[Van de bomengroep] Vrijdag 16 februari 2018 hebben we voor het eerst als 'bomengroep' een ronde door het bos gemaakt met het bestuur van onze vereniging en de adviseurs van de Bosgroep. In de bomengroep zitten Tiddens Pater, Geert Vorenholt, Han de Vink, Karel Lugtmeier, Laus Paagman & Tjerk Vonck. Naar ons idee een goede afvaardiging van de leden van de vereniging. Tijdens deze rondgang door het bos hebben we een groot aantal bomen die in het kader van de projectplannen en de recent uitgevoerde boomveiligheidscontrole op de nominatie staan om geveld te worden in ogenschouw genomen. De bosgroep en de bomengroep waren daarbij aanwezig ter advisering van het bestuur. Het bestuur nam de besluiten. Zoals dat ook hoort. Naar overige onderdelen van de plannen (verbetering van paden, bruggetjes, bankjes ed.) hebben we nauwelijks gekeken. Daar hebben wij ons ook niet voor aangemeld.

Vagevuur

De ronde begon bij het Vagevuur. In het projectplan staat beschreven dat alle opslag van bomen en struiken en de rietkragen rondom de plas verwijderd zullen worden. Dat betreft in ieder geval de bomen aan de zuid-/zuidwest rand van de plas, maar ook ten noord-/noordoosten van het Vagevuur. Door de opslag rondom te verwijderen krijgt de Pingo zijn karakteristieke open uiterlijk en omgeving terug. In het projectplan staan geen aantallen genoemd, maar in de begroting is rekening gehouden met het afzetten van de 25 bomen op de rand van het weiland en een strook van tien meter rondom het ven tot aan de oude bomen. 

Iedereen was het er over eens dat de eiken in de rand van het bosje west van de plas behouden moeten blijven. Alle berken, lijsterbes, elzen en andere opschot mogen daar weg zodat er meer zonlicht op de plas valt als de zon in het westen staat. Het advies van de Bosgroep om een ononderbroken overgang van de weide zuidelijk van de plas naar het water te maken hebben we met instemming begroet. Iedereen was het er mee eens dat alle elzen, wilgen, ander opschot en de enkele eik die op de zuidelijke rand van de plas staan weg gaan. Ook de berken & elzen in de oost-/zuidoost hoek van de plas gaan weg. Eiken blijven hier staan, op een paar na die vanuit de boomveiligheidscontrole als risicovol naar boven gekomen zijn.

De rand ten zuiden van het Vagevuur niet mee geteld (ongeveer 25 stuks) zijn rond het Vagevuur in totaal 44 bomen geblest met een oranje ring om gekapt te worden. Meest berken en elzen.

Toutenburgsingel

In het projectplan staat dat de Toutenburgsingel niet tot een formele laan omgevormd zal worden. Als bomengroep en bestuur zijn we het er dus over eens dat vitale eiken nog vele jaren kunnen en zullen blijven staan. De Bosgroep heeft voorgesteld en uitgelegd dat minder vitale bomen en afwijkende soorten (b.v. essen en elzen) vaak beter verwijderd worden. In de aanwezige open en vrijkomende stukken worden dan nieuwe eiken geplant. In het projectplan is sprake van het vellen van 75 bomen en snoeien van 200 bomen. In de boomveiligheidsrapportage is sprake van het vellen van 19 risicovolle bomen en snoeien van 239 bomen.

Met als uitgangspunt om langs de gehele singel de eiken te behouden en de rest (ratelpopulier, es, els, berk) waar nodig weg te halen liepen we de hele oostelijke singel af. Er staan veel essen in de singel die overduidelijk aangetast zijn door essentaksterfte. De overtuiging dat dit voor alle essen vroeg of laat het einde zal betekenen werd breed gedragen. Daarom besloot het bestuur om bijna alle essen te blessen. Een aantal eiken die sterk naar het weiland overhangen en ‘zakelijk gezien’ beter gekapt zouden kunnen worden mogen van ons blijven staan. Deze staan nieuwe aanplant toch niet in de weg. Het bestuur was het daar mee eens.

Al lopend langs de zuid kant van de oostelijke singel bleek duidelijk dat er stukken zijn waar hele rijen nieuwe eiken geplant kunnen worden ter vervanging van de elzen, (zieke) essen en andere ‘zachte’ boomsoorten die daar nu staan. Enkele ratelpopulieren en vele elzen werden (dus) geblest. Een waarschijnlijk met vleermuizen bewoonde es (naast een kwijnende eik) mag voorlopig blijven staan. Daar kunnen later altijd nog eens nieuwe eiken geplant worden.

In de Toutenburgsingel zijn uiteindelijk 98 bomen geblest met een oranje ring om gekapt te worden. 56 essen, 36 elzen, 5 ratelpopulieren en één inlandse eik. In de plannen is voorzien in het planten van 105 nieuwe eiken dus dat stemt ons als bomengroep best tevreden!

Conclusie

Als bomengroep hebben we een goed gevoel bij deze eerste rondgang. De Bosgroep heeft ons (en het bestuur) met een goed onderbouwd verhaal geadviseerd over de uit te voeren werkzaamheden. Daarbij was er alle gelegenheid voor 'tegengeluiden'. Er is nergens een besluit genomen waar iemand zich niet in kon vinden. Er was ruimte en begrip om soms het gevoel zwaarder te laten wegen dan het verstand. Bomen die 'economisch gezien' geen waarde hebben (maar ook geen hoge kosten geven) kunnen daardoor bijvoorbeeld blijven staan waar ze staan. Wij kijken met vertrouwen uit naar de volgende rondjes. Dan gaan we langs de Ronde Vijver, de Zwarte Ryth en door alle lanen heen.

Tiddens, Geert, Han, Karel, Laus & Tjerk.