Het bestuur nodigt hierbij alle leden van onze vereniging uit voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 18 mei 2022 in dorpshuis ‘de Til’ (Tolberterstraat 36A) te Leek. Aanvang van de vergadering is om 20.00 uur.

De agenda voor de vergadering en de bijbehorende stukken staan op de website en zijn per e-mail naar alle leden verstuurd.

AGENDA (download)
 
1. Opening door de voorzitter, de heer T. Vonck.

2. Mededelingen & ingekomen stukken.
(Ingekomen stukken dienen minimaal 48 uur van tevoren schriftelijk te zijn ingediend bij het secretariaat.)

3. Notulen ALV’s 27 oktober en 3 november 2021.
Bijlage 1: Notulen ALV 27 oktober 2021
Bijlage 2: Notulen ALV 3 november 2021

4. Toelichting op het jaarverslag 2021.
Bijlage 3: Jaarverslag 2021

5. Financieel jaarverslag 2021.
Bijlage 4: Resultaat 2021 
Bijlage 5: Balans 2021 

6. Verslag van de kascommissie 2021.
Toelichting door de heer Albert Vleems en de heer Eelko van der Velde.

7. Benoeming kascommissie 2022.
- Benoeming kascommissie 2022: Eelko van der Velde en Klaas Martini.
- Benoeming nieuw (reserve) lid kascommissie. Aftredend is de heer Albert Vleems.

8. Vaststellen begroting 2022.
Bijlage 6: Begroting 2022

9. Bestuursverkiezing.

Mevr. Reina Rentema is volgens het huishoudelijk reglement aftredend bestuurslid, maar stelt zich niet meer verkiesbaar voor een nieuwe termijn.
Het bestuur draagt David Brouwer voor als nieuw algemeen bestuurslid. Tegenkandidaten kunnen uiterlijk 24 uur voor de aanvang van de vergadering schriftelijk worden ingediend bij het secretariaat.
Fetske Zwaga is op dit moment waarnemend penningmeester. Er is nog steeds geen vervanging gevonden. Voorstel is om Fetske voor weer 1 jaar te benoemen in de functie van penningmeester. Het beoogde bestuur voor 2022/23 ziet er dan als volgt uit:

  • Tjerk Vonck (voorzitter)
  • Alex van der Kloet (secretaris)
  • Fetske Zwaga (penningmeester)
  • David Brouwer (algemeen bestuurslid)
  • -vacature- (algemeen bestuurslid)
  • -vacature- (algemeen bestuurslid)

We hebben twee vacatures! We hopen dat twee leden zich aanmelden als kandidaat voor het bestuur. En Fetske wil de taken van de penningmeester graag aan iemand anders overdragen!

10. Korte vooruitblik op 2022.
Korte toelichting op:

  • Camping sanitair, huurovereenkomst, gift en lening
  • Aankoop en ruil Land,
  • Opstellen van een vrijwilligersovereenkomst,
  • Flinterpad en andere initiatieven.

11. Rondvraag.

12. Sluiting.