Nieuws

Er is regelmatig wat te doen in het bos en binnen onze vereniging. Onderstaande 'archief' geeft een compleet overzicht van al deze activiteiten en de informatie die op de website gestaan heeft.

26-03-19 - Onze vereniging heeft een fantastische bijdrage ontvangen uit de Clubkas Campagne van de Rabobank. Leden van de Rabobank konden afgelopen maand stemmen op één van de meer dan tweehonderd verenigingen en andere goede doelen uit de regio. Er zijn kennelijk zo veel leden die onze vereniging een warm hart toedragen dat dit ons een bedrag van meer dan € 500,- opgeleverd heeft.

OBS de Flint uit Nietap heeft vorige jaar een sponsoractie gehouden en de opbrengst aangeboden aan de Vereniging Natuurschoon als aanzet tot het maken van een ontdekpad door het bos. Ons plan is om de bijdrage van de (leden van de) Rabobank te gebruiken voor de verdere aankleding van dit "Flintenpad".

Bosanemonen in NatuurschoonBosanemonen in Natuurschoon

25-03-19 - Van verschillende kanten werden we getipt dat de Anemoontjes in Natuurschoonbos weer beginnen te bloeien! Voor het bestuur en de vrijwilligers is dit elk jaar weer het signaal dat het nieuwe seizoen er aan komt, én de ALV! ;-) De natte winterklussen liggen achter ons en het droge werk komt er aan. Wat licht snoeiwerk, paden herstellen, schilderwerk....  Veel leuker dan sloten baggeren!! 

Het bosanemoontje is één van de meest in het oog springende plantjes die het Natuurschoonbos rijk is. En waar we trots op zijn. Het is niet voor niets dat de bosanemoon zijn plek in het logo van de Vereniging heeft gekregen! Maak vooral gauw een wandeling langs de bloemenpracht, want het is helaas zo weer voorbij.

Op zondag 31 maart 2019 organiseert IVN Leek-Nietap een excursie in het Natuurschoonbos:

De afgelopen jaren, en zeker gedurende de winterperiode 2018-2019 zijn veel onderhoudswerkzaamheden in het gebied uitgevoerd. Soms doen die pijn omdat forse dunning, verwijdering van oude en gevaar opleverende bomen, het weer openmaken van oude waterstromen en nog veel meer het bekende beeld soms fors aantasten. Echter, alle maatregelen zijn gericht zijn op behoud, verjonging, schadeherstel en daarmee het bieden van een bestendige toekomst voor dit bijzonder bos- en deels ook weidegebied. Deze middag gaan we met twee gidsen die het gebied goed kennen en die ook betrokken zijn geweest bij de advisering omtrent de genomen maatregelen kijken hoe het geworden is.

De excursie start om 14.00 uur vanaf de Parkeerplaats aan de Vagevuurselaan. Naast leden van IVN zijn ook leden van de vereniging Natuurschoon van harte welkom! Voor IVN-leden en leden van de Vereniging Natuurschoon etc. is de wandeling gratis. De excursie duurt tot ongeveer 16.00 uur. Aan niet-leden vraagt men een bijdrage van € 2,50.

13-03-19 - Het asfalt van het fietspad van de gemeente dat tussen Roden en Nietap vlak langs en door ons bos loopt gaat vervangen worden door beton! Het idee is dat het beton veel minder zal vervormen en beschadigen dan het asfalt wat er nu ligt. 25 maart aanstaande is de start van de werkzaamheden. Het deel vanaf de bocht bij Nietap, waar nu een berg zand ligt, tot het pad naar Smeding wordt vervangen. Het stuk vanaf het fietspad richting de boerderij van de familie Smeding wordt halfverhard. Verder richting Roden worden ook nog enkele stukken vervangen, maar die plekken konden minder goed aangeduid worden door de aannemer. De nieuwe beton verharding moet ruim drie weken uitharden waarna de bermen nog afgewerkt moeten worden. De oplevering staat daarom pas gepland voor 18 april.

Het voormalige fietspad vanaf de Vagevuurselaan naar het fietspad wordt gebruikt voor aanvoer van materieel en materialen. Er worden rijplaten gelegd en de gemeente heeft beloofd dat eventuele beschadigingen zullen worden hersteld. De werkzaamheden zullen onherroepelijk overlast tot gevolg hebben. Daar is niets aan te doen. De gemeente is verantwoordelijk en opdrachtgever voor de werkzaamheden.

De vereniging heeft in 2017 een aanvraag ingediend voor de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL). Een deel van de subsidie aanvraag is gehonoreerd. Een aantal van de werkzaamheden die daar bij horen zijn de afgelopen maanden uitgevoerd. Meest in het oog springend is het verondiepen van een aantal sloten in de weilanden ten westen van de boerderij Veghe Vuir en ten zuiden van het Vagevuur. Deze werkzaamheden passen bij het omvormen van deze agrarische percelen naar natuur. Naar kruiden- en faunarijk grasland om precies te zijn.

Omdat de afwateringssloten nu de leemlagen doorsnijden en tot aan de diepere zandlagen komen zoekt het grondwater de weg van de minste weerstand en wordt het gebufferde grondwater afgevoerd via de sloten. Door het verondiepen van sloten kunnen we er voor zorgen dat in nattere periodes het grondwaterpeil (beter) opgebouwd wordt, en dat het bufferend grondwater weer tot aan maaiveld komt. Dit zal de ontwikkeling van de natuur zeer ten goede komen.

Het bestuur nodigt u uit voor een Ledenvergadering op woensdag 16 januari 2019 in café De Waag te Nietap, aanvang 20.00 uur. Graag willen wij u informeren en bijpraten over de vorderingen en resultaten van de projecten in het afgelopen jaar en de afronding hiervan in de komende maanden. De projectgroep zal de uitgevoerde werkzaamheden toelichten. Er zal alle gelegenheid zijn voor het stellen van vragen. Het bestuur stelt uw aanwezigheid buitengewoon op prijs.

Vanaf 12 november zullen er gedurende een aantal weken grootschalige werkzaamheden aan de parkeerplaats aan de Vagevuurselaan en aan de laan naar de Meester Posthuma bank uitgevoerd worden. De doorgang is dan gestremd en parkeren op de parkeerplaats is dan onmogelijk!

Aannemer Zoutman zal een nieuwe duiker plaatsen voor de Zwarte Ryth, het pad tot aan de Meester Posthuma bank vernieuwen, de parkeerplaats egaliseren en de bermen op afschot leggen. Over de gehele lengte van de laan en op de parkeerplaats wordt nieuw graniet gestort. De parkeerplaats wordt omzoomd met een laag slietwerk. De oprijlaan wordt weer afgesloten voor bezoekers.
Het pad en de parkeerplaats worden gedurende de werkzaamheden afgesloten voor alle verkeer. Pas als alle werkzaamheden klaar zijn is de parkeerplaats weer toegankelijk.
We vragen begrip voor de overlast.