Nieuws

Er is regelmatig wat te doen in het bos en binnen onze vereniging. Onderstaande 'archief' geeft een compleet overzicht van al deze activiteiten en de informatie die op de website gestaan heeft.

Het bestuur nodigt alle leden van de vereniging uit voor een extra informatieve ALV op woensdag 13 december 2017 om 20:00 in de Waag te Nietap. Hierin zullen o.a. de volgende punten aan bod komen:
 • status / voortgang / planning van de projecten
 • status SKNL aanvraag voor de omvorming van de weilandjes naar natuur
 • beheerplan en beheerovereenkomst met de bosgroep

Projectplannen

In de ALV van 13 juli 2017 is met een overgrote meerderheid van stemmen toestemming gegeven voor het uitvoeren van de projectplannen. Graag praten wij u bij over de stand van zaken en het vervolg.

SKNL

Het bestuur heeft tijdens de ALV van 5 juli 2017 toestemming gekregen om een aanvraag in te dienen voor de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL). Bij de omvorming naar nieuwe natuur hoort ook een gesubsidieerd maatregelen- en beheerplan. De Bosgroep heeft voor Natuurschoon een rapport opgesteld met een voorstel van maatregelen en beheer. Ook over dit onderwerp praten wij u graag bij.

Beheerovereenkomst/Beheerplan

Er ligt een nieuw concept beheerovereenkomst en beheerplan Natuurschoon voor de periode 2016-2026 van de Bosgroep. Het bestuur gaat niet akkoord met de voorgestelde duur van een nieuwe beheerovereenkomst van 6 jaar (ingaande 1 januari 2018).  Reden is dat er nog aanpassingen nodig zijn. Graag lichten wij dit toe.

Bestuur

Ineke Veenstra en Mathijs Oudega hebben aangegeven te willen stoppen als bestuurslid.  In onze voorjaarsvergadering zullen wij daarom een bestuursverkiezing op de agenda hebben. Wij nodigen u hierbij alvast van harte uit om u te melden voor een bestuursfunctie!

Om een inschatting te kunnen maken van de hoeveelheid belangstellenden, is het van belang dat u even meldt of u wel of niet aanwezig zult zijn.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur.

Vrijdag 24 november is de centrale steen in het labyrint geplaatst. Letterlijk het sluitstuk! Bij de montage waren natuurlijk wat vrijwilligers nodig voor hand en spandiensten. Het was voor de verandering eens geen zwaar werk. De mannen van Veenstra namen zelf alle benodigde materialen mee; een ballonbanden kar, takel, zuignappen, mortel, water, portland cement, etc. etc. En ze wouden graag veel van het werk zelf doen. Ook goed!

 Met een mobiele portaalkraan werd het leggen van de steen eigenlijk een fluitje van een cent! Er lag dan ook een prachtig fundament ;-)

Wilt u het eindresultaat in volle glorie zien en lezen welke toepasselijke tekst er op de steen staat? Kom dan naar de feestelijke onthulling op vrijdag 22 december. Ontvangst vanaf 18.45 uur, onthulling om 19.00 uur. Voor een passend drankje en leuk aankleding wordt gezorgd!

Onderstaande foto wou ik jullie niet onthouden. De hertenweide met het labyrint in volle glorie op Google maps!

Luchtfoto van het labyrint in de Hertenweide in NatuurschoonbosLuchtfoto van het labyrint in de Hertenweide in Natuurschoonbos

Zaterdag 4 november was de landelijke Natuurwerkdag. In Natuurschoon Nietap is er gewerkt rond het Vagevuur. We hebben de opslag van de zuid-oostelijke oever verwijderd. Vorig jaar hebben we 'rechtsom' gewerkt, nu gingen we 'linksom'... Door ook aan de weiland-kant de bomen en struiken weg te zagen maken we het ven weer open en zorgen we ervoor dat door de grotere invloed van weer en wind de waterhuishouding en waterkwaliteit zullen verbeteren. Door de werkzaamheden worden bovendien de oevers beter bereikbaar voor herstel van de wal tussen het vagevuur en het voedselrijke water van het naastliggende weiland.

Tot ons genoegen was er een grote groep vrijwilligers aanwezig. Een aantal van de vaste garde, maar ook hulpkrachten die zich via de website aangemeld hadden. Met name Mats en Jitse konden zich heerlijk uitleven met het omzagen en slepen van takken en stobben rond het ven.

Ook dit jaar weer was er een prima lunch verzorgd voor de harde werkers! We kunnen met veel voldoening op deze geslaagde klus terug kijken.

Aanstaande zaterdag 4 november wordt door heel Nederland de grootste en gezelligste vrijwilligersactie in het groen georganiseerd! Vrijwilligers geven het landschap dan een onderhoudsbeurt. De Natuurwerkdag is een initiatief van het samenwerkingsverband LandschappenNL. In Drenthe wordt de Natuurwerkdag georganiseerd door Landschapsbeheer Drenthe. Onze vereniging doet ook weer mee aan de Natuurwerkdag.

In Natuurschoon Nietap zal er gewerkt worden rond het Vagevuur. We gaan de opslag verwijderen van de oevers. Vorig jaar hebben we 'rechtsom' gewerkt, nu gaan we 'linksom'... Door ook aan de weiland-kant de bomen en struiken weg te zagen maken we het ven weer open en zorgen we ervoor dat door de grotere invloed van weer en wind de waterhuishouding en waterkwaliteit zullen verbeteren. (Als het veel te kledder nat is hebben we een alternatief bij het fietspad!)

De werkzaamheden vinden plaats van 9.00 tot 13:00 uur op zaterdag 4 november 2016. We verzamelen bij de parkeerplaats bij de meester Posthuma bank. Er wordt voor koffie & thee gezorgd.

Alle vrijwilligers en omwonenden van Natuurschoon worden van harte uitgenodigd om bij deze klus aanwezig te zijn en een handje mee te helpen! Je kan je opgeven via https://www.natuurwerkdag.nl/locatie/natuurschoon-nietap 
Vraag ook eens in je omgeving wie het leuk zou vinden om mee te helpen? Dit is een mooie gelegenheid om familie en kennissen kennis te laten maken met het werk in Natuurschoon! Kinderen die vertrouwd zijn met een zaag of takkenknipper en lekker vies mogen worden zijn van harte welkom. Veel handen maken licht werk, en we maken er een gezellige ochtend van!

Afgelopen periode zijn er een paar zeer vervelende incidenten voorgevallen met loslopende honden. Zo zijn er onder andere 2 schapen doodgebeten en is er iemand in zijn kuit gebeten tijdens het hardlopen. En verschillende kippen hebben het loodje gelegd. In ons gebied willen we graag de ruimte geven om honden los te laten lopen, maar wel binnen bepaalde grenzen. We verwachten van hondenbezitters dat zij hun loslopende hond onder appèl hebben. Mensen met honden die vrij door het bos struinen zijn niet welkom en lopen bovendien de kans bekeurd te worden door de toezichthouder van Staatsbosbeheer.

Het bestuur doet derhalve een oproep aan alle hondenbezitters om rekening te houden met de navolgende sociale aspecten:

 • Zorg dat als je hond los loopt in het Natuurschoon dat je je hond tijdig terug roept en/of aanlijnt als je mensen tegen komt. Ongeacht of deze mensen een hond bij zich hebben of niet.
 • Ben je er van bewust dat niet iedereen een hondenvriend is. Er zijn volwassenen en kinderen die bang zijn voor (vreemde of hen onbekende) honden. Respecteer elkaar en geef elkaar de ruimte.
 • Als je als eigenaar je hond niet ten allen tijde onder controle hebt (onder appèl) laat de hond dan niet loslopen in het bos of in het weiland.
 • Blijf met uw aandacht bij uw hond. Laat u niet afleiden door andere zaken. Een hond is en blijft een hond. Het ene moment loopt de hond naast u en andere moment is ie weg, omdat hij iets gezien heeft.
 • Doet een hond zijn behoefte op een wandelpad of recreatieveldje, ruim het dan op!
 • Honden blijven dieren. Voorkom dat u moet zeggen: ”Dat doet hij anders nooit"...

De belangrijkste punten uit bovenstaande lijstje zijn verankerd in een aantal regels, afspraken waar iedereen in Natuurschoon zich aan moet houden

Het bestuur nodigt alle leden hierbij uit voor de Extra Buitengewone Algemene Ledenvergadering op donderdag 13 juli 2017 in café De Waag te Nietap, aanvang 20.00 uur.

Woensdag 5 juli 2017 was er een Buitengewone Algemene Ledenvergadering die geheel in het teken stond van de projectplannen die in het kader van landgoed Terheijl die de afgelopen 2 jaar voor “Natuurschoon” zijn gemaakt. In de vergadering zijn de plannen op vrij uitgebreid toegelicht. Tot stemming over het belangrijkste agendapunt; het wel of niet ten uitvoer brengen van de plannen is het bij gebrek aan voldoende aanwezigen niet gekomen. Op donderdag 13 juli wordt er daarom een vervolg aan de vergadering gegeven zodat met de dan aanwezige leden wél een besluit genomen kan worden.

Naar aanleiding van de reactie van de leden op de ALV van 5 juli heeft het bestuur besloten om de volgende aanpassingen te doen in de projectplannen:

 1. Het samenstellen van een Adviesgroepje van 3 tot 5 leden, die vanuit kennis, inzicht of mening het bestuur willen adviseren, naast de Bosgroep;
 2. Het paadje langs Zwarte Ryth een struinpaadje laten en alleen op de natte plekken de waterafvoer verbeteren en woud zand aanbrengen;
 3. Laan 4, het pad naar de bank (en camping) en de aangrenzende sloten verbeteren. De bomen zoveel als mogelijk handhaven, slechts de zieke bomen (zoals de kastanjes) er tussen uit halen;
 4. Met SBB nogmaals in gesprek om een oplossing te vinden voor een pad door het weiland naar hun bosje.

Het bestuur vraagt op 13 juli, bij stemming, de goedkeuring van de ALV voor het indienen van de subsidieaanvraag, de uitvoering van het totale projectplan en de financiële afwikkeling in een tijdspanne van 2 jaar. Er wordt gestemd conform de statuten van de vereniging, waarbij het mogelijk is om uw stem door een ander lid uit te laten brengen middels een schriftelijke machtiging (maximaal één machtiging per lid).

AGENDA:
1. Opening door de voorzitter, de heer T. Korevaar.
2. Notulen van 5 juli 2017, ingekomen stukken en mededelingen.
3. Stemming over goedkeuring van de uit te voeren Projectplannen.
4. Toelichting proces subsidieaanvraag en uitvoering plannen.
5. Rondvraag.
6. Sluiting.

Het bestuur stelt uw aanwezigheid buitengewoon op prijs.