Het bestuur nodigt hierbij alle leden van onze vereniging uit voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 13 maart 2024 in dorpshuis ‘de Til’ (Tolberterstraat 36A) te Leek. Aanvang van de vergadering is om 19.30 uur.

De agenda voor de vergadering en de bijbehorende stukken staan op de website en zijn per e-mail naar alle leden verstuurd. Bij de stukken zit onder meer het jaarverslag. We denken dat dit weer een zeer lezenswaardig overzicht geeft van alles wat er het afgelopen jaar in onze vereniging en in het bos gebeurd is.

Op de agenda van de ALV staat onder meer de bestuursverkiezing. We zijn nog steeds op zoek naar nieuwe bestuursleden en een nieuwe penningmeester. Zolang er nog geen vervanging is gevonden blijft Fetske onze penningmeester, maar het wordt echt tijd dat iemand zich beschikbaar stelt voor deze functie, zodat er ruim de tijd is voor inwerken en overdracht. Alex is na zijn twee termijn aftredend bestuurslid, maar stelt zich verkiesbaar voor een derde termijn. Tjerk is na zijn eerste termijn aftredend bestuurslid, maar stelt zich verkiesbaar voor een tweede termijn. Afgelopen jaar was Monique aspirant bestuurslid. Deze kennismaking- en inwerkperiode is naar ieders tevredenheid verlopen. Het bestuur draagt Monique daarom graag voor als nieuw bestuurslid. Als er ook dit jaar weer één of twee leden interesse hebben om als ‘stagiair’ in het bestuurswerk mee te lopen dan horen we dat graag!


De AGENDA (download) en alle stukken zijn alleen digitaal beschikbaar. Het verdient aanbeveling om de belangrijkste stukken vooraf te downloaden en op papier of liever digitaal mee te nemen naar de vergadering.

1. Opening door de voorzitter, de heer Tjerk Vonck.

2. Mededelingen & ingekomen stukken.
(Ingekomen stukken dienen minimaal 48 uur van tevoren schriftelijk te zijn ingediend bij het secretariaat.)

3. Notulen ALV 29 maart 2023.
Bijlage 1: Notulen ALV 29 maart 2023

4. Toelichting op het jaarverslag 2023.
Bijlage 2: Jaarverslag 2023

5. Financieel jaarverslag 2023. Toelichting door de penningmeester, mevr. Fetske Zwaga.
Bijlage 3: Resultaat 2023 
Bijlage 4: Balans 2023 

6. Verslag van de kascontrole commissie 2023.
Toelichting door de heer Klaas Martini en mevr. Siny Smit.

7. Benoeming kascontrole commissie 2024.
- Benoeming kascontrole commissie 2024: Siny Smit en Marianne Weits.
  Aftredend is de heer Klaas Martini.
- Benoeming nieuw (reserve) lid kascontrole commissie.

8. Vaststellen begroting 2024.
Bijlage 5: Begroting 2024

9. Bestuursverkiezing 2024.

Het beoogde bestuur voor 2024/2025 ziet er als volgt uit:

  • Tjerk Vonck (voorzitter)
  • Alex van der Kloet (secretaris)
  • Fetske Zwaga (penningmeester)
  • David Brouwer (algemeen bestuurslid)
  • Monique Torensma (algemeen bestuurslid)
  • -vacature- (algemeen bestuurslid)

10. Rondvraag.

11. Sluiting.