Nieuws

Er is regelmatig wat te doen in het bos en binnen onze vereniging. Onderstaande 'archief' geeft een compleet overzicht van al deze activiteiten en de informatie die op de website gestaan heeft.

Op zaterdag 6 november wordt door heel Nederland de Natuurwerkdag georganiseerd, de grootste en gezelligste vrijwilligersactie in het groen! Onze vereniging doet ook weer mee.

Op de Natuurwerkdag gaan we het nodige snoeiwerk uitvoeren en alle hulp is welkom! We gaan aan het werk in een totaal dicht gegroeid stuk bos wat wel wat licht en ruimte kan gebruiken. We maken een oude eikenlaan vrij van ondergroei en mooi zichtbaar. Alle gesnoeide takken en boompjes worden in een takkenril verwerkt. 

Alle vrijwilligers, omwonenden, wandelaars en anderen die regelmatig genieten van Natuurschoon worden van harte uitgenodigd om bij deze klus aanwezig te zijn en een handje mee te helpen! Deze klus is bij uitstek geschikt voor families met stoere kinderen. Vooral kinderen die vertrouwd zijn met een zaag of takkenknipper en lekker vies mogen worden zijn van harte welkom. Wel oude kleren en laarzen aan doen hoor! Even na tienen krijgen we koffie, thee of limonade met iets lekkers.

Veel handen maken licht werk, en we maken er een gezellige ochtend van! Het terrein is goed bereikbaar voor iedereen die kan slootjespringen.

Opgeven bij voorkeur via de website van de Natuurwerkdag of per telefoon op 06 54366783.

De werkzaamheden vinden plaats van 9.00 tot 12:00 uur op zaterdag 6 november 2020. We verzamelen bij de parkeerplaats aan de Natuurschoonweg.

3-11-2021 - In de Algemene Ledenvergadering van vereniging Natuurschoon van vanavond zijn de voorstellen voor het aankopen van twee percelen weiland, het sluiten van een nieuw huurcontract met recreatievereniging De Ommelanden en de plannen voor (de financiering van) nieuw sanitair op de camping unaniem aangenomen. Als bestuur zijn we heel blij met de brede steun die hier uit blijkt voor het werk dat we in de afgelopen tijd gedaan hebben en doen. We zullen de komende tijd overgaan tot aankoop van genoemde weilandjes en de zaken met de recreatievereniging gaan regelen. De verslagen van de vergaderingen die in aanloop naar deze besluiten gehouden zijn zullen op korte termijn onder de leden verspreid worden.

28-10-2021 - Onder grote belangstelling (voor een ALV van Natuurschoon) heeft het bestuur afgelopen woensdag de plannen voor het aankopen van twee percelen weiland (en het ruilen van die weilandjes met Staatsbosbeheer), een nieuw huurcontract met recreatievereniging De Ommelanden en de plannen voor (de financiering van) nieuw sanitair op de camping toegelicht. Omdat er zoals verwacht niet voldoende leden aanwezig waren om aan de eis te voldoen dat bij dergelijke besluiten twee derde van de leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt er een tweede vergadering gehouden op woensdag 3 november 2021 waar dan, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, besluiten kunnen worden genomen over desbetreffende onderwerpen. De agenda en alle benodigde stukken staan op deze website en zijn eerder al naar de leden verstuurd. Op 3 november zal de vergadering beperkt blijven tot een meest minimale toelichting op de dan te nemen besluiten en de feitelijke stemmingen.

 

Agenda voor de algemene ledenvergadering van woensdag 27 oktober 2021 in de zaal achter Cafetaria de Schans te Nietap, aanvang 20.00 uur.

Covid-19
Omdat we te gast zijn in een horecagelegenheid is het waarschijnlijk verplicht om een coronatoegangsbewijs te kunnen tonen. Het tonen van een ID-bewijs is daarbij ook verplicht. We rekenen er verder op dat iedereen zich maximaal aan de basisregels houdt die nodig zijn om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. 

Machtigingen
We kunnen ons voorstellen dat er leden zijn die de vergaderingen niet kunnen bijwonen, maar wel hun stem willen doen gelden. Dat kan met een machtiging. Ieder lid kan een ander lid schriftelijk machtigen om zijn stem uit te brengen. Een lid kan door maximaal één ander lid worden gemachtigd. Bij de stukken voor de vergaderingen is een machtigingsformulier bijgevoegd dat daarvoor gebruikt kan worden. 

AGENDA
 
1. Opening door de voorzitter, de heer Tjerk Vonck.

2. Mededelingen & ingekomen stukken.
Eventuele stukken of ingezonden brieven dienen uiterlijk op dinsdag 20 oktober aangeleverd te worden bij het bestuur.

3. Notulen ALV 5 maart 2020.
Bijlage 1: Notulen ALV 5 maart 2020

4. Toelichting op het jaarverslag 2020.
Bijlage 2: Jaarverslag 2020

5. Financieel jaarverslag 2020.
Toelichting door de penningmeester (a.i.), mevr. Fetske Zwaga.
Bijlage 3: Resultaat 2020
Bijlage 4: Balans 2020

6. Verslag van de kascommissie 2020.
Toelichting door de heer Peter Horlings en de heer Albert Vleems.
Aftredend is R. Tellinga.

7. Benoeming kascommissie 2021.
- Benoeming kascommissie 2021: Albert Vleems en Eelko van der Velde.
- Benoeming nieuw (reserve) lid kascommissie. (aftredend is de heer Peter Horlings)

8. Vaststellen begroting 2021.
Bijlage 5: Begroting 2021

9. Betaling contributie.
Bekrachtiging van de manier waarop we om gaan met leden en begunstigers die niet, of na herhaaldelijke herinneringen steeds te laat betalen.

10. Bestuursverkiezing

 • Fetske Zwaga is op dit moment waarnemend penningmeester. Er is nog geen vervanging gevonden. Voorstel is om Fetske voor weer 1 jaar te benoemen.
 • Het beoogde bestuur 2021 ziet er dan als volgt uit:
  Tjerk Vonck (voorzitter)
  Alex van der Kloet (secretaris)
  -vacature- (penningmeester)
  Fetske Zwaga (algemeen bestuurslid)
  Reina Rentema (algemeen bestuurslid)
  -vacature- (algemeen bestuurslid)
 • David Brouwer is voornemens om in 2022 toe te treden tot het bestuur. Hij loopt sinds kort mee in het bestuur om de vereniging en het bestuurswerk beter te leren kennen.
 • We hopen dat nog twee leden zich aanmelden voor het bestuur.

PAUZE

11. Besluit tot aankoop en ruil twee percelen land.
Toelichting en besluitvorming tav het voorstel om tot aankoop over te gaan van twee percelen weiland gelegen tussen de Toutenburgsingel en de Maatlanden (rondweg) voor een bedrag van ongeveer € 25.000,-, en deze in te brengen in een landruil met Staatsbosbeheer.

12. Besluit tot aangaan nieuw huurcontract camping.
Toelichting en besluitvorming tav het voorstel om een nieuw huurcontract af te sluiten met vereniging De Ommelanden waarin de verantwoordelijkheden van beide partijen veel beter beschreven zijn en verantwoordelijkheden voor voorzieningen die strikt ten dienst staan voor het kamperen overgedragen worden naar vereniging Ommelanden.

13. Besluit tot gift en lening voor vervanging sanitair.
Toelichting en besluitvorming tav het voorstel om voor een bedrag ter grootte van € 9.000,- bij te dragen aan de nieuwe sanitaire voorziening voor vereniging De Ommelanden en om een bedrag ter grootte van € 5.000,- te lenen aan vereniging De Ommelanden om de nieuwe voorziening te kunnen realiseren.

14. Rondvraag.

15. Sluiting.

 

Agenda voor de algemene ledenvergadering van woensdag 3 november 2021 in de zaal achter Cafetaria de Schans te Nietap, aanvang 20.00 uur. 

Covid-19
Omdat we te gast zijn in een horecagelegenheid is het waarschijnlijk verplicht om een coronatoegangsbewijs te kunnen tonen. Het tonen van een ID-bewijs is daarbij ook verplicht. We rekenen er verder op dat iedereen zich maximaal aan de basisregels houdt die nodig zijn om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. 

Machtigingen
We kunnen ons voorstellen dat er leden zijn die de vergaderingen niet kunnen bijwonen, maar wel hun stem willen doen gelden. Dat kan met een machtiging. Ieder lid kan een ander lid schriftelijk machtigen om zijn stem uit te brengen. Een lid kan door maximaal één ander lid worden gemachtigd. Bij de stukken voor de vergaderingen is een machtigingsformulier bijgevoegd dat daarvoor gebruikt kan worden.

AGENDA

In de algemene ledenvergadering van 27 oktober 2021 staat (stond) een aantal onderwerpen op de agenda waarvoor in eerste instantie pas een besluit kan worden genomen indien twee derde van de leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Omdat het hoogst onwaarschijnlijk is dat op de eerste vergadering twee derde van het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd zal zijn wordt een tweede vergadering gehouden op woensdag 3 november 2021 waar dan, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, een besluit genomen kan worden over onderstaande agendapunten 3, 4 en 5.


1. Opening door de voorzitter, de heer Tjerk Vonck.

2. Mededelingen & ingekomen stukken.
Eventuele stukken of ingezonden brieven dienen uiterlijk op dinsdag 27 oktober aangeleverd te worden bij het bestuur.

3. Besluit tot aankoop en ruil twee percelen land.
Besluitvorming tav het voorstel om tot aankoop over te gaan van twee percelen weiland gelegen tussen de Toutenburgsingel en de Maatlanden (rondweg) voor een bedrag van ongeveer € 25.000,-, en deze in te brengen in een landruil met Staatsbosbeheer.

4. Besluit tot aangaan nieuw huurcontract camping.
Besluitvorming tav het voorstel om een nieuw huurcontract af te sluiten met vereniging De Ommelanden waarin de verantwoordelijkheden van beide partijen veel beter beschreven zijn en verantwoordelijkheden voor voorzieningen die strikt ten dienst staan voor het kamperen overgedragen worden naar vereniging Ommelanden.

5. Besluit tot gift en lening voor vervanging sanitair.
Besluitvorming tav het voorstel om voor een bedrag ter grootte van € 9000,- bij te dragen aan de nieuwe sanitaire voorziening voor vereniging De Ommelanden en om een bedrag ter grootte van € 5000,- te lenen aan vereniging De Ommelanden om de nieuwe voorziening te kunnen realiseren.

6. Rondvraag.

7. Sluiting.


Het bestuur stelt uw aanwezigheid in deze vergaderingen buitengewoon op prijs.

Het bestuur nodigt hierbij alle leden van onze vereniging uit voor een tweetal Algemene Ledenvergaderingen op woensdag 27 oktober 2021 en woensdag 3 november 2021 in de zaal achter Cafetaria de Schans te Nietap, aanvang 20.00 uur.

Namens het bestuur van vereniging Natuurschoon willen we alle leden alvast doorgeven dat we een tweetal ledenvergaderingen gaan organiseren, op woensdag 27 oktober 2021 en woensdag 3 november 2021. De vergaderingen zullen plaatsvinden in de zaal achter Cafetaria de Schans te Nietap, aanvang 20.00 uur.

De vergadering op 27 oktober organiseren we om te beginnen om de jaarvergadering die we normaal in het voorjaar hebben in te halen, zodat we het jaar 2020 officieel af kunnen sluiten en de begroting voor het lopende jaar goed kunnen keuren. Er staan bovendien een aantal onderwerpen op de agenda waar het bestuur goedkeuring van de leden voor nodig heeft. Het bestuur is namelijk voornemens om tot aankoop én ruil van twee percelen weiland over te gaan, een geheel nieuw huurcontract voor de camping af te sluiten en om een significante bijdrage te leveren aan nieuw sanitair op de camping. Voor dergelijke besluiten moet twee derde van de leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Wordt hieraan niet voldaan, dan kan pas in een een tweede vergadering met gewone meerderheid van de stemmen een besluit worden genomen. Daarom plannen we meteen ook een vergadering op 3 november. De formele uitnodiging, agenda's en stukken worden uiterlijk 18 oktober verstuurd.

De aanwezigheid van zoveel mogelijk leden wordt zeer op prijs gesteld.

Hartelijke groet van uw secretaris en de voorzitter,
Alex vd Kloet en Tjerk Vonck.