[Van de bomengroep] Afgelopen vrijdag 9 maart vond al weer het derde rondje van de bomengroep met het bestuur en de Bosgroep plaats. Met deze rondjes wordt de afspraak om ons als leden van de vereniging invloed te geven op het besluitvormingsproces rond het kappen (en planten!) van bomen ingevuld. Deze keer stonden de Zwarte Ryth en een paar lanen in het Voorste Bos op het programma.

Zwarte Ryth

Zoals bij het vorige rondje gememoreerd staat in het projectplan beschreven dat het de bedoeling is om door het dunnen van het bos rondom de Zwarte Ryth meer licht in het bosje te brengen. “De zieke of al dode essen, elzen, eiken en/of esdoorns langs de oever van de Ryth worden verwijderd. In het gebied staan ook enkele zwarte populieren die hun eindleeftijd hebben bereikt. Vanwege de aanwezigheid van bijzondere en heel verschillende vegetatie in dit gebied, zou het ongecontroleerd omvallen van deze enorme bomen en/of noodgedwongen opruimen veel schade kunnen veroorzaken”.

We zijn het er snel over eens dat niet zomaar elke populier geveld zal worden, maar over de oude populier bij de parkeerplaats zijn we het snel eens; deze boom en de (voor het merendeel zieke) essen langs het water zullen worden geveld. Een enkele op het oog nog niet aangetaste es in het begin van het bosje mag van ons nog even blijven staan. Bij de wandeling langs de vijver wegen we de waarde en kansen van groepjes bomen steeds tegen elkaar af. Waar bomen elkaar in de haren zitten proberen we de bomen die het mooiste uit kunnen groeien of belangrijk zijn voor de toekomst van het bos de beste kansen te geven. Het bestuur besluit om een mooi trio van elzen aan de zuidkant van de vijver te laten staan als markering van de driesprong van paden. Veel ander laag spul en een aantal bomen op de zuidelijke landtong zullen verwijderd worden zodat de imposante beuk die daar staat op z’n mooist uit zal komen.

Langs de Zwarte Ryth en verder ook in de rest van het bosje staan veel zieke essen. Vele zijn als ‘gevaar zettend’ geblest bij de boomveiligheidscontrole. Hoe jammer ook, daar hoefden we weinig woorden aan vuil te maken. Een aantal elzen pal langs de Ryth zullen geveld worden om het water meer licht te geven en het loopje beter zichtbaar te maken. 

Op de terugweg liepen we door het bos met extra aandacht voor de rand van het bos en naar de weg overhangende bomen. Niet alle bomen die richting de weg neigen worden als gevaarlijk beoordeeld. Wel een aantal vrij jonge beuken met een erg eenzijdige kroon/takkenkrans. Ook wordt besloten om een een stel forse populieren tegenover de familie Snip te vellen. Er wordt ook besloten om de kleine beukjes aan weerszijden van de toegang tot de parkeerplaats te vellen. Waarschijnlijk zijn dit de restanten van een als haag bedoelde rij? Het verwijderen van deze bomen maakt de parkeerplaats minder ‘spooky’, en schept ruimte om de laan naar de meester Posthumabank veel mooier te laten zien.

In het projectplan was sprake van het vellen van 125 bomen in het gebied ten zuiden van de parkeerplaats. In de boomveiligheidsrapportage is sprake van het vellen van 64 risicovolle bomen en het snoeien van 40 bomen. De uiteindelijk telling komt voor het gehele gebied langs de Zwarte Ryth, dus inclusief de aantallen van het vorige rondje langs de Zwarte Ryth en het stuk ten noorden van de parkeerplaats, uit op 195 stuks. Meer dan de helft is gewone es, zwarte els en esdoorn. Verder inlandse eik, beuk, ratelpopulier en een stel acacia's.

Lanen Voorste Bos

De wandeling door de lanen in het Voorste Bos begint bij laan 2a, langs de Hertenweide. Er wordt wel besloten om hier en daar een eik aan de kant van de weide weg te halen zodat het iets opener wordt en andere bomen (blijvers) meer ruimte krijgen om tot wasdom te komen. Heel anders staat het er voor met de rij bomen aan de westkant van het pad. Dit zijn bijna allemaal essen. Net als bijna alle andere essen in dit bos vak zijn ze ziek, en in de veiligheidscontrole aangemerkt als gevaarlijk. Het is spijtig om te moeten besluiten dat al deze essen geveld moeten worden. Een enkele es zal worden getopt om de holen en nestkastjes (voorlopig) te behouden. Het zal hier kaal worden! Dat is helaas niet anders.

We vervolgende wandeling door laan 1, de oude eikenlaan parallel langs het fietspad. In de laan staan veel zware eiken die in redelijke conditie zijn. We zien hier nauwelijks aanleiding om bomen te vellen. Er valt wel veel te snoeien! Ergens halverwege de laan staat links een boom welke getopt zal worden. Rechts staat een aangetaste eik welke is aangetast op de schors. Deze boom hersteld zich prima en is levensvatbaar. Voor het bankje staan een aantal eiken en beuken. De twee haagbeuken die hier staan zijn geblest en worden verwijderd om de eiken meer licht te geven. Achter het bankje staan een aantal kleine bomen welke tevens worden verwijderd. Dit betekend dat de eiken en het plekje van de bank meer licht zullen krijgen. In deze twee lanen zijn in totaal 26 bomen geblest. Gewone essen en inlandse eiken.

Conclusie

Al met al was het weer een rondje door het bos dat in goede harmonie verlopen is. We denken dat het bestuur op basis van de discussies en adviezen de goede besluiten genomen heeft. Als iemand vragen heeft over de gang van zaken, schiet dan eens iemand van ons aan?

Tiddens, Geert, Han, Karel & Tjerk. (Laus was afwezig.)