Nieuws

Er is regelmatig wat te doen in het bos en binnen onze vereniging. Onderstaande 'archief' geeft een compleet overzicht van al deze activiteiten en de informatie die op de website gestaan heeft.

 

 

 

Maandelijks zit het bestuur van de Vereniging Natuurschoon dus bij elkaar om over onderwerpen als de natuurwaarden, houtkap, geldzaken, pachters en vrijwilligers te praten. In december hebben we het met het bestuur gehad over:

 • De uitnodiging om te praten over het gebiedsplan van Zuiderveld in het kader van Landgoed Terheijl. Er zal een afvaardiging van het bestuur heen gaan;
 • De vuilcontainers. Er zijn momenteel 2 vuilcontainers beschikbaar voor het zwerfvuil dat onze vrijwilligers wekelijks verzamelen in het bos en langs het fietspad. Deze containers zitten meestal beide vol. Omdat het vuil minder vaak opgehaald zal worden, worden bij de gemeente 2 extra vuilcontainers aangevraagd;
 • Er zal een nieuwsbrief naar leden en donateurs gestuurd worden in het nieuwe jaar met de aankondiging van een ALV eind maart;
 • Het vergaderschema voor 2017 wordt vastgesteld: iedere 3e woensdag van de maand komt het bestuur bijeen;
 • Er is ons een bankje aangeboden. Er wordt nagedacht over een geschikte locatie;
 • Er zal actie worden ondernomen om gevaarlijke takken boven het fietspad te verwijderen en ook bdie oven het hertenhok (om schade aan het dak te voorkomen.

We zitten midden in de herfst. Is het niet prachtig mooi om dan in ons gebied rond te lopen, met bladeren, paddenstoelen en een frisse wind om de oren? Helaas moet er ook wel eens vergaderd worden.... Maandelijks zit het bestuur van de Vereniging Natuurschoon dus bij elkaar om over onderwerpen als de natuurwaarden, houtkap, geldzaken, pachters en vrijwilligers te praten. Deze keer hebben we het met het bestuur gehad over:

 • De inzet van houtzagers uit de omgeving, zoals dat in het verleden ook gebeurde. We hebben besloten dat als er gekapt gaat worden, dat we deze zagers weer zullen uitnodigen en zo min mogelijk grootschalig machinaal laten doen;
 • Er is weer een overleg geweest met gemeente en andere partijen over 'landgoed Terheijl'. Er zijn 4 'poorten van Terheijl', dat zijn de ingangen van ons gebied aan de noord-, zuid-, oost- en westzijde. Samen met een groep kunstenaars wordt gebrainstormd hoe we entrees kunnen maken waarbij het duidelijk is dat het gebied Terheijl betreden wordt. Voor de Vereniging Natuurschoon geldt dat wij samen met Staatsbosbeheer de oostpoort vormen, met de ingang van de Toutenburgsingel als fysieke entree. Met Staatsbosbeheer hebben we besloten om actief mee te denken en het initiatief in dit proces te tonen. In het bestuur hebben we besloten dat we mee willen werken met een concreet en afgebakend idee. Vooralsnog is de keuze gevallen op twee gestapelde kloostermoppen aan weerszijde van het pad. Deze kloostermoppen zullen gemaakt worden van potklei die in ons gebied gewonnen wordt. Door één van de kunstenaars zal de klei gebakken worden. Winnen en bakken van de klei willen we doen met betrokkenheid en participatie van leden / vrijwilligers en andere belangstellenden;
 • De zwerfvuilruimers doen goed werk in ons gebied. Daar gaan we weer wat meer aandacht aan geven. De coördinatie daarvan was even een ondergeschoven kindje;
 • De randen van de hertenweide moeten gemaaid worden. Daarvoor gaan we iemand zoeken;
 • We gaan informeren of er mensen in de omgeving met trekkers zijn, die af en toe wat maaiwerk willen doen op de landjes. Het weiden van vee lijkt een ongunstig effect op de botanische waarde te hebben;
 • We zullen proberen een ALV te organiseren in januari 2017.

Een Pingo ontstaat doordat een grote ijslens smelt en een krater-achtig meertje achter laat.Een Pingo ontstaat doordat een grote ijslens smelt en een krater-achtig meertje achter laat.In het vakblad Natuur, Bos en Landschap is een aardig artikel verschenen over pingo's in Drenthe. Mogelijk zijn er wel 2500 pingo's in Drenthe en omgeving, waarvan ons Vagevuur er één is. In het artikel wordt over het ontstaan van de Pingo's geschreven, maar ook over de archeologische en cultuurhistorische waarde van deze landschapselementen.

Ontstaan van een pingo

 1. In de ijstijd is kwelwater, water dat vanuit de ondergrond naar boven komt, onder de stijfbevroren bovengrond (permafrost) bevroren tot een grote ijsklomp die steeds groter werd en de bovenste laag omhoog duwde.
 2. Later, toen het klimaat milder werd, smolt het ijs en gleed de bovenliggende grond rondom, een soort ringwal achterlatend.
 3. In het midden bleef een waterplas, waarin in de loop der tijden van alles bezonk. In een volgende fase groeide er veenmos in, waardoor een laag veen ontstond.

Het Vagevuur

Het veen in het Vagevuur werd in de Middeleeuwen door de monniken van Aduard afgegraven. Deze monniken woonden in hun Uithof op Terheijl. Ook de burgers pikten natuurlijk een turfje mee. Los van de aangroei van veen kwam er in de loop der eeuwen allerlei materiaal in het ven terecht. Op de randen groeiden allerlei struiken en bomen die het proces versnelden. Zo zijn er in de loop der tijd verschillende fases van verlanding geweest. In 2000 is het Vagevuur voor het laatst schoon gebaggerd. Hierbij is hout van stobben boven gekomen, dat bij C14 - datering 8000 jaar oud bleek te zijn. Er zitten nog steeds stobben in het Vagevuur. De stobben zijn waarschijnlijk geconserveerd door het eroverheen groeiende veen.

Beheer van het Vagevuur 

Informatie over de pingoruïnes als in bovengenoemde vakblad geven ons waardevolle informatie over het beheer van het Vagevuur: "Het beheer van pingo’s levert vaak andere dilemma’s en beheervraagstukken op dan bij ‘gewone’ watertjes. In landbouwgebieden liggen ze soms gewoon in de weilanden of akkers als ondiepe depressies of zijn het kleine natuurterreintjes, nauwelijks groter dan de omvang van de pingoruïne zelf. Problemen hier zijn het ploegen en de voedselrijkdom van het afstromend regenwater.

Idealiter heeft een pingoruïne een randwal. Deze vormt zich als een pingo in verval raakt en de grondmassa die de ijslens bij het ontstaan naar boven drukte, langzaam naar beneden glijdt. Een nog intacte randwal, een kernkarakteristiek van een pingo, heeft consequenties voor het beheer. Door de bomen op de randen te verwijderen, krijgen struiken meer ruimte en komt er meer licht en lucht in de rand. Dit levert meer diversiteit op, door verschillen in vocht, belichting, tijden van bloeien, variatie in vlinders, bijen en andere insecten en daarmee ook weer in vogels. Maar door het bijzondere karakter van de randen kunnen de bomen hier niet met groot materieel worden gesnoeid".

In Natuurschoon lijken we op de goede weg te zijn met voorzichtige plannen om de instroom van voedselrijk water vanuit ons nieuw verworven weilandje te blokkeren (bijvoorbeeld door een slootje ruim(er) om het Vagevuur heen te laten lopen) en met het beheer van de randen van het Vagevuur met behulp van de handkracht van onze vrijwilligers!

Een redelijk grote groep vrijwilligers was afgelopen zaterdag 5 november aan het werk in het kader van de landelijke Natuurwerkdag. In Natuurschoon werd er gewerkt rond het ‘Vagevuur’. Het Vagevuur is vennetje dat aan het eind van de Weichsel-ijstijd werd gevormd doordat een eerder gevormde ijsheuvel (pingo) smolt. In het gat verzamelde zich water en werd veen gevormd. Tegenwoordig raken de oevers meer en meer begroeid met bomen en gaat de herkenbaarheid van de pingo verloren. 

     

Om de contouren van de pingo weer beter zichtbaar te maken is een deel van de opslag verwijderd van de oevers. Door deze bomen en struiken weg te zagen maken we het ven weer open en zorgen we ervoor dat door de grotere invloed van weer en wind de waterhuishouding en waterkwaliteit zullen verbeteren. We maken daarbij de oevers toegankelijk als rustplaats voor watervogels. De werkzaamheden zijn onderdeel van een project waarin ook groter onderhoud uitgevoerd gaat worden en de paden en lanen in de omgeving verbeterd en hersteld zullen worden. De grote takken stapels zullen op een later moment versnipperd worden.

     

Parallel aan de snoei werkzaamheden was er weer een groep onderzoekers aan wet boren naar de ondergrond van het Vagevuur. Na een stukje theorie over het hoe-en-wat van pingo's, is deze groep een aantal grondboringen uit gaan voeren. Het doel was om nader onderzoek naar de zuidelijke rand van de pingo te doen. Niet de rand van de waterplas, maar de oorspronkelijke rand, gelegen in het naastgelegen weiland. Deze rand is herkenbaar op basis van de ter plaatse aanwezige bodemlagen. Dit onderzoek werd net als eerder onderzoek uitgevoerd in het kader van het 'Pingo Programma' van Landschapsbeheer Drenthe. 

     

 Na een ochtend stevig doorwerken was er duidelijk resultaat te zien! een groot gedeelte van de begroeiing in de noordelijke hoek van het ven is verwijderd. De komende maanden zal een groep vrijwilligers de klus afmaken! 

     

Na de gedane arbeid werd de ochtend afgesloten met een gezamenlijk broodje en een kop soep. Dat had het werkvolk zeer verdient!! 

Het Vagevuur in Natuurschoon NietapHet Vagevuur in Natuurschoon NietapOp zaterdag 5 november wordt door heel Nederland de grootste en gezelligste vrijwilligersactie in het groen georganiseerd! Vrijwilligers geven het landschap dan een onderhoudsbeurt. De Natuurwerkdag is een initiatief van het samenwerkingsverband LandschappenNL. In Drenthe wordt de Natuurwerkdag georganiseerd door Landschapsbeheer Drenthe. Ook onze vereniging doet mee aan de Natuurwerkdag, en de startlocatie in Drenthe is dit jaar zelfs in ons bos! Gedeputeerde Henk Jumilet zal hier samen met de directeur van Landschapsbeheer Drenthe de aftrap doen. 

In Natuurschoon Nietap zal er gewerkt worden rond het Vagevuur. We gaan de opslag verwijderen van de oevers. Door deze bomen en struiken weg te zagen, maken we het ven weer open en zorgen we ervoor dat door de grotere invloed van weer en wind de waterhuishouding en waterkwaliteit zullen verbeteren. We maken daarbij de oevers toegankelijk als rustplaats voor watervogels. De werkzaamheden zijn onderdeel van een project waarin ook groter onderhoud uitgevoerd gaat worden en de paden en lanen in de omgeving verbeterd en hersteld zullen worden.

Ook is er de mogelijkheid om ter afwisseling van de werkzaamheden veldonderzoek aan een Pingo te gaan doen, bij het Vagevuur of bij een nabij gelegen andere (vermoedelijke) pingoruïne.

De werkzaamheden vinden plaats van 9.00 tot 13:00 uur op 5 november 2016. Er wordt voor koffie, thee & lunch gezorgd!!

We verzamelen bij de parkeerplaats bij de meester Posthuma bank.

Alle leden, vrijwilligers, buren en andere betrokkenen bij Natuurschoon worden van harte uitgenodigd om bij deze klus aanwezig te zijn en een handje mee te helpen! Je kan je opgeven via https://www.natuurwerkdag.nl/locatie/natuurschoon-nietap

Vraag ook eens in je omgeving wie het leuk zou vinden om mee te helpen? 
Kinderen die vertrouwd zijn met een zaag of takkenknipper zijn van harte welkom!
Veel handen maken licht werk, en we maken er een gezellige ochtend van!

 

Maandelijks zit het bestuur van de Vereniging Natuurschoon bij elkaar om over onderwerpen als de natuurwaarden, houtkap, geldzaken, pachters en vrijwilligers te praten. We willen regelmatig laten horen wat daar zoal besproken wordt.
In de vergadering van oktober '16 is gesproken over de Landelijke Natuurwerkdag van 5 november 2016. Samen met Landschapsbeheer Drenthe gaan we die dag rond de pingo Vagevuur aan het werk. Verder hebben we bijvoorbeeld de inhoud van de pachtcontracten besproken. Op korte termijn gaan we met de pachters in gesprek. Voor het nieuwe weiland om over verlenging van de pacht te spreken. Voor de overige weilanden vanwege de mogelijke beëindiging van de pacht binnenkort. Daarnaast kwamen onder andere de volgende zaken aan de orde:

 • Er zal binnenkort het (jaarlijkse) gesprek met de campingvereniging worden geregeld om de stand van zaken te bespreken.
 • Er worden enkele greppels ten noorden van de camping geschoond om afwatering van dat bosperceel te verbeteren.
 • De Bosgroep zal worden gevraagd om het nieuwe beheerplan in concept aan te leveren, zodat dit aan de leden kan worden gepresenteerd.
 • Er wordt een externe partij gezocht om een beheerplan voor het nieuwe weiland op te stellen.
 • De mogelijkheden worden verkend om de weilandjes (op de Maatlanden en in het voorste bos) om te vormen naar natuur. Momenteel is dit nog gewoon grasland en wordt er dus geen natuursubsidie voor ontvangen.