Projectnieuws

Op 17 januari 2018 zijn de notulen van de ALV van 13 december 2017 naar de leden verstuurd. Als bijlage bij het verslag is onder andere een vergelijk tussen de oude en nieuwe begroting van de projectplannen bijgevoegd. De plannen zoals die gepresenteerd zijn aan de leden in de vergaderingen van juli 2017 en de naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de leden bijgewerkte plannen van augustus 2017 staan ter informatie op de website bij de andere informatie over de projecten.

Blessen tbv de boomveiligheidscontroleBlessen tbv de boomveiligheidscontrole

Langs alle lanen, paden en bosranden in ons bos vindt momenteel een boomveiligheidscontrole plaats. Als eigenaar van een publiek toegankelijk bos heeft onze vereniging namelijk een algemeen geldende zorgplicht voor de veiligheid van wandelaars en andere passanten. Uit deze zorgplicht komt onder meer voort dat onze bomen periodiek en op systematische wijze visueel geïnspecteerd moet worden door een deskundige. Bij deze controle wordt gebruikt gemaakt van de VTA-methode (Visual Tree Assessment). Bomen worden met behulp van deze methodiek visueel beoordeeld op biologische en mechanische symptomen die duiden op (verborgen) gebreken. Indien er tijdens deze boomveiligheidscontrole gebreken worden geconstateerd dient er actie ondernomen te worden om de bijbehorende risico’s te beperken. De boomveiligheidscontrole wordt uitgevoerd door de firma Erenstein uit Roden.

Alle bomen waar iets mee aan de hand is worden met gele verf gemarkeerd (en hier en daar rood). Langs sommige paden staat het daardoor vol met deze 'blessen'. Na afloop van de controle zal een rapportage opgeleverd worden van alle bomen waar iets aan moet gebeuren. Soms betreft dat het verwijderen van dood hout, soms ook zal een complete boom verwijderd moeten worden. Een bles aan de voet van een boom betekend dat deze de komende jaren gecontroleerd moet worden. Een blauwe stip staat voor 'bijzonder', vaak omdat er holen of nesten in zitten. Aan de markeringen op de bomen is zonder de bijbehorende rapportage voor een leek verder nauwelijks te bepalen wat er moet gebeuren. Trek dus niet meteen de conclusie dat er grootschalige kaalslag op stapel staat, wel dat er héél veel onderhoud nodig is om ons bos weer veilig te maken voor wandelaars!

Op de ledenvergadering van afgelopen donderdag 13 juli 2017 hebben de aanwezige en/of vertegenwoordigde leden in overgrote meerderheid vóór de projectplannen in Natuurschoonbos gestemd. Nu is er dus écht werk aan de winkel. De verschillende betrokken partijen; de leden, gemeente, bosgroep & omwonenden moeten geïnformeerd worden, er moeten afspraken met de gemeente gemaakt worden over de voorwaarden en andere details van de subsidieverstrekking en de uit te voeren werkzaamheden moeten in meer detail uitgewerkt en afgesproken worden met de aannemers vóór er met het werk begonnen kan worden. Een belangrijk onderdeel van de voorbereiding is het vormen van een groep van leden en/of ter zake deskundigen die het bestuur zal adviseren op de details van de wel of niet te kappen en/of te vervangen bomen. Uit de vergadering hebben zich meteen al een aantal leden voor die belangrijke taak gemeld, maar de oproep daartoe zal ook onder de rest van de leden gedaan worden.

Het verslag van deze en de vorige vergadering zal op korte termijn onder de leden verspreid worden. 

Het bestuur van onze vereniging organiseerde vandaag (18 maart 2017) voor de tweede keer een informele informatiebijeenkomst over de projectplannen die het bestuur in een ledenvergadering ter besluitvorming wil gaan voorleggen aan de leden. Deze keer stond er een toelichting op de plannen met de Toutenburgsingel op het programma. Dit punt was bij de vorige rondgang/toelichting onvoldoende aan de orde gekomen. Om de uitleg van het plan met de singel zo concreet mogelijk te maken stond er een wandeling over de laan op de agenda. Om tien uur hadden zich een man of tien verzameld voor de bijeenkomst. 

   

Aan het begin van de wandeling hield voorzitter Teus Korevaar een korte toelichting op de rol van de Toutenburgsingel in de plannen voor 'landgoed Terheijl'. De gemeente en andere plannenmakers voor het landgoed zien de Toutenburgsingel als één van de twee dragende assen. Die assen wil men beter zichtbaar maken. Dat biedt volop mogelijkheden om de laan een grote opknap en verbeter beurt te geven. Teus maakte meteen duidelijk dat het daarbij niet om een rigoreuze 'kaalslag' zal gaan. De gemeente en de bosgroep hebben in hun voorstel/beeld eerder de mogelijkheid geschetst om van de singel een (statige/formele) laan te maken, met klinkertjes en nieuwe rechte bomenrijen, maar dat voorstel krijgt wat het bestuur betreft geen invulling. Om te beginnen is de singel waarschijnlijk nooit zo'n nette laan geweest, is er geen behoefte aan meer verkeer over de singel, en bovendien wil men absoluut geen grootschalige kap van de bestaande bomen. Het bestuur zal daarom een eigen voorstel en een daar bij passende begroting aan de leden voorleggen.

Op zaterdag 18 maart 2017 organiseert het bestuur voor alle leden en belangstellenden een vervolg op de informatiebijeenkomst van 17 februari jl. over de op stapel staande projecten. Op het programma staat dit keer een toelichting op het project ‘kwaliteitsimpuls Toutenburgsingel’ en een vervolg op (de uitleg van) het ‘Lanenplan’. Deze onderwerpen zijn bij de vorige rondgang/toelichting nog niet (voldoende) aan de orde gekomen. De start is om 10.00 uur aan het begin van de Toutenburgsingel bij de kruising met de JP Santeeweg/De Zulthe. Net als tijdens de vorige bijeenkomst is er weer voldoende ruimte tot vragen stellen en discussie.

Het verslag van de informatiebijeenkomst van 17 februari 2017 en een toelichting op de projecten staan op de website.

Het bestuur stelt uw aanwezigheid opnieuw bijzonder op prijs en hoopt u graag te zien op zaterdag 18 maart 2017!

Het bestuur van onze vereniging organiseerde vandaag (vrijdag 17 februari 2017) in samenwerking met de Bosgroep in het voorste deel van Natuurschoonbos een informatiebijeenkomst over de projectplannen die het bestuur in een ledenvergadering ter besluitvorming wil gaan voorleggen aan de leden. Om de uitleg van de plannen zo concreet mogelijk te maken stond er een korte wandeling langs de belangrijkste elementen van de plannen op de agenda. 

     

Aan het begin van de rondleiding hield voorzitter Teus Korevaar een korte inleiding waarin hij vertelde wat de bedoeling van de rondwandeling is en wat belangrijkste stappen in de besluitvorming zijn. De grote lijnen waren de aanwezigen al wel duidelijk. De originele plannen zijn immers al een keer gepresenteerd tijdens de ALV van 15 februari 2016. Omdat er onder andere in die ALV van diverse kanten kritische kanttekeningen geplaatst zijn bij een aantal projectonderdelen heeft het bestuur de plannen op een aantal punten aangepast. Een samenvatting van de aangepaste plannen staat momenteel op de website.

Het bestuur organiseert in samenwerking met de Bosgroep een informatiebijeenkomst over de projectplannen en de aanpassingen daarop, die het bestuur wil gaan voorleggen aan de leden. Wij willen u van harte uitnodigingen voor deze informatiebijeenkomst. De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 17 februari 2017 in het Natuurschoonbos (voorste gedeelte). De start is om 14.00 uur op het parkeerterrein aan de Vagevuurselaan. Er zal middels een korte wandeling een inhoudelijke toelichting gegeven worden op de plannen. Tijdens deze toelichting kunt u vragen stellen en is er ruimte voor discussie. De bijeenkomst duurt tot ongeveer 15.30 uur.