Projecten

De Vereniging heeft de afgelopen jaren ambitieuze werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een aantal grote projecten in het gebied van de vereniging. Er is uitvoering geven aan uitgebreide plannen voor werkzaamheden aan verschillende Lanen, de Zwarte Ryth, het Vagevuur, de Toutenburgsingel en de Ronde Vijver.

Directe aanleiding voor het opstellen van de projectplannen was het ’programma Terheijl’ van de gemeente Noordenveld waar het gebied van Natuurschoon onderdeel van uitmaakt. De gemeente Noordenveld heeft het gebied van Natuurschoon een beeldbepalende rol in het landschap toegedicht, mede vanwege de relatieve grootte van ons gebied en de karakteristieke elementen (zoals de Toutenburgsingel) die in het gebied aanwezig zijn. De gemeente had daarom in het ‘programma Terheijl’ subsidie beschikbaar gesteld voor herstel en versterking van het landschap in het gebied tussen Roden en Nietap. Daarnaast wou men de cultuurhistorische- en recreatieve waarden in het gebied versterken.

Naast de werkzaamheden en verbeteringen die direct aansluiten op het beleid van de gemeente Noordenveld heeft de vereniging Natuurschoon haar eigen wensen en noodzakelijke werkzaamheden in de plannen onder kunnen brengen. Door deze werkzaamheden te combineren met allerlei noodzakelijke en soms achterstallige onderhoudswerkzaamheden kon er behoorlijk op kosten voor de vereniging bespaard worden. De projectplannen gingen dus duidelijk verder dan de wensen van de gemeente.

De werkzaamheden in het gebied van Natuurschoon in het kader van het programma Terheijl van de gemeente Noordenveld zijn uitgewerkt in een vijftal projecten: 

  1. Lanenplan;
  2. Swarte Ryth;
  3. Pingo Vagevuur;
  4. Toutenburgsingel;
  5. Ronde Vijver.

Besluitvorming

De projectplannen zijn een 1e keer gepresenteerd tijdens de ALV van 15 februari 2016. In die ALV en ook daarna zijn er van diverse kanten kritische kanttekeningen geplaatst bij een aantal projectonderdelen. In 2016 en begin 2017 heeft het bestuur bij diverse experts (o.a. van IVN Leek) advies ingewonnen om de voorstellen van de bosgroep te toetsen en gekeken of er ook nog alternatieven zijn. Dit heeft geresulteerd in het aanpassen van de projectplannen op een aantal punten. De nieuwe/bijgewerkte voorstellen zijn in voorjaar 2017 beschreven in een uitgebreid plan. Dit plan is per e-mail aan de leden aangeboden.

De bijgewerkte plannen zijn in de ledenvergaderingen van 5 juli 2017 en 13 juli 2017 besproken en, onder voorbehoud van een aantal wijzigingen, goedgekeurd door de leden. Op basis van deze goedkeuring heeft het bestuur de werkzaamheden in gang gezet. Er is een bijgewerkt projectplan geschreven waarin de wensen en opmerkingen van de leden verwerkt zijn en er is in augustus een daarop aangepaste begroting gemaakt. Op basis van deze begroting is in oktober de subsidie bij de gemeente aangevraagd.

In de ledenvergadering van 13 december 2017 is de stand van zaken toegelicht. Bij de notulen van deze vergadering is onder andere een vergelijk tussen de oude en nieuwe begroting van de projectplannen bijgevoegd. De financiën staan dus niet op Internet maar alle leden hebben die informatie wel ontvangen. De plannen zoals die gepresenteerd zijn aan de leden in de vergaderingen van juli 2017 en de naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de leden bijgewerkte plannen van augustus 2017 staan volledig op de website.

Stand van zaken

Veel van de werkzaamheden zijn uitgevoerd in kalenderjaar 2018. Eerst is er langs alle lanen, paden en bosranden een boomveiligheidscontrole uitgevoerd. Na de oplevering van de boomveiligheidsrapportage vonden verschillende rondgangen met de Bosgroep, bomengroep en het bestuur plaats voor de definitieve aanwijs van de op basis van de boomveiligheidscontrole te vellen bomen (die stonden in principe niet ter discussie) en de bomen waarvan men meende dat het beter was deze te vellen om de verschillende projectplannen invulling te geven. Ter plekke is na overleg en advies direct door het bestuur een besluit genomen over alle te vellen bomen. De verslagen van het eerste, tweede, derde, vierde en het viifde rondje van de bomengroep staan allemaal op deze website.

Zoals uit de verslagen van de bomengroep wel blijkt hebben de leden een goed gevoel aan alle rondgangen door het bos overgehouden. De Bosgroep heeft steeds met een goed onderbouwd verhaal geadviseerd over de uit te voeren werkzaamheden. Het bestuur heeft weloverwogen besluiten genomen. Daarbij was er alle gelegenheid voor 'tegengeluiden'. Er is nergens een besluit genomen waar iemand zich niet in kon vinden. Er was ruimte en begrip om soms het gevoel zwaarder te laten wegen dan het verstand. Bomen die 'economisch gezien' geen waarde hebben (maar ook geen hoge kosten geven) konden daardoor bijvoorbeeld blijven staan waar ze staan. 

Al in het (vroege) voorjaar van 2018 zijn een aantal werkzaamheden uitgevoerd. Parallel aan de voorbereiding van de vel en snoei werkzaamheden zijn ook alle andere werkzaamheden uit de projecten voorbereid zodat alles klaar lag om meteen na het broedseizoen (15 juli 2018) aan de slag te kunnen. Onder de in 2018 uitgevoerde werkzaamheden viel onder andere het herstellen van paden en lanen, het uitbaggeren van de ronde vijver, het repareren/ophalen van bruggetjes, het planten van honderdveertig nieuwe Eiken en vele nieuwe struiken langs de langs de Toutenburgsingel etc. etc. Te veel om op te noemen. 

In 2019 ging het voornamelijk om de afronding van alle werkzaamheden. Daarbij zijn de Meester Posthumalaan, de parkeerplaats en de Toutenburgsingel van een nieuwe laag graniet voorzien, de dam over de Ryth is hersteld, er werden nieuwe brugleuningen geplaatst en het laatste stukje van de oever is geschoond. Als sluitstuk van de werkzaamheden is het nieuwe informatiepaneel bij de parkeerplaats geplaatst.

Lees voor een compleet overzicht van alle uitgevoerde werkzaamheden vooral de verslagen op deze website!

Afronding

Alle geplande werkzaamheden zijn ondertussen klaar en afgerond. Het werk aan de projecten is afgerond. Het feestje is gevierd en het eindverslag geschreven. Wat ons vooral bijblijft is de ongelofelijke hoeveelheid werk die er verzet is. De leden en bestuurders van de vereniging Natuurschoon hebben bijna 1700 manuur aan de werkzaamheden bijgedragen! Vele uren van het bestuur en de projectgroep voor overleg in de jaren van voorbereiding, voor het schrijven van de plannen, het maken van de begroting en dergelijke, maar ook vele uren in het bos met de aannemers, ecologen en de vele vrijwilligers die allerlei voorbereidende en opruimwerkzaamheden uitgevoerd hebben. Dat verdient Hulde!!

Subsidie

De projecten in Natuurschoon zijn via het 'Programma Terheijl' van de gemeente Noordenveld mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de provincie Drenthe en de Regio Groningen- Assen.

         

 

Regio Groningen-Assen ondersteunt en initieert projecten die een duidelijke toegevoegde waarde leveren aan de ontwikkeling van haar ambities in de regio. Regio Groningen-Assen is een samenwerkingsverband tussen de provincies Drenthe en Groningen en de gemeenten: Assen, Bedum, Groningen, Haren, Hoogezand-Sappemeer, Leek, Noordenveld, Slochteren, Ten Boer, Tynaarlo, Winsum en Zuidhorn.

GA Regio Groningen-Assen ontdekken! www.regiogroningenassen.nl

Andere projecten

Er is nog genoeg te doen in ons bos. Actuele zaken die in een ander project uitgewerkt kunnen worden zijn onder andere:

  • Het Pitrus beheer in weilanden, mogelijk door het uitmijnen van de grond (nog niet uitgewerkt);
  • Het natuurlijk beheer van de nieuw-aangekochte weilanden (nog niet uitgewerkt);
  • Een meer permanente/regelmatig terugkerende Flora en Fauna monitoring (nog niet uitgewerkt).

Wie een bijdrage wil leveren aan het uitwerken en de totstandkoming van deze projecten kan zich bij het bestuur melden!

 

[Bijgewerkt 07-09-2019]