Het bestuur nodigt hierbij alle leden van onze vereniging uit voor de Algemene Ledenvergadering van donderdag 5 maart 2020 in café De Waag te Nietap. Aanvang van de vergadering is om 20.00 uur.

AGENDA
 
1. Opening door de voorzitter, de heer T. Vonck.

2. Mededelingen & ingekomen stukken.
Eventuele stukken of ingezonden brieven dienen uiterlijk op dinsdag 25 februari aangeleverd te worden bij het bestuur.

3. Notulen ALV 11 april 2019.
Bijlage: Notulen ALV 11 april 2019

4. Toelichting op het jaarverslag 2019.
Bijlage: Jaarverslag 2019

5. Herstel Hertenhok.
Het voormalige Hertenhok, al jaren in gebruik als materiaal en gereedschap opslag, is ernstig beschadigd door verzakking. Overleg en besluit over mogelijk herstel.

6. Financieel jaarverslag 2019 van de penningmeester.
Bijlage: Resultaat 2019 
Bijlage: Financiën projecten Terheijl

7. Verslag van de kascommissie 2019: mevrouw R. Tellinga en de heer P. Horlings.
Aftredend is R. Tellinga.

8. Benoeming kascommissie 2020: de heer P. Horlings en de heer A. Vleems.
Benoeming nieuw (reserve)lid kascommissie.

9. Vaststellen begroting 2020.
Bijlage: Begroting 2020

10. Samenstelling bestuur

 • Aftredend:
  Jacqueline Hoogstraten (niet herkiesbaar)

 • Het beoogde bestuur 2020 ziet er dan als volgt uit:
  Tjerk Vonck (voorzitter)
  Alex van der Kloet (secretaris)
  -vacature- (penningmeester)
  Fetske Zwaga (algemeen bestuurslid)
  Reina Rentema (algemeen bestuurslid)
  -vacature- (algemeen bestuurslid)

We hebben twee vacatures; voor een penningmeester en een algemeen bestuurslid. We hopen dat twee leden zich aanmelden voor het bestuur. Fetske wil de taken van de penningmeester wel waarnemen tot er een nieuwe penningmeester is ingewerkt.

11. Natuurschoon 100 jaar.

12. Rondvraag.

13. Sluiting.