Het bestuur van onze vereniging organiseerde vandaag (vrijdag 17 februari 2017) in samenwerking met de Bosgroep in het voorste deel van Natuurschoonbos een informatiebijeenkomst over de projectplannen die het bestuur in een ledenvergadering ter besluitvorming wil gaan voorleggen aan de leden. Om de uitleg van de plannen zo concreet mogelijk te maken stond er een korte wandeling langs de belangrijkste elementen van de plannen op de agenda. 

     

Aan het begin van de rondleiding hield voorzitter Teus Korevaar een korte inleiding waarin hij vertelde wat de bedoeling van de rondwandeling is en wat belangrijkste stappen in de besluitvorming zijn. De grote lijnen waren de aanwezigen al wel duidelijk. De originele plannen zijn immers al een keer gepresenteerd tijdens de ALV van 15 februari 2016. Omdat er onder andere in die ALV van diverse kanten kritische kanttekeningen geplaatst zijn bij een aantal projectonderdelen heeft het bestuur de plannen op een aantal punten aangepast. Een samenvatting van de aangepaste plannen staat momenteel op de website.

Teus gaf aan dat de plannen en de aanpassingen tijdens een korte wandeling zouden worden toegelicht. Daarbij werd ook aangegeven dat de plannen aan de hand van de vragen en opmerkingen uit de groep van aanwezigen nog verder uitgewerkt en aangepast zouden kunnen worden, voor die aan de ledenvergadering voorgelegd zullen worden. Uiteindelijk zal er eerst een akkoord van de leden moeten komen op (de grote lijnen van) de plannen voor er bijvoorbeeld met de gemeente Noordenveld afspraken gemaakt kunnen worden over de subsidie en de uit te voeren werkzaamheden.

Tijdens een nog nader in te plannen ALV (naar verwachting in maart/april) zal daarom een zo concreet mogelijk voorstel ter besluitvorming worden voorgelegd aan de leden.

     

Na het welkomstwoord van de voorzitter op de parkeerplaats werd door Theo Keizers van de Bosgroep uitleg gegeven over de staat van het 'Middenpad' (de laan naar de Meester Posthumabank) en het voorstel om deze laan te verbeteren, als onderdeel van het 'lanenplan'. Daarbij kwam onder andere de slechte staat van een aantal bomen aan de orde, maar ook zaken als de verharding van het pad en de bermen die slecht afwateren. Door enkele aanwezigen werden deze zaken met elkaar in verband gebracht of juist in een ander perspectief gezet. Sommige bomen hebben gezien de ondergrond, droogte in de zomer en de slechte afwatering in het najaar waarschijnlijk nooit een goede kans gehad om mooi tot wasdom te komen.

Het voorstel van het bestuur is om de bomen in deze laan te vervangen door nieuwe en om deze 'in goede aarde te laten vallen'. Enkele aanwezigen hadden een andere kijk op de zaak en ook over de eventuele vervanging van de bestaande bomen (bijvoorbeeld winterlinde, of juist weer een bonte verzameling soorten) verschillen de meningen. Als de vereniging kiest voor verbetering van deze laan is hoe dan ook nader onderzoek en een integraal en diepgravend plan nodig.

     

Na de discussie op het 'Middenpad' werd de Zwarte Ryth bezocht. Daar werd een toelichting op het plan voor dit gebied gegeven door Roos Veeneklaas van de Bosgroep. Er werd gesproken over de bijzondere flora, bomen, paddenstoelen en de maatregelen die op de planning staan voor dit gebied. Hier was duidelijk overeenstemming over de maatregelen en de voorgestelde aanpak. Er mogen best wat grote bomen uit om, waar nodig, wat licht in het bosje te brengen. Maar niet zoveel dat er bramen gaan woekeren. Stapje voor stapje kijken wat er gebeurd dus. Om een aantal kwetsbare plantensoorten weer wat meer kans te geven moeten opschietende beukjes en struiken afgezet worden. Dat kan prima met de vrijwilligers gedaan worden.

Het voorstel van het bestuur is verder om de bruggetjes in het bosje boven water te halen en ze mogelijk weer wat meer cachet te geven. De Ryth zelf en de verschillende poeltjes zitten vol blad en slib. Enkele stukken staan in de zomer (als het water wat lager staat) vol met gras. Deze zouden met klein materieel en veel zorg voor de flora uitgehaald moeten worden. De bagger moet dan afgevoerd worden, en zeker niet ter plaatse worden verwerkt.

     

Na het bezoek aan de Zwarte Ryth en het 'Dwaalbosje' werd er naar de pingoruïne 'Het Vagevuur' gewandeld, waar het plan voor dat gebied werd toegelicht. Door de opslag rondom te verwijderen krijgt de Pingo zijn karakteristieke uiterlijk en omgeving terug. Aan de noord/oostzijde kan het 's winters zeer natte pad beter begaanbaar gemaakt worden door deze als een knuppelpad (vlonderpad) aan te leggen. Het voorstel is verder om het pad aan de westzijde op te heffen om daar ruimte voor de natuur te laten. Vogels en reeën hebben daar een geliefde pleisterplaats. Een eerder voorstel voor een pad door het weiland of een vlonderbrug door het water aan de zuidzijde is wat het bestuur betreft niet meer aan de orde. 

     

Voor de terugweg werd ingezet bracht de groep nog even een bezoekje aan de plaats langs het weiland waar een nieuw bankje aan het Drenthepad niet zou misstaan! Cees determineerde voor de vuist weg nog een paar paddenstoeltjes maar het werd ondertussen te laat voor een bezoek aan de Toutenburgsingel. Daar komen we later nog eens terug! Onder algemene instemming hierover werd vervolgens de terugweg gekozen.

     

Op de terugweg stond de groep nog even stil bij de Ronde Vijver. Tot verbazing van velen staat de vijver deze winter helemaal droog. Vooralsnog lijkt dit het gevolg van het vrij droge najaar. Het is duidelijk dat de vijver ook wel een grote schoonmaak en opknapbeurt kan gebruiken, maar dat is voorlopig nog niet aan de orde.

Het doel van de bijeenkomst was om mensen bijeen te krijgen die de afgelopen tijd het bestuur gevraagd hebben naar de precieze inhoud van de plannen en die de nodige kritiek hadden op de plannen. Tijdens de bijeenkomst is de mogelijkheid geboden om andere zienswijzen naar voren te brengen, om te luisteren naar de argumenten die ten grondslag liggen aan de plannen en om daar, in beperkte mate, al wat over te discussiëren. De reacties in-acht-nemend gaat het bestuur de projectplannen binnen enkele maanden voorleggen aan de ALV ter goedkeuring. Dan zal ook verdere discussie plaats vinden, indien nodig.

Met een opkomst van 18 personen, plezierige discussies en open communicatie kunnen we met z'n allen terug kijken op een geslaagde bijeenkomst. Aan het eind van de wandeling bedankt het bestuur de aanwezigen voor hun inbreng, aandacht en voor de getoonde betrokkenheid!