[Van de bomengroep] Afgelopen vrijdag 23 februari 2018 vond het tweede rondje van de bomengroep met het bestuur en de Bosgroep plaats. Met deze rondjes wordt de afspraak om ons als leden van de vereniging invloed te geven op het besluitvormingsproces rond het kappen (en planten!) van bomen ingevuld. Deze keer stonden de Ronde Vijver en een stukje Zwarte Ryth op het programma.

Ronde Vijver

In het projectplan staat beschreven dat de bomen rond de vijver zullen worden gesnoeid, maar dat er ook bomen zullen worden gekapt zodat er weer licht kan toetreden tot de vijver. In de plannen is sprake van het vellen van 15 bomen direct rond de vijver. In de boomveiligheidsrapportage is overigens sowieso al sprake van het vellen van 10 risicovolle bomen en snoeien van 63 bomen in de buurt van de vijver en het laantje aan de noordzijde om het gebied weer veilig te maken voor wandelaars.

In een inleidend praatje wees Gerald van de Bosgroep ons op de grote verscheidenheid aan boomsoorten die rond de vijver voor komen. Er staan verschillende fijnsparren, sitkasparren, thuja’s, en lariksen rond de vijver en in de onmiddellijke omgeving. Deze diversiteit komt eigenlijk nergens anders in ons bos zo voor. Verder staan er natuurlijk amerikaanse eiken, beuken en inlandse eiken. We waren het snel eens om van al deze soorten in ieder geval enkele exemplaren te behouden! Bovendien is vellen geen 'must'.

Over de vanuit de boomveiligheidscontrole als 'gevaarzettend' naar boven gekomen bomen hoefden we gelukkig niet zo lang na te denken, maar er bleven uitdagingen genoeg. In het groepje van drie beuken aan de noordzijde van de vijver staan bijvoorbeeld twee exemplaren met plakoksels, en dus het risico op het uitbreken van de steeds zwaarder wordende stammen. Ze werpen met hun zware lange takken ook veel schaduw en blad op de vijver. Een enkele stam wegzagen is kennelijk geen optie en na veel wikken en wegen werd door ons geadviseerd om dit beeldbepalende groepje beuken in z’n geheel te behouden. Zo besloot het bestuur ook! Al zoekende naar ‘licht’ kozen we er zo steeds voor om de meest vitale, beeldbepalende of goed uitgegroeide bomen en buren die elkaar niet in de weg (gaan) zitten te behouden. Overal waar ruimte nodig was wogen de verschillende bomen zo tegen elkaar af dat uiteindelijk van alle soorten enkele fraaie exemplaren en bomen die de gaten weer gaan vullen over blijven.

Op de westelijke rand staat een heel rijtje jonge beuken. Deze strekken hun takken weliswaar prachtig uit over het water maar ze zullen uiteindelijk de bomen in hun omgeving wegdrukken. Op de noordwestelijke oever staat bovendien een aantal thuja’s die we graag beter willen laten zien. Alles overziende besloot het bestuur we om de jonge beuken nu al te laten vellen e ndaar konden we ons wel in vinden. Gerald legde ons met een aantal voorbeelden in het bosje ten westen van de vijver uit hoe de beuken dit bosje uiteindelijk volledig zullen domineren. Zonder ingrijpen van de mens zullen de eiken hier het onderspit delven. Om licht te maken voor de vijver zal hier een aantal eiken geveld worden, en om de resterende eiken te behouden zal een aantal jonge beuken geveld worden. Als deze bomen zijn geblest.

We waren het er allemaal over eens dat de rododendrons langs het pad naar de vijver afgezet zullen worden. De meeste zo laag dat ze (uiteindelijk) niet meer uit zullen lopen. In combinatie met de al aanwezige hulst mogen enkele kleine bosjes weer uitlopen. Aan de oostzijde van het pad zal een brede strook helemaal afgezet/geveld worden. Een aantal mooie bomen blijft daarbij staan. Hier komt ruimte voor nieuwe bomen! Als het goed gaat ontstaat er een nieuw (licht)evenwicht tussen de beide zijden van het pad. In totaal zijn in het hele gebied rond de Ronde Vijver 50 bomen geblest.

Zwarte Ryth

We hadden nog een uurtje over voor een eerste ronde langs de Zwarte Ryth. In zijn inleidende praatje wees Gerald ons op de verschillende soorten bomen en ondergroei die hier voor komen. We weten natuurlijk allemaal dat hier in het voorjaar een wit tapijt van bosanemonen ligt. Met deze en andere bijzondere vegetatie in dit gebiedje moet met de nodige zorg omgegaan worden. De Zwarte Ryth zal heel voorzichtig gebaggerd en opgeschoond worden. Er worden speciale voorzieningen (uitritten) gemaakt en aangegeven voor het uitrijden van hout en slib. Rond de Zwarte Ryth staat een groot aantal aangetaste essen. Een geluk bij dit ongeluk is dat door deze te verwijderen meteen al een stukje van de doelstelling (licht) ingevuld wordt. Gerald noemt het onvermijdelijk dat de bramen hier hun slag zullen gaan slaan. De enige maatregel daartegen is maaien met de bosmaaier, en de overige ondergroei in stand houden.

We hadden meteen een uitdaging aan de eerste de beste dikke populier die we tegen kwamen. Deze boom is volledig uitgegroeid en zal op zeker moment tegen de grond gaan. Door het scheef hangen van deze boom zal hij daarbij een groot aantal bomen in de naastliggende laan met zich mee slepen. Zo ver is het echter nog niet en we waren het er, tegen het verstand in, allemaal over eens dat deze populier nu nog niet geveld gaat worden. Met deze discussie achter de kiezen liepen we het pad in zuidzuidwestelijke richting af. Hier staan een groot aantal essen en elzen die niet veel aan het bos toevoegen. We waren het er over eens dat deze geveld kunnen worden. Bijna alle essen hier staan ook al als gevaarlijk gemeld in de boomveiligheidscontrole.

Op de terugweg liepen we langs de westkant van de Zwarte Ryth terug naar de parkeerplaats. Hier zijn enkele essen, eiken en beuken geblest. Vooral de beuken met hun dichte bladerscherm pakken veel licht weg van de bodem. Voor de anemonen (die vroeg blad zetten en bloeien) is dat niet zo’n probleem, maar voor andere vegetatie en bodemleven wel. Er is beloten om vooral enkele jonge beuken die de eiken al in de weg zitten te laten vellen.

Conclusie

Al met al hadden we weer een goed gevoel bij deze rondgang. De Bosgroep heeft ons steeds met een evenwichtig verhaal geadviseerd over de uit te voeren werkzaamheden. We hadden prima discussies met het bestuur. Er was ook weer ruimte om tegen verstand en logica in keuzes te maken die gewoon 'goed voelen'. We denken dat het bestuur op basis van de discussies en adviezen de goede besluiten genomen heeft.

Tiddens, Geert, Han, Karel & Tjerk.