Nieuws

Er is regelmatig wat te doen in het bos en binnen onze vereniging. Onderstaande 'archief' geeft een compleet overzicht van al deze activiteiten en de informatie die op de website gestaan heeft.

Het bestuur nodigt alle leden hierbij uit voor de Extra Buitengewone Algemene Ledenvergadering op donderdag 13 juli 2017 in café De Waag te Nietap, aanvang 20.00 uur.

Woensdag 5 juli 2017 was er een Buitengewone Algemene Ledenvergadering die geheel in het teken stond van de projectplannen die in het kader van landgoed Terheijl die de afgelopen 2 jaar voor “Natuurschoon” zijn gemaakt. In de vergadering zijn de plannen op vrij uitgebreid toegelicht. Tot stemming over het belangrijkste agendapunt; het wel of niet ten uitvoer brengen van de plannen is het bij gebrek aan voldoende aanwezigen niet gekomen. Op donderdag 13 juli wordt er daarom een vervolg aan de vergadering gegeven zodat met de dan aanwezige leden wél een besluit genomen kan worden.

Naar aanleiding van de reactie van de leden op de ALV van 5 juli heeft het bestuur besloten om de volgende aanpassingen te doen in de projectplannen:

 1. Het samenstellen van een Adviesgroepje van 3 tot 5 leden, die vanuit kennis, inzicht of mening het bestuur willen adviseren, naast de Bosgroep;
 2. Het paadje langs Zwarte Ryth een struinpaadje laten en alleen op de natte plekken de waterafvoer verbeteren en woud zand aanbrengen;
 3. Laan 4, het pad naar de bank (en camping) en de aangrenzende sloten verbeteren. De bomen zoveel als mogelijk handhaven, slechts de zieke bomen (zoals de kastanjes) er tussen uit halen;
 4. Met SBB nogmaals in gesprek om een oplossing te vinden voor een pad door het weiland naar hun bosje.

Het bestuur vraagt op 13 juli, bij stemming, de goedkeuring van de ALV voor het indienen van de subsidieaanvraag, de uitvoering van het totale projectplan en de financiële afwikkeling in een tijdspanne van 2 jaar. Er wordt gestemd conform de statuten van de vereniging, waarbij het mogelijk is om uw stem door een ander lid uit te laten brengen middels een schriftelijke machtiging (maximaal één machtiging per lid).

AGENDA:
1. Opening door de voorzitter, de heer T. Korevaar.
2. Notulen van 5 juli 2017, ingekomen stukken en mededelingen.
3. Stemming over goedkeuring van de uit te voeren Projectplannen.
4. Toelichting proces subsidieaanvraag en uitvoering plannen.
5. Rondvraag.
6. Sluiting.

Het bestuur stelt uw aanwezigheid buitengewoon op prijs.

Het bestuur heeft alle leden per e-mail of per brief uitgenodigd voor een Buitengewone Algemene Ledenvergadering op woensdag 5 juli 2017 in café De Waag te Nietap, aanvang 20.00 uur. 

Deze Buitengewone ALV staat geheel in het teken van de projectplannen die in het kader van landgoed Terheijl, de afgelopen 2 jaar voor “Natuurschoon” zijn gemaakt.

Alle leden en belangstellenden hebben kennis kunnen nemen van de ontwikkeling van de projectplannen, in de afgelopen ALV’s en via onze website. Samen met de geraadpleegde deskundigen, heeft u suggesties aangedragen en meegepraat tijdens veldbezoeken. Het resultaat van al deze inspanningen is één totaal projectplan voor ons gebied, dat door het bestuur op 5 juli a.s. wordt gepresenteerd. Dit plan met een financiële onderbouwing is als pdf meegestuurd in de e-mail met de uitnodiging voor de vergadering zodat u dit alvast kunt lezen. Wanneer u de uitnodiging voor de ALV niet per e-mail ontvangen heeft kunt u een papieren versie van het projectplan opvragen bij de secretaris.

Het bestuur licht de plannen op de ALV graag verder toe en beantwoordt de vragen die er leven. Ook zal worden toegelicht hoe het proces er verder uit zal zien als besloten wordt om tot uitvoering over te gaan.

Het bestuur vraagt na de toelichting, bij stemming, de goedkeuring van de ALV voor het indienen van de subsidieaanvraag, de uitvoering van het totale projectplan en de financiële afwikkeling in een tijdspanne van 2 jaar. Er wordt gestemd conform de statuten van de vereniging, waarbij het mogelijk is om uw stem door een ander lid uit te laten brengen middels een schriftelijke machtiging (maximaal één machtiging per lid).

AGENDA:
1. Opening door de voorzitter, de heer T. Korevaar.
2. Ingekomen stukken en mededelingen.
3. Presentatie projectplannen:

4. Stemming over goedkeuring van de uit te voeren Projectplannen
5. Toelichting proces subsidieaanvraag en uitvoering plannen.
6. Rondvraag
7. Sluiting.

Het bestuur stelt uw aanwezigheid buitengewoon op prijs.

TV programma 'Roeg' was eerder deze maand in onze omgeving te gast. Ze vertelden dat Staatsbosbeheer en de Vereniging Natuurschoon hier een aantal natuurgebieden beheren. Boswachter Albert Broekman leidde de kijkers rond door de verschillende stukjes bos, heide en de graslanden. Hij vertelde over de bijzondere ondergrond die bestaat uit potklei en de daar op groeiende planten die je verder bijna niet tegenkomt. Voorzitter Teus Korevaar kwam ook aan het woord en vertelde over de Vereniging Natuurschoon. Bekijk het hele filmpje op de website van RTV Drenthe!

Maandelijks zit het bestuur van de Vereniging Natuurschoon bij elkaar om over onderwerpen als de natuurwaarden, houtkap, geldzaken, pachters en vrijwilligers te praten. In de bestuursvergadering van april 2017 is onder andere gesproken over:

 • De voorzitter memoreert het overlijden van onze vorige voorzitter Ger Vleems in januari 2017
 • De zwerfvuilbakken: reactie is toegezegd. Twee nieuwe bakken met rood deksel komen.
 • Er is actie ondernomen om gevaarlijke takken boven het fietspad te verwijderen en ook boven het hertenhok (om schade aan het dak te voorkomen);
 • De pacht van de verschillende weilandjes in het gebied is opgezegd. Er worden verschillende scenario's verkend: beheer uitvoeren door nieuwe pachter te zoeken of uitvoeren in eigen beheer;
 • Er wordt een afspraak gemaakt met de gemeente en de Bosgroep om de projectplannen te bespreken, zodat er tzt een volledig verhaal over de plannen aan de ALV gepresenteerd kan worden;
 • De ALV die op een nader te bepalen moment wordt gehouden, wordt voorbereid.

Maandelijks zit het bestuur van de Vereniging Natuurschoon bij elkaar om over onderwerpen als de natuurwaarden, houtkap, geldzaken, pachters en vrijwilligers te praten. Waar had het bestuur het over in de bestuursvergadering van maart 2017?

 • Over de subsidie voor de weilandjes in ons gebied. Deze weilandjes staan nog te boek als landbouwgebied en zouden via SKNL naar natuur kunnen worden omgezet. De eerste reactie vanuit de Provincie lijkt positief;
 • De 2 rondgangen die met leden gehouden zijn om de projectplannen Landgoed Terheijl toe te lichten, zijn nabesproken. Over het algemeen een goed gevoel er aan over gehouden. De plannen zijn concreter uitgewerkt en zullen in de komende- en volgende ALV worden voorgelegd ter goedkeuring;
 • Vanwege voorschriften die voor legionella-preventie gelden, is een controle door waterleidingbedrijf WMD aangekondigd voor het drinkwater op de camping. Een Risico Analyse en monstername zullen worden uitgevoerd conform het Legionella Beheersplan;
 • Er zal nogmaals bezwaar worden aangetekend tegen de te hoge HEF aanslag van het waterschap i.v.m. omzetting weide naar natuur;
 • De Algemene ledenvergadering over de financiën e.d. is gepland op 20 april;
 • Het ontwerp voor de steen met een gedicht voor in het labyrint is goedgekeurd. Als de proefsteen is goedgekeurd kan opdracht verleend worden;
 • Er is door het bestuur aangifte bij de politie gedaan van de brandstichting bij het Hertenhok. De schade zullen we in eigen beheer proberen te herstellen;
  De 2 extra vuilcontainers zijn door de Gemeente toegezegd;
 • De eigen zagers mogen doorgaan met zagen (i.t.t. Staatsbosbeheer), als ze het contract met Natuurschoon hebben ondertekend en de bomen geen gevaar opleveren, eea te bepalen door Natuurschoon. Anders moet een professional het zaagwerk doen. De standaardovereenkomst wordt ter beoordeling voorgelegd aan een expert.

Boekje - Op stap met de MonnikenBoekje - Op stap met de MonnikenIn het boekje 'Op stap met de monniken' wordt een prachtige wandeling beschreven die je op speelse manier mee neemt door het bijzondere landschap én de geschiedenis van Natuurschoon en Terheijl.

De bijna zeven kilometer lange wandeling voert via onverharde paden door het Natuurschoonbos en langs de es en weides van Terheijl. In dit gebied bestierden monniken en lekenbroeders van het Cisterciënzer klooster Aduard in de 15e en 16e eeuw een welvarende uithof. Aan de hand van het verhaal over de jonge monnik Sigurt wordten we meegenomen naar de tijd rond het jaar 1500, en komen meer te weten over de historie, cultuur en natuur van Terheijl. Aan de hand van de route wordt beschreven wat er in de streek gebeurde en wat daar nog van te zien is.

Het boekje bevat een routebeschrijving en een losse wandelkaart met wetenswaardigheden.

Vereniging Natuurschoon heeft een stapeltje losse kaartjes beschikbaar voor belangstellenden (vraag er gerust naar!) maar het boekje is zeer de moeite waard, en voor € 7,50 te koop bij de reguliere boekhandel (In Roden bij Daan Nijman) en bij In Boekvorm Uitgevers (www.inboekvorm.nl). ISBN-nummer: 978-90-77989-86-9.

Wandelkaartje - Op stap met de MonnikenWandelkaartje - Op stap met de Monniken

Er staan nog meer wandelingen op de deze website!

 

 

Bij de werkzaamheden in het bos valt steeds weer op dat passanten geen weet hebben van het feit dat ze zich in een particulier bos bevinden. Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten kent iedereen wel, maar dat hier een kleine lokale 'Vereniging Natuurschoon' de scepter zwaait weet haast niemand. Dat de leden van de vereniging samen de verantwoordelijkheid voor het beleid en het uitvoeren van onderhoud in het gebied dragen is voor velen een verrassing. En dat een belangrijk deel van het beheer en onderhoud in het bos (dus) afhankelijk is van leden van de vereniging die hiervoor vrijwillig in touw komen verbaast menig voorbijganger!

Als we in het bos aan het werk zijn schromen we natuurlijk niet om een praatje met de wandelaars te maken om iets te vertellen over ons bos, de vereniging en het onderhoud. Af en toe worden bezoekers spontaan lid van de vereniging als ze ons verhaal horen, en héél soms vangen we spontaan een paar nieuwe vrijwilligers! Maar er moet ook gewerkt worden, dus menig wandelaar ontsnapt ons....

Jan heeft daarom een prachtig bord gemaakt dat we tijdens het uitvoeren van werkzaamheden in het bos neer kunnen zetten ter informatie van passerende wandelaars en fietsers. Nu zit er nog een provisorische poster in, maar volgende maand vullen we 'm met kort en bondige(r) informatie, een URL, telefoonnummer en QR-code om het voorbijgangers makkelijk te maken zich als lid of vrijwilliger aan te melden.  Jan, Bedankt!