Het bestuur nodigt hierbij alle leden van onze vereniging uit voor een tweetal Algemene Ledenvergaderingen op woensdag 27 oktober 2021 en woensdag 3 november 2021 in de zaal achter Cafetaria de Schans te Nietap, aanvang 20.00 uur.

Covid-19
Omdat we te gast zijn in een horecagelegenheid is het waarschijnlijk verplicht om een coronatoegangsbewijs te kunnen tonen. Het tonen van een ID-bewijs is daarbij ook verplicht. We rekenen er verder op dat iedereen zich maximaal aan de basisregels houdt die nodig zijn om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. 

De vergadering op woensdag 27 oktober organiseren we om te beginnen om de jaarvergadering die we normaal in het voorjaar hebben in te halen, zodat we het jaar 2020 officieel af kunnen sluiten en de begroting voor het lopende jaar goed kunnen keuren.

Er staan bovendien een aantal onderwerpen op de agenda waar het bestuur goedkeuring van de leden voor nodig heeft. Het bestuur is namelijk voornemens om tot aankoop én ruil van twee percelen weiland over te gaan, een geheel nieuw huurcontract voor de camping af te sluiten en om een significante bijdrage te leveren aan een nieuwe sanitaire voorziening op de camping.

Deze onderwerpen zullen uitgebreid toegelicht worden en ter besluitvorming aan de leden worden voorgelegd. Volgens de statuten is voor het verkrijgen van registergoederen (bijvoorbeeld het kopen van land), het verhuren/verpachten van registergoederen (bijvoorbeeld het verhuren van de ‘camping’) of als de vereniging zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor de schuld van een derde verbindt (bijvoorbeeld een lening verstrekt) de goedkeuring van de algemene vergadering nodig. Bovendien kan er in eerste instantie pas een besluit worden genomen indien twee derde van de leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Wordt hieraan niet voldaan, dan kan een tweede vergadering worden gehouden waarin met gewone meerderheid der stemmen een besluit kan worden genomen.

Omdat het hoogst onwaarschijnlijk is dat op de eerste vergadering twee derde van onze ongeveer 140 leden aanwezig of vertegenwoordigd zal zijn wordt een tweede vergadering gehouden op woensdag 3 november 2021 waar dan, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, besluiten kunnen worden genomen over desbetreffende onderwerpen.

 

Agenda voor de algemene ledenvergadering van woensdag 27 oktober 2021 in de zaal achter Cafetaria de Schans te Nietap, aanvang 20.00 uur.

Agenda voor de algemene ledenvergadering van woensdag 3 november 2021 in de zaal achter Cafetaria de Schans te Nietap, aanvang 20.00 uur.

 

Toelichting aanloop van land
Landjes die te koop staanLandjes die te koop staanHet bestuur stelt voor om tot aankoop over te gaan van twee percelen weiland gelegen tussen de Toutenburgsingel en de Maatlanden (rondweg). Het gaat hierbij om een oppervlakte van bijna drie hectare voor een bedrag van ongeveer € 25.000,-. 

Bovendien stelt het bestuur voor om deze percelen onmiddellijk in te brengen in een landruil met Staatsbosbeheer zodat een lang gekoesterde wens in vervulling kan gaan. In de vergadering van 27 oktober zal de mogelijkheid tot aankoop en ruil van de twee percelen land uitgebreid toegelicht worden.

Toelichting huurcontract camping
Op 1 oktober 2022 loopt het huidige huurcontract af met recreatievereniging De Ommelanden. De besturen van beide verenigingen willen op basis van dit oude huurcontract niet verder en hebben in goed onderling overleg gewerkt aan een nieuw huurcontract. In dit huurcontract zijn verantwoordelijkheden van beide partijen veel beter beschreven. Bovendien worden verantwoordelijkheden voor voorzieningen die strikt ten dienst staan voor het kamperen overgedragen naar vereniging Ommelanden. In de vergadering van 27 oktober zullen de belangrijkste aspecten van het nieuwe huurcontract toegelicht worden.

Toelichting sanitair op de camping
Het huidige sanitair in het voormalige hertenhok is niet meer met eenvoudige ingrepen te renoveren en hiervoor dient een andere oplossing te komen. Het bestuur van Natuurschoon is met de vereniging De Ommelanden overeengekomen om de verantwoordelijkheid voor het plaatsen en onderhouden van een nieuwe sanitaire voorziening in zijn geheel bij De Ommelanden neer te leggen. Ommelanden is daarop zelf met een voorstel voor het nieuwe sanitair gekomen. Het bestuur stelt voor om een bedrag ter grootte van € 9.000,- bij te dragen aan de nieuwe sanitaire voorziening. Tevens stelt het bestuur voor om een bedrag ter grootte van € 5.000,- te lenen aan vereniging De Ommelanden zodat men de nieuwe voorziening kan realiseren.

 

Machtigingen
We kunnen ons voorstellen dat er leden zijn die de vergaderingen niet kunnen bijwonen, maar wel hun stem willen doen gelden. Dat kan met een machtiging. Ieder lid kan een ander lid schriftelijk machtigen om zijn stem uit te brengen. Een lid kan door maximaal één ander lid worden gemachtigd. Bij de stukken voor de vergaderingen is een machtigingsformulier bijgevoegd dat daarvoor gebruikt kan worden.

Graag tot ziens op woensdag 27 oktober en woensdag 3 november 2021,

Het bestuur.