den secretaris zijn daarvoor reeds inlichtingen ingewonnen bij den Provincialen ingenieur te Assen en zal volgens verkregen gegevens verharding van den weg door oprichting van een wegschap zeer wel mogelijk zijn.
Om de zaak tot stand te brengen zullen belanghebbenden een deel der kosten moeten dragen en zal voor ’t overige bij de Gemeente moeten worden aangeklopt om subsidie. Het komt het bestuur gewenscht voor binnenkort een openbare vergadering uit te schrijven van belanghebbenden om daardoor te komen tot de oprichting van een wegschap.

Besloten wordt de volgende bestuursvergadering te houden nadat Hillebrands en Nonkes geconfereerd hebben met notaris Vellinga.
Hierna sluit de voorzitter de vergadering.

Voorzitter PosthumaVoorzitter PosthumaSecretaris NonkesSecretaris Nonkes