Projectnieuws

[Van de bomengroep] Afgelopen vrijdag 6 april 2018 vond al weer het vijfde rondje van de bomengroep met het bestuur en de Bosgroep plaats. Met deze rondjes wordt de afspraak om ons als leden van de vereniging invloed te geven op het besluitvormingsproces rond het kappen (en planten!) van bomen ingevuld. Deze keer stonden de lanen op de Maatlanden op het programma. 

Lanen op de Maatlanden

De rondgang op de Maatlanden begon met laan 18, de meest zuidelijke lange beukenlaan in ons bos. Het projectplan beschrijft dat deze beukenlaan zal worden gesnoeid. Dode takken en gevaar opleverende takken worden verwijderd. Aan de zuidzijde heeft de laan wel veel last van concurrentie. De beuken staan hier samen met een rij eiken op een dijkje. Het plan voorziet er in dat er enkele eiken aan de zuidkant weggehaald worden (wijkers) zodat het iets opener wordt en de beuken (blijvers) meer ruimte krijgen om tot wasdom te komen. Een aantal bomen kan/mag dus vrijgesteld worden.

Het kostte ons 2½ uur om deze hele laan heen en weer door te lopen. Meteen aan het begin van de laan bleek het al moeilijk om de goede aanpak te vinden. Kies je voor de beukenlaan? En hoe ver ga je daar dan in? Of kies je voor het samenspel van de beuken in de laan en de eiken op het dijkje? Deze discussie leidt tot de nodige dilemma’s. Het is voor iedereen duidelijk dat het niet de bedoeling is om de laan als beukenlaan van twee enkele rijen te beheren. Dat zou immers betekenen dat er op termijn (20/30 jaar) slechts twee rijen beuken over blijven en dat alle ‘ondergroei’ (eiken op het dijkje, haagbeuken) verdwijnt.
De mix van beuken met eiken op het dijkje links en beuken met haagbeuken rechts moet dus in stand gehouden worden. We kiezen er wel voor on de laanbomen (beuken) aan de linkerkant zoveel mogelijk te bevoordelen.

Zo doorkruisten we de laan van oost naar west en weer terug. Her en der worden eiken, een enkele beuk, en diverse ondergroei aangewezen om te vellen. Steeds (slechts) daar waar het goed is om een beuk in de laan of een eik er naast meer groeiruimte te geven, of om aan verstikkende concurrentie een eind te maken, zal er een boom geveld worden. Een enkele boom werd aangemerkt om getopt te worden. Aan de westzijde heeft de laan een heel ander karakter dan aan de oostzijde. De bomen staan in een losser verband en er staan veel struiken tussen de laan bomen. Deze struiken zouden gesnoeid/afgezet moeten worden om de laan beter tot zijn recht te laten komen. Gezien de hoeveelheid takken die dit op zal leveren een klus voor de aannemer! Er staan ook veel beuken die opgesnoeid moeten worden. Kennelijk is hier in het verleden veel minder onderhoud gepleegd. Aan de noordwestkant van de laan staan enkele bomen (eik, esdoorn, tamme kastanje) die op termijn zouden moeten wijken voor bomen in de laan.

Aan de noordoostkant van de laan staat een lange rij haagbeukjes achter de laanbeuken. Op een enkele plek is het nodig deze beide rijen meer licht en ruimte te geven door achterliggende bomen (eiken) te vellen. Zonder veel discussie wordt aldus besloten. Pas tegen twaalf uur arriveerden we weer aan het begin van de lange laan en was het tijd voor koffie!

In laan 18 zijn in opdracht van het bestuur in totaal 133 bomen geblest waaronder 29 beuken en 88 eiken. Dat lijkt veel, maar het is dan ook een verrekte lange laan!

[Van de bomengroep] Afgelopen vrijdag 16 maart 2018 vond al weer het vierde rondje van de bomengroep met het bestuur en de Bosgroep plaats. Met deze rondjes wordt de afspraak om ons als leden van de vereniging invloed te geven op het besluitvormingsproces rond het kappen (en planten!) van bomen ingevuld. Deze keer stonden de lanen in het Voorste Bos op het programma. 

Lanen Voorste Bos

De wandeling begint in laan 3. Het projectplan schrijft dat deze beukenlaan dwars achter de meester Posthumabank zal worden gesnoeid en dat er een aantal eiken uit de ondergroei aan de weilandkant worden weggehaald. Deze laan wordt ook echt als laan beheerd.

Aan de noordkant is deze laan ingesloten door verschillende bosvakken. We zoeken naar een consequente en evenwichtige aanpak van dit stuk laan. Het beste zou het zijn om de laanbomen meer ruimte te geven, maar bomen uit de naastliggende bosvakken verwijderen gaat ons te ver. We zijn het er over eens dat enkele essen, esdoorn en amerikaanse eiken die langs het pad maar buiten het laanverband staan geveld mogen worden. Dit past in het beheer als laan en geeft de beuken meer ruimte zonder overdreven in te grijpen. Een prachtige eik ter hoogte van een gat in het laan mag lekker blijven staan.

Bij de Hertenweide is er een wezenlijk andere situatie. Hier speelt het aanzicht vanaf de weide voor ons een belangrijke rol. Gerald legt uit dat het puur vanuit beheer van de laan gezien belangrijk is om uiteindelijk alle ondergroei, lees de eiken langs de laan, te vellen. Daar kunnen we ons echter niet in vinden. We hebben een compromis geadviseerd; haal een aantal eiken weg en bekijk de situatie over tien jaar weer. Het bestuur besluit in lijn hiermee om, naast de in de VTA gemarkeerde bomen, dunningsgewijs hier en daar een eik aan de weilandkant weg te halen zodat het iets opener wordt, de beuken meer kroonruimte krijgen en in de ontstane ruimte lange(re) takken richting de weide kunnen vormen. Samen bepalen we welke eiken dat het beste kunnen zijn; degenen die het minst dominant zijn in het aanzicht vanaf de weide. De meest beeldbepalende bomen blijven sowieso staan. De exemplaren die de beuken het meeste in de weg zitten gaan weg. Een aantal beuken die al meer licht op de stam hebben, hebben al lange takken richting de weide gemaakt. Gerald verzekerd ons dat de beuken uiteindelijk een prachtige rand van de weide zullen gaan vormen die niet onder doet voor de zich ver uitstrekkende eikentakken.

Bij de meester Posthumabank is er weer een heel andere situatie. We stelden ons hier de vraag waarom en hoe de bank hier geplaatst is, en wat dat betekend voor de bomen er om heen. De bank wordt geflankeerd door twee kastanjes die overgroeid worden door de er achter staande eiken. Deze eiken zitten ook de beuken in de weg. Het zijn bovendien mastbomen; lange dunne exemplaren met een kleine kroon. Na veel wikken en wegen dachten we dat het het beste is om alle vier/vijf eiken achter de bank te vellen. Dat besloot het bestuur ook.

Zo tekende zich een aanpak in deze laan af die we ook in de overige lanen die we deze dag aandeden toegepast hebben. Waar het aanzicht vanuit een weide of vanuit de verte een rol speelt adviseerden we in lijn met het stuk langs de hertenweide om dunningsgewijs een aantal eiken uit de 'ondergroei' weg te halen. Steeds bepaalde het bestuur op basis van de uitleg van de Bosgroep en de mening van de bomengroep de beste aanpak.

16-03-2018 - Waarom worden er ook weer werkzaamheden rond het Vagevuur uitgevoerd?

Een belangrijke reden voor alle werkzaamheden is om het Vagevuur zijn karakteristieke open uiterlijk en omgeving terug te geven. Het Vagevuur is een Pingo ruïne. Ooit is deze Pingo in een open, toendra-achtige omgeving ontstaan. De mens heeft er bos omheen gepoot en de houtwal langs het weiland laten ontstaan. Door de bomen op de randen te verwijderen krijgen struiken meer ruimte en komt er meer licht en lucht in de rand. Dit levert meer biodiversiteit op. Door verschillen in vocht, belichting, tijden van bloeien, ontstaat variatie in vlinders, bijen en andere insecten en daarmee ook weer in vogels.

We willen bovendien ook de instroom van voedselrijk water vanuit het weiland naar het Vagevuur blokkeren door het slootje te verondiepen en ruimer om het Vagevuur heen te laten lopen. De meststoffen uit het weiland komen de waterkwaliteit van de pingo namelijk niet ten goede. De werkzaamheden passen ook bij het plan om ons nieuw verworven weiland aan de zuidkant van het Vagevuur om te vormen naar natuurlijk grasland met een mooie overgang naar het Vagevuur. 

De werkzaamheden die nu uitgevoerd worden bieden de mogelijkheid om komende zomer al een goed begaanbaar vlonderpad aan de noordkant van het Vagevuur aan te leggen. De problemen met jaarlijkse overstromingen van dit stukje Drentepad zijn dan verleden tijd.

Enige overlast en een tijdelijk ernstig verstoord beeld is helaas onvermijdelijk. Vrij grootschalige boswerkzaamheden zien er nou eenmaal niet fraai uit en geven veel modder en troep! Met de vrijwilligers van Natuurschoon zijn werkzaamheden van deze omvang echter niet te behappen. We zullen wel proberen om alles voor de zomer weer een beetje netjes te krijgen.

[Van de bomengroep] Afgelopen vrijdag 9 maart vond al weer het derde rondje van de bomengroep met het bestuur en de Bosgroep plaats. Met deze rondjes wordt de afspraak om ons als leden van de vereniging invloed te geven op het besluitvormingsproces rond het kappen (en planten!) van bomen ingevuld. Deze keer stonden de Zwarte Ryth en een paar lanen in het Voorste Bos op het programma.

Zwarte Ryth

Zoals bij het vorige rondje gememoreerd staat in het projectplan beschreven dat het de bedoeling is om door het dunnen van het bos rondom de Zwarte Ryth meer licht in het bosje te brengen. “De zieke of al dode essen, elzen, eiken en/of esdoorns langs de oever van de Ryth worden verwijderd. In het gebied staan ook enkele zwarte populieren die hun eindleeftijd hebben bereikt. Vanwege de aanwezigheid van bijzondere en heel verschillende vegetatie in dit gebied, zou het ongecontroleerd omvallen van deze enorme bomen en/of noodgedwongen opruimen veel schade kunnen veroorzaken”.

We zijn het er snel over eens dat niet zomaar elke populier geveld zal worden, maar over de oude populier bij de parkeerplaats zijn we het snel eens; deze boom en de (voor het merendeel zieke) essen langs het water zullen worden geveld. Een enkele op het oog nog niet aangetaste es in het begin van het bosje mag van ons nog even blijven staan. Bij de wandeling langs de vijver wegen we de waarde en kansen van groepjes bomen steeds tegen elkaar af. Waar bomen elkaar in de haren zitten proberen we de bomen die het mooiste uit kunnen groeien of belangrijk zijn voor de toekomst van het bos de beste kansen te geven. Het bestuur besluit om een mooi trio van elzen aan de zuidkant van de vijver te laten staan als markering van de driesprong van paden. Veel ander laag spul en een aantal bomen op de zuidelijke landtong zullen verwijderd worden zodat de imposante beuk die daar staat op z’n mooist uit zal komen.

Langs de Zwarte Ryth en verder ook in de rest van het bosje staan veel zieke essen. Vele zijn als ‘gevaar zettend’ geblest bij de boomveiligheidscontrole. Hoe jammer ook, daar hoefden we weinig woorden aan vuil te maken. Een aantal elzen pal langs de Ryth zullen geveld worden om het water meer licht te geven en het loopje beter zichtbaar te maken. 

[Van de bomengroep] Afgelopen vrijdag 23 februari 2018 vond het tweede rondje van de bomengroep met het bestuur en de Bosgroep plaats. Met deze rondjes wordt de afspraak om ons als leden van de vereniging invloed te geven op het besluitvormingsproces rond het kappen (en planten!) van bomen ingevuld. Deze keer stonden de Ronde Vijver en een stukje Zwarte Ryth op het programma.

Ronde Vijver

In het projectplan staat beschreven dat de bomen rond de vijver zullen worden gesnoeid, maar dat er ook bomen zullen worden gekapt zodat er weer licht kan toetreden tot de vijver. In de plannen is sprake van het vellen van 15 bomen direct rond de vijver. In de boomveiligheidsrapportage is overigens sowieso al sprake van het vellen van 10 risicovolle bomen en snoeien van 63 bomen in de buurt van de vijver en het laantje aan de noordzijde om het gebied weer veilig te maken voor wandelaars.

In een inleidend praatje wees Gerald van de Bosgroep ons op de grote verscheidenheid aan boomsoorten die rond de vijver voor komen. Er staan verschillende fijnsparren, sitkasparren, thuja’s, en lariksen rond de vijver en in de onmiddellijke omgeving. Deze diversiteit komt eigenlijk nergens anders in ons bos zo voor. Verder staan er natuurlijk amerikaanse eiken, beuken en inlandse eiken. We waren het snel eens om van al deze soorten in ieder geval enkele exemplaren te behouden! Bovendien is vellen geen 'must'.

Over de vanuit de boomveiligheidscontrole als 'gevaarzettend' naar boven gekomen bomen hoefden we gelukkig niet zo lang na te denken, maar er bleven uitdagingen genoeg. In het groepje van drie beuken aan de noordzijde van de vijver staan bijvoorbeeld twee exemplaren met plakoksels, en dus het risico op het uitbreken van de steeds zwaarder wordende stammen. Ze werpen met hun zware lange takken ook veel schaduw en blad op de vijver. Een enkele stam wegzagen is kennelijk geen optie en na veel wikken en wegen werd door ons geadviseerd om dit beeldbepalende groepje beuken in z’n geheel te behouden. Zo besloot het bestuur ook! Al zoekende naar ‘licht’ kozen we er zo steeds voor om de meest vitale, beeldbepalende of goed uitgegroeide bomen en buren die elkaar niet in de weg (gaan) zitten te behouden. Overal waar ruimte nodig was wogen de verschillende bomen zo tegen elkaar af dat uiteindelijk van alle soorten enkele fraaie exemplaren en bomen die de gaten weer gaan vullen over blijven.

Op de westelijke rand staat een heel rijtje jonge beuken. Deze strekken hun takken weliswaar prachtig uit over het water maar ze zullen uiteindelijk de bomen in hun omgeving wegdrukken. Op de noordwestelijke oever staat bovendien een aantal thuja’s die we graag beter willen laten zien. Alles overziende besloot het bestuur we om de jonge beuken nu al te laten vellen e ndaar konden we ons wel in vinden. Gerald legde ons met een aantal voorbeelden in het bosje ten westen van de vijver uit hoe de beuken dit bosje uiteindelijk volledig zullen domineren. Zonder ingrijpen van de mens zullen de eiken hier het onderspit delven. Om licht te maken voor de vijver zal hier een aantal eiken geveld worden, en om de resterende eiken te behouden zal een aantal jonge beuken geveld worden. Als deze bomen zijn geblest.

We waren het er allemaal over eens dat de rododendrons langs het pad naar de vijver afgezet zullen worden. De meeste zo laag dat ze (uiteindelijk) niet meer uit zullen lopen. In combinatie met de al aanwezige hulst mogen enkele kleine bosjes weer uitlopen. Aan de oostzijde van het pad zal een brede strook helemaal afgezet/geveld worden. Een aantal mooie bomen blijft daarbij staan. Hier komt ruimte voor nieuwe bomen! Als het goed gaat ontstaat er een nieuw (licht)evenwicht tussen de beide zijden van het pad. In totaal zijn in het hele gebied rond de Ronde Vijver 50 bomen geblest.

Zwarte Ryth

We hadden nog een uurtje over voor een eerste ronde langs de Zwarte Ryth. In zijn inleidende praatje wees Gerald ons op de verschillende soorten bomen en ondergroei die hier voor komen. We weten natuurlijk allemaal dat hier in het voorjaar een wit tapijt van bosanemonen ligt. Met deze en andere bijzondere vegetatie in dit gebiedje moet met de nodige zorg omgegaan worden. De Zwarte Ryth zal heel voorzichtig gebaggerd en opgeschoond worden. Er worden speciale voorzieningen (uitritten) gemaakt en aangegeven voor het uitrijden van hout en slib. Rond de Zwarte Ryth staat een groot aantal aangetaste essen. Een geluk bij dit ongeluk is dat door deze te verwijderen meteen al een stukje van de doelstelling (licht) ingevuld wordt. Gerald noemt het onvermijdelijk dat de bramen hier hun slag zullen gaan slaan. De enige maatregel daartegen is maaien met de bosmaaier, en de overige ondergroei in stand houden.

We hadden meteen een uitdaging aan de eerste de beste dikke populier die we tegen kwamen. Deze boom is volledig uitgegroeid en zal op zeker moment tegen de grond gaan. Door het scheef hangen van deze boom zal hij daarbij een groot aantal bomen in de naastliggende laan met zich mee slepen. Zo ver is het echter nog niet en we waren het er, tegen het verstand in, allemaal over eens dat deze populier nu nog niet geveld gaat worden. Met deze discussie achter de kiezen liepen we het pad in zuidzuidwestelijke richting af. Hier staan een groot aantal essen en elzen die niet veel aan het bos toevoegen. We waren het er over eens dat deze geveld kunnen worden. Bijna alle essen hier staan ook al als gevaarlijk gemeld in de boomveiligheidscontrole.

Op de terugweg liepen we langs de westkant van de Zwarte Ryth terug naar de parkeerplaats. Hier zijn enkele essen, eiken en beuken geblest. Vooral de beuken met hun dichte bladerscherm pakken veel licht weg van de bodem. Voor de anemonen (die vroeg blad zetten en bloeien) is dat niet zo’n probleem, maar voor andere vegetatie en bodemleven wel. Er is beloten om vooral enkele jonge beuken die de eiken al in de weg zitten te laten vellen.

Conclusie

Al met al hadden we weer een goed gevoel bij deze rondgang. De Bosgroep heeft ons steeds met een evenwichtig verhaal geadviseerd over de uit te voeren werkzaamheden. We hadden prima discussies met het bestuur. Er was ook weer ruimte om tegen verstand en logica in keuzes te maken die gewoon 'goed voelen'. We denken dat het bestuur op basis van de discussies en adviezen de goede besluiten genomen heeft.

Tiddens, Geert, Han, Karel & Tjerk.

24-02-2018 - Zoals eerder aangegeven vond afgelopen maand langs alle lanen, paden en bosranden in ons bos een boomveiligheidscontrole plaats. Deze controle is rechtstreeks in opdracht van het bestuur uitgevoerd door een partij die verder geen enkel belang heeft in ons gebied. We hebben ondertussen de rapportage over deze controle ontvangen. Ons gevoel dat er veel onderhoud nodig is om ons bos weer veilig te maken voor wandelaars blijkt meer dan waarheid!

Er zijn in totaal 2.663 bomen gecontroleerd. Dit is een enorm aantal maar het is goed om te beseffen dat dit nog slechts de bomen binnen de 'invloedsfeer' (binnen de valafstand) van de paden in ons bos zijn. Buiten die invloedsfeer staat een veelvoud aan bomen die niet gecontroleerd zijn. Dat is voor de veiligheid ook niet nodig. Van alle gecontroleerde bomen hebben volgens de rapportage in totaal 389 bomen in ons bos potentieel gevaarlijke structurele tekortkomingen of aantastingen, of 'ze verkeren domweg in een slechte conditie'. Er wordt aangeraden deze bomen te vellen. Een viertal bomen moet met spoed worden geveld in verband met instabiliteit of breukgevaar. (Daar is al actie op genomen!) Bij 2.144 bomen zijn slechts dode of verzwakte takken in de kronen aangetroffen. De veiligheid kan daar volgens de rapportage op een eenvoudige manier worden hersteld door de bomen te snoeien. Aan 88 bomen zijn wel mankementen vastgesteld, maar het vellen van de bomen is nog niet noodzakelijk. Hier wordt wel geadviseerd om de ontwikkeling van de bomen goed in de gaten te houden. 

De gecontroleerde bomen zijn op verschillende manieren gemarkeerd. Bomen die werden aangemerkt om te vellen zijn gemarkeerd met een gele stip op ooghoogte. Langs de lanen in het 'voorste bos' gaat dat om 120 exemplaren. Op de Maatlanden en langs het fietspad om 155 exemplaren. Langs de Zwarte Ryth 64, bij het Vagevuur 13, langs de Toutenburgsingel 19 en bij de Ronde Vijver 18. Bomen die volgens de rapportage nog niet hoeven te worden geveld, maar wel regelmatig moeten worden gecontroleerd, zijn gemarkeerd met een gele stip op de stamvoet. Bij enkele bomen is een H op de stamvoet gezet. In deze bomen zijn holtes te vinden, die mogelijk in gebruik zijn bij holen bewonende dieren. Merk op dat het bestuur de aanwijzingen uit de boomveiligheidscontrole zeer serieus neemt, zeker omdat het om de veiligheid in ons bos gaat, maar dat het in alle gevallen aan het bestuur is om een besluit over het vellen van bomen te nemen. Deze besluiten worden in de rondes met de bomengroep en de Bosgroep genomen.

De volledige boomveiligheidsbeoordeling is overigens aan de leden van de 'bomengroep' verstrekt zodat deze gebruik kan maken van de resultaten van de controle bij de rondes door het bos met het bestuur en de Bosgroep. De consequenties van de boomveiligheidscontrole worden meegenomen in de projectwerkzaamheden die dit jaar worden uitgevoerd.

[Van de bomengroep] Vrijdag 16 februari 2018 hebben we voor het eerst als 'bomengroep' een ronde door het bos gemaakt met het bestuur van onze vereniging en de adviseurs van de Bosgroep. In de bomengroep zitten Tiddens Pater, Geert Vorenholt, Han de Vink, Karel Lugtmeier, Laus Paagman & Tjerk Vonck. Naar ons idee een goede afvaardiging van de leden van de vereniging. Tijdens deze rondgang door het bos hebben we een groot aantal bomen die in het kader van de projectplannen en de recent uitgevoerde boomveiligheidscontrole op de nominatie staan om geveld te worden in ogenschouw genomen. De bosgroep en de bomengroep waren daarbij aanwezig ter advisering van het bestuur. Het bestuur nam de besluiten. Zoals dat ook hoort. Naar overige onderdelen van de plannen (verbetering van paden, bruggetjes, bankjes ed.) hebben we nauwelijks gekeken. Daar hebben wij ons ook niet voor aangemeld.

Vagevuur

De ronde begon bij het Vagevuur. In het projectplan staat beschreven dat alle opslag van bomen en struiken en de rietkragen rondom de plas verwijderd zullen worden. Dat betreft in ieder geval de bomen aan de zuid-/zuidwest rand van de plas, maar ook ten noord-/noordoosten van het Vagevuur. Door de opslag rondom te verwijderen krijgt de Pingo zijn karakteristieke open uiterlijk en omgeving terug. In het projectplan staan geen aantallen genoemd, maar in de begroting is rekening gehouden met het afzetten van de 25 bomen op de rand van het weiland en een strook van tien meter rondom het ven tot aan de oude bomen. 

Iedereen was het er over eens dat de eiken in de rand van het bosje west van de plas behouden moeten blijven. Alle berken, lijsterbes, elzen en andere opschot mogen daar weg zodat er meer zonlicht op de plas valt als de zon in het westen staat. Het advies van de Bosgroep om een ononderbroken overgang van de weide zuidelijk van de plas naar het water te maken hebben we met instemming begroet. Iedereen was het er mee eens dat alle elzen, wilgen, ander opschot en de enkele eik die op de zuidelijke rand van de plas staan weg gaan. Ook de berken & elzen in de oost-/zuidoost hoek van de plas gaan weg. Eiken blijven hier staan, op een paar na die vanuit de boomveiligheidscontrole als risicovol naar boven gekomen zijn.

De rand ten zuiden van het Vagevuur niet mee geteld (ongeveer 25 stuks) zijn rond het Vagevuur in totaal 44 bomen geblest met een oranje ring om gekapt te worden. Meest berken en elzen.

Toutenburgsingel

In het projectplan staat dat de Toutenburgsingel niet tot een formele laan omgevormd zal worden. Als bomengroep en bestuur zijn we het er dus over eens dat vitale eiken nog vele jaren kunnen en zullen blijven staan. De Bosgroep heeft voorgesteld en uitgelegd dat minder vitale bomen en afwijkende soorten (b.v. essen en elzen) vaak beter verwijderd worden. In de aanwezige open en vrijkomende stukken worden dan nieuwe eiken geplant. In het projectplan is sprake van het vellen van 75 bomen en snoeien van 200 bomen. In de boomveiligheidsrapportage is sprake van het vellen van 19 risicovolle bomen en snoeien van 239 bomen.

Met als uitgangspunt om langs de gehele singel de eiken te behouden en de rest (ratelpopulier, es, els, berk) waar nodig weg te halen liepen we de hele oostelijke singel af. Er staan veel essen in de singel die overduidelijk aangetast zijn door essentaksterfte. De overtuiging dat dit voor alle essen vroeg of laat het einde zal betekenen werd breed gedragen. Daarom besloot het bestuur om bijna alle essen te blessen. Een aantal eiken die sterk naar het weiland overhangen en ‘zakelijk gezien’ beter gekapt zouden kunnen worden mogen van ons blijven staan. Deze staan nieuwe aanplant toch niet in de weg. Het bestuur was het daar mee eens.

Al lopend langs de zuid kant van de oostelijke singel bleek duidelijk dat er stukken zijn waar hele rijen nieuwe eiken geplant kunnen worden ter vervanging van de elzen, (zieke) essen en andere ‘zachte’ boomsoorten die daar nu staan. Enkele ratelpopulieren en vele elzen werden (dus) geblest. Een waarschijnlijk met vleermuizen bewoonde es (naast een kwijnende eik) mag voorlopig blijven staan. Daar kunnen later altijd nog eens nieuwe eiken geplant worden.

In de Toutenburgsingel zijn uiteindelijk 98 bomen geblest met een oranje ring om gekapt te worden. 56 essen, 36 elzen, 5 ratelpopulieren en één inlandse eik. In de plannen is voorzien in het planten van 105 nieuwe eiken dus dat stemt ons als bomengroep best tevreden!

Conclusie

Als bomengroep hebben we een goed gevoel bij deze eerste rondgang. De Bosgroep heeft ons (en het bestuur) met een goed onderbouwd verhaal geadviseerd over de uit te voeren werkzaamheden. Daarbij was er alle gelegenheid voor 'tegengeluiden'. Er is nergens een besluit genomen waar iemand zich niet in kon vinden. Er was ruimte en begrip om soms het gevoel zwaarder te laten wegen dan het verstand. Bomen die 'economisch gezien' geen waarde hebben (maar ook geen hoge kosten geven) kunnen daardoor bijvoorbeeld blijven staan waar ze staan. Wij kijken met vertrouwen uit naar de volgende rondjes. Dan gaan we langs de Ronde Vijver, de Zwarte Ryth en door alle lanen heen.

Tiddens, Geert, Han, Karel, Laus & Tjerk.