De eerste ledenlijst van Vereeniging tot Behoud van NatuurschoonDe eerste ledenlijst van Vereeniging tot Behoud van NatuurschoonIn artikel 5 van de statuten van 1922 staat:
De vereeniging bestaat uit leden en eereleden. Leden zijn zij, die een jaarlijksche contributie betalen van minstens f 1,-. Om lid van de vereeniging te worden moet men zich aanmelden bij den secretaris, onder opgave van het bedrag, dat men jaarlijks aan contributie wenscht te betalen en vermelding van naam, voornaam, beroep en woonplaats.

Op de eerste ledenlijst staan 51 leden. Nummer 1 is G. van Wageningen (burgemeester van Roden), 2e J. Buitenveld (gemeentesecretaris van Roden), no. 3 t/m 9 de leden van het bestuur, 10e H. Kuiper, 22e H.J. Bronsema, 34e W. de Baat (notaris), 48e R.L. Dijkhuis (burgemeester van Leek), 49e J. Donker (hoofd Uloschool), 50e R. de Graaff (wethouder) en 51e J. Reijntjes.

In 1923 zijn er 65 leden die allemaal f 1,- hebben betaald. Hieronder Jhr. Alberda v. Ekenstein, M. Aptroot, H. Denneboom, R. Deodatus enz. In korte tijd waren er dus veel leden, waaronder nogal wat notabelen. Er was dus breed draagvlak voor de vereniging. In 1924 is het aantal leden gestegen tot 75.

In 1925 zijn er 100 personen die f 1,- hebben betaald en dus lid zijn. Omdat de vereniging bezittingen krijgt, leningen afsluit en er in de statuten niets is geregeld over de verantwoordelijkheid van de leden komen er in 1925 gewijzigde statuten. Er komt nu een mooi ledenregister; de begunstigers worden apart genoteerd. Omdat er later wijzigingen in zijn aangebracht is het soms moeilijk te zien wanneer iemand lid of begunstiger is geworden.

Artikel 5 luidt vanaf 1925:
De vereeniging bestaat uit leden en begunstigers. Leden zijn zij, die het ledenregister der vereeniging hebben geteekend en een minimum contributie betalen van minstens f 2,50 per jaar. Begunstigers zijn zij, die één of meer obligaties ad f 10,- hebben genomen of (en) jaarlijks een bijdrage van minstens f 1,- betalen.

Ook wordt in artikel 7 de beëindiging van het lidmaatschap geregeld. Men blijft na beëindiging van het lidmaatschap nog één jaar tot een maximum van f 50,- aansprakelijk voor de schulden van de vereeniging.

Voorblad LedenlijstVoorblad Ledenlijst   Lijst van Begunstigers 1923-1948 (Letter A)Lijst van Begunstigers 1923-1948 (Letter A)

Pas in 1927 betalen de eerste leden f 2,50. In 1949 telt de penningmeester 93 begunstigers en 21 leden.