Het bestuur nodigt hierbij alle leden van onze vereniging uit voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 29 maart 2023 in dorpshuis ‘de Til’ (Tolberterstraat 36A) te Leek. Aanvang van de vergadering is om 20.00 uur.

De agenda voor de vergadering en de bijbehorende stukken staan op de website en zijn per e-mail naar alle leden verstuurd. Bij de stukken zit onder meer het jaarverslag. We denken dat dit weer een zeer lezenswaardig overzicht geeft van alles wat er het afgelopen jaar in onze vereniging en in het bos gebeurd is.

Op de agenda van de ALV staat onder meer de bestuursverkiezing. Fetske Zwaga is aftredend bestuurslid. Fetske stelt zich verkiesbaar voor een nieuwe termijn, maar we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe bestuursleden en een nieuwe penningmeester. Zolang er nog geen vervanging is gevonden blijft Fetske onze penningmeester. Monique Torensma is aspirant bestuurslid, maar we hebben twee vacatures! We hopen dat twee leden zich aanmelden als kandidaat voor het bestuur. Als er naast Monique nog iemand interesse heeft om als ‘stagair’ in het bestuur mee te lopen dan horen we dat graag!

Verder staat het vaststellen van een Vrijwilligers Reglement op de agenda. Al langere tijd leeft de behoefte om enkele uitgangspunten en afspraken rond het vrijwilligerswerk in onze vereniging beter vast te leggen. De afgelopen maanden zijn we daarom bezig geweest om voor onze vereniging een Vrijwilligers Reglement te maken. Dit reglement bevat kaders, richtlijnen en veel informatie die nodig is om het vrijwilligerswerk goed te kunnen doen. We willen dit reglement door de ALV laten vaststellen. Na het vaststellen willen we op basis van dit reglement met alle vrijwilligers een Vrijwilligersovereenkomst afsluiten.


De AGENDA (download) en alle stukken zijn alleen digitaal beschikbaar. Het verdient aanbeveling om de belangrijkste stukken vooraf te downloaden en op papier of liever digitaal mee te nemen naar de vergadering.

1. Opening door de voorzitter, de heer Tjerk Vonck.

2. Mededelingen & ingekomen stukken.
(Ingekomen stukken dienen minimaal 48 uur van tevoren schriftelijk te zijn ingediend bij het secretariaat.)

3. Notulen ALV 18 mei 2022.
Bijlage 1: Notulen ALV 18 mei 2022

4. Toelichting op het jaarverslag 2022.
Bijlage 2: Jaarverslag 2022

5. Financieel jaarverslag 2022. Toelichting door de penningmeester, mevr. Fetske Zwaga.
Bijlage 3: Resultaat 2022 
Bijlage 4: Balans 2022 

6. Verslag van de kascontrole commissie 2022.
Toelichting door de heer Eelko van der Velde en de heer Klaas Martini.

7. Benoeming kascontrole commissie 2023.
- Benoeming kascontrole commissie 2023: Klaas Martini en Siny Smit.
- Benoeming nieuw (reserve) lid kascontrole commissie. Aftredend is de heer Eelko van der Velde.

8. Vaststellen begroting 2023.
Bijlage 5: Begroting 2023

9. Bestuursverkiezing.

Mevr. Fetske Zwaga is aftredend bestuurslid. Fetske stelt zich verkiesbaar voor een nieuwe termijn. We zijn nog steeds op zoek naar nieuwe bestuursleden en een nieuwe penningmeester. Zolang er nog geen vervanging is gevonden blijft Fetske onze penningmeester. Het beoogde bestuur voor 2022/23 ziet er dan als volgt uit:

  • Tjerk Vonck (voorzitter)
  • Alex van der Kloet (secretaris)
  • Fetske Zwaga (penningmeester)
  • David Brouwer (algemeen bestuurslid)
  • -vacature- (algemeen bestuurslid)
  • -vacature- (algemeen bestuurslid)

Monique Torensma is aspirant bestuurslid, maar we hebben twee vacatures! We hopen dat twee leden zich aanmelden als kandidaat voor het bestuur. 
Als er naast Monique nog iemand interesse heeft om als ‘stagair’ in het bestuur mee te lopen dan horen we dat graag!

10. Vaststellen Vrijwilligers Reglement.
Bijlage 6: Vrijwilligers Reglement Natuurschoon

Als bestuur hadden we de behoefte om enkele uitgangspunten en afspraken rond het vrijwilligerswerk in onze vereniging beter vast te leggen. De afgelopen maanden zijn we daarom bezig geweest om voor onze vereniging een Vrijwilligers Reglement te maken. Het bevat kaders, richtlijnen en veel informatie die nodig is om het vrijwilligerswerk goed te kunnen doen. Na het vaststellen willen we op basis van dit reglement met alle vrijwilligers een Vrijwilligersovereenkomst afsluiten.

11. Rondvraag.

12. Sluiting.