Afbeelding 3, Omgeving pingo VagevuurAfbeelding 3, Omgeving pingo VagevuurMidden in Natuurschoon ligt een mooi vennetje met de naam "het Vagevuur". Het is een mooi voorbeeld van een pingo-ruïne waar er in Drenthe tientallen, zo niet honderden van zijn. In 2000 is het slib uit het Vagevuur gebaggerd. De stobben die in droge tijden boven het water uitstaken zijn ook grotendeels verwijderd. Een C14-onderzoek bracht aan het licht, dat de stobben van grove dennen 8000 jaar oud waren.

Knelpunten

Uit de gebiedsanalyse van het Vagevuur kunnen we de volgende knelpunten benoemen:

  • De hydrologie van de pingoruïne is op dit moment niet duurzaam te behouden. Knelpunten zijn het drainerend effect van de rabatten, de perceelssloot en afwateringssloot van het westelijk gelegen weiland; 
  • Voedselrijk water aangevoerd door de perceelssloot verrijkt de waterplas van de pingoruïne met meststoffen; 
  • De Pingoruïne wordt niet gebruikt als samenhangende eenheid. Naast in de kern natuur op de randen vooral houtproductie (oost-, noord- en westzijde) en landbouw (zuidzijde); 
  • Het wandelpad is door vochtige omstandigheden niet goed te gebruiken.

Herstel

De herstelwerkzaamheden bestaan uit:

  • Noordoostelijke watergang schonen; 
  • Watergang naar het Vagevuur verondiepen. Zodat de landbouwgronden niet meer afwateren naar het vagevuur maar via de Noordoostelijke watergang; 
  • Nieuwe informatiepaneel. De huidige is niet goed leesbaar en vraagt om update; 
  • Aanleg nieuw wandelpad en bestaande paden herstellen;
  • Knuppelpad aanleggen ter vervanging van pad aan oost en noordzijde;
  • Landbouwgrond naast het Vagevuur omvormen naar natuurlijk grasland.

Naast de boven beschreven maatregelen wordt de opslag van bomen en struiken rondom de plas en de rietkragen verwijderd. Dat betreft in ieder geval de bomen aan de zuid-/zuidwestzijde van de plas, maar ook ten noord-/noordoosten van het Vagevuur. Door de opslag rondom te verwijderen krijgt de Pingo zijn karakteristieke open uiterlijk en omgeving terug. Aan de noord/oostzijde kan het 's winters zeer natte pad beter begaanbaar gemaakt worden door op deze locatie een knuppelpad (vlonderpad) aan te leggen, zie bijgaande schets.

Het voorstel is verder om het pad aan de westzijde op te heffen om daar ruimte voor de natuur te laten. Vogels en reeën hebben daar een geliefde pleisterplaats. Een vlonderbrug aan de zuidzijde is niet (meer) aan de orde.

Het paneel van het informatiepaneel (geschonken door het Waterleidingbedrijf) zal worden hersteld. 

Onderdeel van de werkzaamheden is ook om de aansluiting van het wandelpad bij de kruising van het fietspad met de Toutenburgsingel veiliger te maken. Idealiter zou de Toutenburgsingel overgestoken kunnen worden, en kan via een nieuwe pad (mogelijk door het SBB weiland) het zuidelijker bosje van Staatsbosbeheer bereikt worden, zonder het fietspad te raken. Ook dit is in bijgaande schets aangegeven.

[Bijgewerkt 16-01-2018]