De Toutenburgsingel (bomenrij 13) doorkruist Natuurschoon van oost naar west en scheidt de lanen in het Voorste Bos en de lanen op de Maatlanden van elkaar. De Toutenburgsingel is historische gezien het belangrijkste landschapselement in het gebied Terheijl. De Toutenburgsingel wordt op de historische kaart van 1832 aangeven als laan en was vroeger de oprijlaan naar huize Terheijl. Er is veel verdeeldheid over of de Toutenburgsingel nu een laan of een houtsingel is. Voor het bestuur en de vereniging is dat onderscheid niet zo belangrijk. 

Om de Toutenburgsingel de statige uitstraling van een laan te geven zou die geheel verjongd (gekapt en vervangen) moeten worden. De huidige beplanting zou dan afgezet worden en alle bomen gekapt. Er zou dan een compleet nieuwe uniforme laan met nieuwe bomen worden aangeplant. Het bestuur van de Vereniging Natuurschoon heeft echter besloten dat dit niet zal gaan gebeuren. Het bestuur wil de singel niet tot een laan omvormen en niet als laan gaan beheren. De singel zal dus niet in zijn geheel gekapt worden. De singel is en blijft een singel. Doelstelling is het handhaven van een singel met bomen, waarbij de bomen, direct langs het berijdbare deel, een laan suggereren.

Maatregelen

Het bestuur heeft besloten om de Toutenburgsingel niet tot een laan om te vormen en niet als laan te gaan beheren. (Bij een laan staan alle bomen strak in het gelid.) Het voorstel is echter wel om de gaten in de bomenrijen te vullen met een groot aantal nieuwe bomen. Op een aantal plaatsen zullen minder vitale bomen of (een klein aantal) bomen die nieuwe aanplant in de weg staan verwijderd worden. 

Aanpak

De bestaande bomen worden beter zichtbaar gemaakt door het afzetten van de onderbegroeiing over ca. 1,5 meter en daar een grasberm te maken. In slechte, minder vitale stukken kunnen nader aan te wijzen bomen verwijderd worden. In de aanwezige en vrijkomende open stukken worden nieuwe eiken geplant. Bestaande vitale eiken kunnen nog vele jaren blijven staan. Het voorstel is om bij de aanplant van nieuwe bomen het laan 'effect' zoveel mogelijk te benadrukken. Daartoe zouden de nieuwe bomen allemaal in de (min-of-meer) bestaande binnenste rij bomen geplant moeten worden. Met name aan de westkant is een stuk waar aanplant in twee rijen ook niet zou misstaan. Tijdens de rondgang door het bos is door verschillende leden geopperd om de onder begroeiing van de singel (ecologisch) te versterken met meidoorn, sleedoorn, hondsroos, (bos)vlier etc. Nu staan er voornamelijk hazelaars. Dat voorstel is in de plannen meegenomen.

Het voorstel is om de oprijlaan weer wat te versmallen en in profiel te brengen, de verharding te verbeteren, de bermen tot anderhalf à twee meter vrij te maken van opslag (en vrij te houden) en (beter) op de hoogte van de laan aan te laten sluiten. In de bermen zouden grassen, bloemen & kruiden kunnen groeien. Bij de heel slechte/natte plekken in de laan en het fietspad is het nodig om de natte ondergrond af te graven en een nieuwe duiker of drainage aan te leggen.

Het is de bedoeling om de oprijlaan te verharden met rood schots graniet split. Dat verpulverd en versmeerd veel minder dan de huidige laag van rode mijnsteen. Daardoor zouden er minder snel plassen komen en wordt de oprijlaan minder glad. Omdat dit split op de fiets veel minder goed begaanbaar is dan de (plat gereden) rode mijnsteen zal in lijn met het westelijke deel van de singel over de gehele lengte van de oprijlaan een vrij liggend fietspad van schelpen aangelegd worden.

Om het gebied toegankelijk te maken voor bezoekers uit de richting van Roden, en om in het algemeen ons bos wat toegankelijker en bekender te maken zal aan het begin van de Toutenburgsingel bij de Zulthe een drietal insteek-parkeerplaatsen gerealiseerd worden. Er staan regelmatig enkele auto’s geparkeerd, wat in de huidige situatie soms enige overlast geeft.

[Bijgewerkt 16-01-2018]