[Van de bomengroep] Afgelopen vrijdag 6 april 2018 vond al weer het vijfde rondje van de bomengroep met het bestuur en de Bosgroep plaats. Met deze rondjes wordt de afspraak om ons als leden van de vereniging invloed te geven op het besluitvormingsproces rond het kappen (en planten!) van bomen ingevuld. Deze keer stonden de lanen op de Maatlanden op het programma. 

Lanen op de Maatlanden

De rondgang op de Maatlanden begon met laan 18, de meest zuidelijke lange beukenlaan in ons bos. Het projectplan beschrijft dat deze beukenlaan zal worden gesnoeid. Dode takken en gevaar opleverende takken worden verwijderd. Aan de zuidzijde heeft de laan wel veel last van concurrentie. De beuken staan hier samen met een rij eiken op een dijkje. Het plan voorziet er in dat er enkele eiken aan de zuidkant weggehaald worden (wijkers) zodat het iets opener wordt en de beuken (blijvers) meer ruimte krijgen om tot wasdom te komen. Een aantal bomen kan/mag dus vrijgesteld worden.

Het kostte ons 2½ uur om deze hele laan heen en weer door te lopen. Meteen aan het begin van de laan bleek het al moeilijk om de goede aanpak te vinden. Kies je voor de beukenlaan? En hoe ver ga je daar dan in? Of kies je voor het samenspel van de beuken in de laan en de eiken op het dijkje? Deze discussie leidt tot de nodige dilemma’s. Het is voor iedereen duidelijk dat het niet de bedoeling is om de laan als beukenlaan van twee enkele rijen te beheren. Dat zou immers betekenen dat er op termijn (20/30 jaar) slechts twee rijen beuken over blijven en dat alle ‘ondergroei’ (eiken op het dijkje, haagbeuken) verdwijnt.
De mix van beuken met eiken op het dijkje links en beuken met haagbeuken rechts moet dus in stand gehouden worden. We kiezen er wel voor on de laanbomen (beuken) aan de linkerkant zoveel mogelijk te bevoordelen.

Zo doorkruisten we de laan van oost naar west en weer terug. Her en der worden eiken, een enkele beuk, en diverse ondergroei aangewezen om te vellen. Steeds (slechts) daar waar het goed is om een beuk in de laan of een eik er naast meer groeiruimte te geven, of om aan verstikkende concurrentie een eind te maken, zal er een boom geveld worden. Een enkele boom werd aangemerkt om getopt te worden. Aan de westzijde heeft de laan een heel ander karakter dan aan de oostzijde. De bomen staan in een losser verband en er staan veel struiken tussen de laan bomen. Deze struiken zouden gesnoeid/afgezet moeten worden om de laan beter tot zijn recht te laten komen. Gezien de hoeveelheid takken die dit op zal leveren een klus voor de aannemer! Er staan ook veel beuken die opgesnoeid moeten worden. Kennelijk is hier in het verleden veel minder onderhoud gepleegd. Aan de noordwestkant van de laan staan enkele bomen (eik, esdoorn, tamme kastanje) die op termijn zouden moeten wijken voor bomen in de laan.

Aan de noordoostkant van de laan staat een lange rij haagbeukjes achter de laanbeuken. Op een enkele plek is het nodig deze beide rijen meer licht en ruimte te geven door achterliggende bomen (eiken) te vellen. Zonder veel discussie wordt aldus besloten. Pas tegen twaalf uur arriveerden we weer aan het begin van de lange laan en was het tijd voor koffie!

In laan 18 zijn in opdracht van het bestuur in totaal 133 bomen geblest waaronder 29 beuken en 88 eiken. Dat lijkt veel, maar het is dan ook een verrekte lange laan!

We vervolgden de ronde door laan 14b, en laan 16 (de Paardenkastanjelaan). In de plannen staat dat laan 14b als bospad beheerd zal worden. Er zullen hier nauwelijks bomen geveld worden. Er is een enkele bosboom geblest om ruimte te maken voor bomen in de laan. De Paardenkastanjelaan is weliswaar onderdeel van de haagbeukenlaan (14), maar door de keuze voor een andere boomsoort en een gedeelte met dubbele rijen is dit een hele andere laan. Hier zijn in de boomveiligheidscontrole enkele bomen gemerkt om geveld te worden. Deze werden geblest.

De haagbeukenlaan 14a leidt tot aanmerkelijk meer discussie. De bomen in deze laan hebben geen begeleidingssnoei gehad, waardoor deze niet recht naar boven zijn gegroeid. Het beeld is dan ook niet uniform en ziet er erg onverzorgd uit. Veel wandelaars zullen het wat besloten karakter van de laan echter wel waarderen. In de plannen (die door de leden goedgekeurd zijn) staat dat de laan als bospad beheerd zal worden. Dit detail was ons (bomengroep) tot op heden ontgaan.

Aan de oostzijde van de laan blijkt de karakteristieke ingang goed zichtbaar, als je het weet. Het begin van de laan is namelijk, net als bij laan 15, aangelegd in de vorm van een Y. In deze laan staat een kastanje(?) op de center-lijn van de laan. We pleiten er voor om bij het verbeteren van de begaanbaarheid van de laan de Y-splitsing duidelijker te maken. Het zou ook helpen om het toegangshek enkele meters naar achteren te verplaatsen en centraal op de laan te zetten. De ontdekking van de originele ingang van de laan maakt het in zekere zin makkelijker om de beste aanpak van deze laan te bepalen.
Gerald pleit er voor om tenminste alle duidelijk onderontwikkelde bomen en de erg scheef staande exemplaren uit de laan te verwijderen. Fraaie bosbomen prevaleren daarbij boven mindere laanbomen. Als bomengroep pleiten we er voor om wat meer van de laan te laten staan dan ‘verstandig’ is. Daar gaat Teus als bestuurder in mee en we vinden gezamenlijk een voor iedereen acceptabel evenwicht tussen verstand en gevoel.

Halverwege de laan staat aan de noordzijde een majestueuze sitkaspar. Deze verdient het om beter zichtbaar te worden langs dit bospad(!). Als compromis voor het niet vellen van een amerikaanse eik aan de zuidkant van deze boom (wat wel beter zou zijn) gaven we deze spar meer licht vanuit het noorden door daar een eik te laten vellen. Voor het overige bekeken we steeds groepjes van bomen en probeerden we de beste bomen de beste kansen en ruimte te geven. De besluiten die Teus daarbij namens het bestuur gemaakt heeft leidden nergens tot onoverkomelijke bezwaren.

In laan 14a, 14b,16 en 15 zijn in totaal 43 bomen geblest waaronder 11 eiken en 24 haagbeuken

Conclusie

Dit vijfde rondje was wat ons betreft de laatste rondgang door het bos. We hebben het idee dat we namens de leden van de vereniging een prima bijdrage aan de besluitvorming over de te vellen bomen geleverd hebben. We hebben de wandelpaden rond de weilandjes op de Maatlanden niet bezocht. Ook het westelijke beukenbosje en een paar andere laantjes (bij het Vagevuur, camping en langs het fietspad) in het bos hebben we als bomengroep niet gezien. Die lanen vallen niet onder de projecten maar daar is vanuit de boomveiligheidscontrole wel geblest. Ook wat ons betreft staat de veiligheid van wandelaars niet ter discussie dus daar zullen vast de nodige bomen geveld worden.

Geert, Han, Karel & Tjerk.

Ps.: Lees vooral ook de verslagen van het vierdederdetweede en eerste rondje van de bomengroep!