De vereniging heeft in 2017 een aanvraag ingediend voor de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL). Een deel van de subsidie aanvraag is gehonoreerd. Een aantal van de werkzaamheden die daar bij horen zijn de afgelopen maanden uitgevoerd. Meest in het oog springend is het verondiepen van een aantal sloten in de weilanden ten westen van de boerderij Veghe Vuir en ten zuiden van het Vagevuur. Deze werkzaamheden passen bij het omvormen van deze agrarische percelen naar natuur. Naar kruiden- en faunarijk grasland om precies te zijn.

Omdat de afwateringssloten nu de leemlagen doorsnijden en tot aan de diepere zandlagen komen zoekt het grondwater de weg van de minste weerstand en wordt het gebufferde grondwater afgevoerd via de sloten. Door het verondiepen van sloten kunnen we er voor zorgen dat in nattere periodes het grondwaterpeil (beter) opgebouwd wordt, en dat het bufferend grondwater weer tot aan maaiveld komt. Dit zal de ontwikkeling van de natuur zeer ten goede komen.